Laatujärjestelmä

Laatu

Oulun yliopisto tavoittelee kaikessa toiminnassaan korkeaa laatua. Oulun yliopiston laatujärjestelmä takaa vaikuttavuuden, tuloksellisuuden ja sujuvuuden koulutuksessa, tutkimuksessa sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa yliopiston strategian mukaisesti. Laatujärjestelmä tukee yliopiston perustehtävien hoitamista yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön tarpeet huomioon ottaen.

Laatujärjestelmän toiminta ja periaatteet

Laadunhallinta on kiinteä osa yliopiston toimintakulttuuria. Toiminnan kehittäminen perustuu palautteiden, arviointien ja indikaattoritietojen pohjalta tehtyihin analyyseihin. Laatujärjestelmä tuottaa luotettavaa tietoa toiminnan vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja sujuvuudesta.

Laadunhallinta kattaa kaikki toiminnot ja yliopistoyhteisön toimijat. Laatujärjestelmä tarjoaa työkaluja koulutuksen, tutkimuksen ja muun toiminnan kehittämiseen ja tukee hyvien käytäntöjen levittämistä. Palvelu- ja hallintotehtävien menettelytavat, palveluprosessit ja järjestelmät ovat yhteisiä ja yhteisesti sovittuja.

Laatujärjestelmä koostuu niistä menettelytavoista, joilla yliopisto ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua:

- tieto siitä, mitä tehdään (esim. prosessikuvaukset)
- tieto siitä, mitä tavoitellaan (esim. tulosneuvottelussa sovittavat tavoitteet)
- tieto siitä, miten asiat tulee tehdä (esim. ajantasaiset ohjeet)
- tieto toiminnan vastuunjaosta (esim. toimivaltuusohjeet)
- tieto siitä, mitä yliopistossa tapahtuu (esim. palautejärjestelmät, toimintaa kuvaavat tiedot tietojärjestelmissä)
- määritellyt menettelytavat, joilla puututaan poikkeamiin
- jatkuvan parantamisen kulttuuri ja tapa toimia.

Laatujärjestelmän vastuut

Laadunhallinta on johtamista. Rehtori vastaa yliopiston laadunhallinnasta. Tiedekunnan laadunhallinnasta vastaa dekaani. Muissa yksiköissä johtaja vastaa johtamansa yksikön laadunhallinnasta. Laatutyössä kuullaan yliopiston sidosryhmiä.

Jokainen opiskelija, työntekijä ja esimies osallistuu omalla toiminnallaan yliopiston toiminnan kehittämiseen.

 

Auditointi; Oulun yliopistolle laatuleima

Yliopiston laatujärjestelmä auditoitiin syksyllä 2017. Auditoinnin teki Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi. Yliopiston laatujärjestelmä läpäisi auditoinnin ja yliopisto sai siitä osoituksena laatuleiman. Edellisen kerran laatujärjestelmä auditoitiin 2009.

Auditoinnissa tarkasteltiin seuraavia kohteita:

 1. Korkeakoulun laatupolitiikka

 2. Laatujärjestelmän kytkeytyminen strategiseen johtamiseen

 3. Laatujärjestelmän kehittäminen

 4. Korkeakoulun perustehtävien laadunhallinta (ml. keskeiset tukitoiminnot)
  a. Tutkintotavoitteinen koulutus (sisältää ensimmäisen, toisen ja kolmannen syklin koulutuksen)
  b. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta
  c. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja aluekehitystyö (ml. yhteiskuntavastuu, täydennyskoulutus, avoin yliopisto-opetus ja maksupalvelukoulutus)
  d. Valinnainen auditointikohde

 5. Tutkintotavoitteisen koulutuksen näytöt: koulutusohjelmat tai vastaavat tutkintoon johtavat kokonaisuudet

 6. Laatujärjestelmän kokonaisuus.

Lisätietoja korkeakoulujen auditoinnista Karvin sivustolta ja Karvin auditointirekisteristä.