University of Oulu, 2016

Oulun yliopiston kolmen tutkimusyksikön yt-neuvotteluita esitetään hallitukselle

Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja luonnontieteellisen tiedekunnan sekä kauppakorkeakoulun dekaanit esittävät yliopiston hallitukselle yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä kunkin tiedekuntansa yhdessä yksikössä.

Esitysten kohteina olevat tutkimusyksiköt ovat Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt -tutkimusyksikkö (KTK), Tähtitieteen tutkimusyksikkö (LuTK) ja Taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen tutkimusyksikkö (OyKKK).

Kasvatustieteiden ja luonnontieteellisen tiedekunnan yksiköiden osalta toimenpidesuunnitelmien taustalla ovat koulutusohjelmien vähäiset tutkintomäärät ja suhteellinen kalleus. Kasvatustieteiden tiedekunnassa esitetyt yt-neuvottelut kohdentuvat musiikkikasvatuksen, musiikin, soiton ja laulun opetusta toteuttavaan henkilöstöön, yhteensä 14 henkilöön. Henkilöstön vähennystarve on yksikössä yhteensä arviolta enintään 6 henkilöä. Tähtitieteen tutkimusyksikössä esitetyt neuvottelut koskevat koko henkilöstöä eli 8:aa henkilöä. Uudelleenjärjestelyjen ei arvioida johtavan irtisanomisiin, mutta harkittavaksi voi tulla määräaikaisten tehtävien päättäminen tai tehtävien uudelleenmäärittely.

Taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen yksikössä tavoitellaan resurssien tarkoituksenmukaisempaa ja joustavampaa kohdentamista. Esitetyt yt-neuvottelut koskevat yksikön koko henkilöstöä eli yhteensä 31:tä henkilöä. Henkilöstön vähennystarve on yksikössä yhteensä arviolta enintään 2 henkilöä.

Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt -tutkimusyksikössä on musiikkikasvatuksen koulutusohjelma, joka on musiikin aineenopettajakoulutusta. Koulutusohjelmassa on vuosina 2015–2018 valmistunut keskimäärin 10 opiskelijaa, kun sisäänotto on vuosittain 20 opiskelijaa. Yksikössä annettu musiikin koulutus verrattuna muuhun taide- ja taitoaineiden koulutukseen on kallista, mikä johtuu suuresta yksilö- ja pienryhmäopetuksen osuudesta. Musiikin sivuaineessa opetusta annetaan 1140 tuntia, kun kaikissa muissa tiedekunnan sivuaineissa ohjatun kontaktiopetuksen tuntimäärä on 200. Musiikin opintojaksojen korkeimmat yksikköhinnat ovat lähes 20 kertaa niin kalliita kuin tiedekunnan muut opintojaksot.

Toimenpidesuunnitelman tavoitteena on yhdenmukaistaa musiikkikasvatuksen opetusta tiedekunnan muun opetuksen kanssa, huomioiden opetusryhmien koot ja opetusmenetelmät. Tavoitteena on myös muokata tutkinto-ohjelmien sisältöä tarkoituksenmukaisemmaksi, arvioida tutkimuksen painopisteitä ja lisätä tutkimustoimintaa.

Tähtitieteen tutkimusyksikkö osallistuu koulutuksen järjestämiseen luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon johtavassa matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelmassa sekä fysikaalisten tieteiden maisteriohjelmassa. Tähtitiedettä voi opiskella pääaineena fysikaalisten tieteiden maisteriohjelmassa. Kyseessä on tutkintomäärältään pieni suuntautumisvaihtoehto. Vuosina 2014–2018 FM-tutkintoja, joissa tähtitiede on pääaineena, on valmistunut vuosittain keskimäärin 0,8 kappaletta.

Toimenpideohjelman tarkoituksena on tarkastella tähtitieteen asemaa pääaineena (suuntautumisvaihtoehtona). Tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen.

Yliopiston hallitus keskusteli musiikkikasvatuksen ja tähtitieteen koulutusten tilanteesta viimeksi vuonna 2016. Kokouksessaan 15.6.2016 hallitus velvoitti yliopiston jatkamaan neuvotteluja muiden yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa näiden alojen koulutusyhteistyöstä, mutta keskustelut eivät ole johtaneet tarvittaviin tuloksiin.

Taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen tutkimusyksikkö järjestää koulutuksen kolmessa tutkinto-ohjelmassa ja osaltaan myös kauppakorkeakoulun yhteisessä kandidaattiohjelmassa. Tutkimusyksikön kolme oppiainetta, taloustiede, laskentatoimi ja rahoitus, liittyvät läheisesti toisiinsa. Toiminnan uudenlaisella kohdentamisella resurssien käyttöä voitaisiin merkittävästi tehostaa ja opintojaksojen päällekkäisyyttä vähentää. Tutkinto-ohjelmien sisältöä on tarkoitus täsmentää ja oppiaineen tutkimuksen painopisteitä vahvistaa ja arvioida uudelleen. Samalla yksikön kurssitarjontaa voidaan kohdentaa vastaamaan uuden tutkinto-ohjelman sisältöä ja tutkimusyksikön resursseja. 

Kaikissa kolmessa yksikössä on pidetty henkilöstötilaisuudet iltapäivällä 31.1. Seuraavat henkilöstötilaisuudet kolmen yksikön työntekijöille järjestetään hallituksen kokouksen jälkeen perjantaina 8.2.

Oulun yliopistossa on kahdeksan tiedekuntaa ja niissä yhteensä 66 tutkimusyksikköä. Yliopiston johtosäännön 12 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on johtaa tiedekunnan toimintaa ja vastata tiedekunnan tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta.

Viimeksi päivitetty: 8.2.2019