Ihminen ja muuttuva maailma

Ilmastonmuutos, globalisaatio, digitalisaatio ja muut yhteiskuntaa ravistelevat muutokset vaikuttavat meidän kaikkien elämään ja muokkaavat tapaamme tehdä asioita. Tämän vuoksi on hyvin tärkeää selvittää, miten ihmiset, yhteisöt ja kulttuurit reagoivat ympäristössään tapahtuviin mullistuksiin. Muutosten syiden, prosessien ja vaikutusten tunnistaminen ja selittäminen auttaa ennustamaan muutosten vaikutuksia koko ihmiskunnan tulevaisuuteen.

 

Monipuolista ymmärrystä Oulusta

Oulun yliopistossa saat alasta riippumatta erinomaisia valmiuksia yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisemiseen. Oulun kaupungin historia sekä yliopiston monitieteisyys ja kansainvälisyys tekevät siitä ainutlaatuisen paikan opiskella.

Teemaan liittyviä tutkinto-ohjelmia
Oulun yliopistossa on lukuisia ihmisiin ja muuttuvaan maailmaan kytkeytyviä tutkinto-ohjelmia. Tutki alta eri vaihtoehtoja!
21.12.2016

Arkkitehtuuri

Arkkitehtuurin avulla parannetaan ihmisten hyvinvointia rakentamalla ympäristöstä mahdollisimman terveellinen ja mielekäs paikka, joka kunnioittaa ihmisten tarpeita, tavoitteita ja unelmia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
19.12.2016

Englannin kieli

Englannin kielen asiantuntijuus auttaa ymmärtämään monikulttuurisen vuorovaikutuksen kompleksisuutta sekä ihmisen roolia muuttuvassa maailmassa. Teknologia on nykyään keskeisessä roolissa kielen asiantuntijoiden työssä.
20.12.2016

Erityispedagogiikka

Erityispedagogiikassa huomio kiinnittyy erityisesti lapsen kehitykseen ja sen poikkeavuuksiin. Vain muutamassa vuosikymmenessä oppimista hankaloittavia poikkeavuuksia on alettu ymmärtää entistä paremmin.
19.12.2016

Historia ja tieteiden ja aatteiden historia

Maailma muuttuu, kun globalisaatio, ilmastonmuutos ja digitalisaatio ravistelevat yhteiskuntaa. Ymmärtääkseen muutosta, on tärkeää ymmärtää myös menneisyyttä.
19.12.2016

Kulttuuriantropologia ja arkeologia

Kulttuuriantropologiassa ja arkeologiassa opitaan ymmärtämään sekä nykyisiä että menneitä kulttuureja ja kulttuurien vaikutusta ihmisten elämään.
20.12.2016

Kasvatustieteet

Kasvatustieteen opinnoissa pohditaan muun muassa, miten ihmisen käyttäytyminen ja oppiminen kehittyvät muuttuvassa maailmassa. Osana opintoja perehdytään myös kasvatus- ja koulutusjärjestelmien kehitystrendeihin.
20.12.2016

Maantiede

Maantiede tarjoaa kiinnostavia näkökulmia, kun halutaan ymmärtää ihmisen roolia muuttuvassa maailmassa ja miten ilmastonmuutos sekä kestävä kehitys huomioidaan tulevaisuuden ratkaisuissa.
20.12.2016

Kauppatieteet

Kauppatieteiden opinnot koskettavat läheisesti ihmistä ja yhteiskuntaa. Kauppakorkeakoulun tutkimuksen painopiste on vastuullisessa ja kestävässä liiketoiminnassa.
22.12.2016

Intercultural Teacher Education

A unique teacher education programme in Finland with a focus on education, globalisation, diversity, ethics, sustainability and social justice.
20.12.2016

Musiikkikasvatus

Musiikki heijastaa aikaansa ja yhteiskuntaa, jossa se on syntynyt. Musiikkikasvatus yhdistää yksilöllisen kokemuksen suurempaan yhteisölliseen kokemusmaailmaan ja tutkii kulttuuria musiikin ympärillä.
20.12.2016

Ruotsin kieli

Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa on tärkeää ymmärtää, miten yhteisöt ja kulttuurit reagoivat ympäristönsä muutoksiin. Kielitaito ja monikielisyys ovat siinä keskeisessä asemassa.
20.12.2016

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen asiantuntijat luovat tärkeän perustan ihmisen elinikäiselle oppimiselle. Varhaiskasvatuksessa keskitytään alle kouluikäisen lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen.
20.12.2016

Saamen kieli

Muuttuvassa maailmassa on tärkeää ymmärtää olennainen ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Saamen kielen tutkinto-ohjelmassa tutkitaan ja opetetaan pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea.
20.12.2016

Saksan kieli ja kulttuuri

Muuttuvassa maailmassa on tärkeää ymmärtää ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kielen hallinta on perusta kansainväliselle yhteistyölle, jossa kulttuuriset erityispiirteet korostuvat.
20.12.2016

Suomen kieli ja kirjallisuudentutkimus

Globalisaatio muuttaa maailman kielitilannetta. Kansallisten kielten kuten suomen kielen opetuksella ja tutkimuksella on tärkeä rooli tuon muutoksen ymmärtämisessä.
20.12.2016

Luokanopettaja

Opettajana saat välittää tuleville sukupolville tärkeitä arvoja, tietoja ja taitoja siten, että myös muuttuvan maailman tarpeisiin pystytään vastaamaan.

Paikkamme maailmassa

Maailma muuttuu, ja ihminen muuttuu sen mukana. On tärkeää lisätä ymmärrystä ihmisen roolista muutoksen keskellä sekä keinoista, jotka auttavat kehittämään vuorovaikutusta, yhteiskunnan tilaa ja elämän edellytyksiä suurten muutosten keskellä, sillä ihmisten ymmärtäminen rakentaa parempaa huomista.