Kestävät kampukset

Oulun yliopiston käytössä olevat kiinteistöt omistaa pääasiallisesti Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK). Tiloihin liittyvää kestävän kehityksen yhteistyötä tehdään tiiviisti SYK:n kanssa. Kiinteistöjen omistajan vastuulla on osa jätehuollosta sekä lämmön ja veden toimittaminen yliopistolle. Yliopiston toimintaohjeiden lisäksi siivous- ja ravintolapalveluita tuottavilla yrityksillä on myös omat ympäristö- ja laatuohjelmansa. Palveluiden kilpailutuksissa kestävän kehityksen näkökulma huomioidaan aina.

Oulun yliopistolla on tiloja koskeva ympäristöohjelma. Ympäristöohjelma on ollut käytössä vuodesta 2006 lähtien ja vuonna 2016 tehdyn päivityksen yhteydessä ympäristöohjelma laadittiin siten, että se täyttää Green Office-sertifikaatin vaatimukset. Oulun yliopiston päärakennuksella on ollut Green Office-sertifikaatti vuodesta 2014.

 

Kiinteistöjen omistaja SYK toimittaa vuokrasopimuksen puitteissa yliopistolle lämmön ja veden. SYK on ollut kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen (TETS) piirissä vuodesta 2006. SYK:llä on käytössä energianhallintapalvelu, jonka tarkoituksena on kehittää kiinteistöjen energiatehokkuutta jatkuvasti pitkäjänteisellä toiminnalla. Raportit edellisen kuukauden sähkön, lämmön ja veden kulutustiedoista toimitetaan myös yliopiston käyttöön. Yliopiston ostama sähkö on 100% uusiutuvaa energiaa (Hansel) ja lämpö on Oulun Energian tuottamaa kaukolämpöä.

 

Linnanmaan kampuksen katolle on rakenteilla kokonaisteholtaan 210 kWp aurinkosähköjärjestelmä. Osa aurinkopaneeleista on sähköntuotannon lisäksi myös tutkimuskäytössä. Aurinkosähkön tuotanto käynnistyy touko-kesäkuun 2020 aikana.

 

Yliopiston hiilijalanjälki muodostuu useista eri osatekijöistä. Oulun yliopiston hiilijalanjäljen laskentaprojekti aloitetaan vuoden 2020 aikana. Projektissa tullaan hyödyntämään yliopiston omia asiantuntijoita sekä opiskelijoita ja yhteistyötä tehdään myös tilat omistavan SYK:n kanssa.

 

Pääosa Oulun ammattikorkeakoulun (OAMK) opetuksesta ja toiminnoista muuttaa Linnanmaalle elokuuhun 2020 mennessä. Yhdistymisen myötä Linnanmaasta syntyy Suomen suurin kampus, jossa molempien korkeakoulujen toiminnot ovat samoissa tiloissa. Alueella opiskelee ja työskentelee päivittäin yli 23 000 henkilöä. Vuoden 2020 aikana korkeakoulut laativat yhteistyössä yhteisen toimenpideohjelman, jonka tavoitteena on antaa jokaiselle korkeakouluyhteisön jäsenelle konkreettisia keinoja toimia kestävästi omassa arjessa. Tavoitteena on laatia toimenpideohjelma läpinäkyvästi ja opiskelijoita sekä henkilökuntaa osallistavasti, jotta kaikki pääsevät vaikuttamaan ohjelman sisältöön. Toimenpideohjelman toteuttaminen käynnistetään vuonna 2021.

 

Linnanmaan kampuksen käyttäjämäärän kasvaessa Oulun ammattikorkeakoulun (OAMK) muuton myötä yliopisto kehittää hyvin palvelevaa joukkoliikennettä yhteistyössä Oulun kaupungin ja SYK:n kanssa. Oulun kaupungin rakennuttama Linnanmaan pyöräilybaana valmistui 2019. Baanalla pyöräily ja jalankulku on erotettu toisistaan, väylää on levennetty ja valaistusta parannettu. Yliopisto haluaa kannustaa henkilökuntaa ja opiskelijoita pyöräilyyn lisäämällä pukuhuonetiloja ja parantamalla pyöräparkkien varustetasoa. Yhteiskäyttöisten sähköautojen leasing-hankintaa suunnitellaan.

 

Yhdyskuntajätteen (biojätettä lukuun ottamatta) ja ulkotiloissa sijaitsevien lajittelupisteiden osalta vastuu jätehuollosta on kiinteistöjen omistajalla (SYK). Yliopisto vastaa sisätiloissa olevista lajittelupisteistä. Yliopistolta erilliskerättävä biojäte hyödynnetään paikallisesti raaka-aineena täysin uusiutuvan polttoaineen, biokaasun, tuotannossa. Oulun yliopisto järjestää palveluntuottajien kautta muiden toiminnassa syntyvien jätteiden, esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromun (SER), käytettyjen kalusteiden ja romumetallin materiaalikierrätyksen. Myös tutkimus- ja opetustoiminnassa syntyvän vaarallisen jätteen keräys- ja käsittelypalveluiden tuottamisesta vastaa ulkopuolinen palveluntuottaja. Kuluttajapakkausmuovin erilliskeräys aloitetaan kampuksilla alkuvuoden 2020 aikana.

 

Ympäristönäkökulma huomioidaan yliopiston hankinnoissa ja palveluiden kilpailutuksissa pyytämällä palvelun tai tuotteen tarjoajalta todistukset esimerkiksi ympäristöjärjestelmän tai vastaavan käytöstä. Tuotteiden ympäristökuormittavuus arvioidaan koko tuotteen elinkaaren arvioinnin kautta. Turhia hankintoja vältetään ja kalusteita sekä laitteita kierrätetään yliopiston sisällä. Yliopistolla on käytössä Hanselin puitesopimus, jossa kestävä kehitys on tärkeänä kriteerinä hankinnoille.

 

Sosiaalinen kestävä kehitys huomioidaan yliopiston toiminnassa ja yliopistolla on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Tasa-arvotyötä tekevät näkyvästi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusyhdyshenkilöt, työryhmät ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta.

 

Yliopisto toimintaympäristönä mahdollistaa poikkitieteellistä osaamista, yritysyhteistyötä ja huipputeknologiaa hyödyntävien pilottiprojektien toteuttamisen. Pilottiprojektien myötä pystytään yhdistämään kestävän kampusarjen edistäminen, tieteellinen tutkimus sekä opinnot. Vuonna 2020 toteutetaan mm. Linnanmaan kampusalueen pysäköinnin resurssitehokkuutta kartoittava pilotti.