Mentoriksi?

Kaipaamme mentorien joukkoon mentoreita kaikilta aloilta. Erityisesti tarvetta on mentoreista, joilla on opiskelutausta luonnontieteissä: biologeja, maantieteilijöitä, matemaatikkoja, fyysikkoja, kemistejä, biokemistejä. Myös humanististen ja kasvatustieteiden saralla mentoreita on vähän. Kauppatieteiden puolelta on tarvetta erityisesti rahoituksen ja laskentatoimen mentoreille, jotka ovat valmiita mentoroimaan kv-opiskelijaa (mentorointikieli englanti). Myös lääketieteen tekniikan alalta toivotaan lisää mentoreita, jotka voivat mentoroida englanniksi kv-opiskelijaa.

Mentoriksi voi ryhtyä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on muutama vuosi työkokemusta. Jatko-opiskelijan mentoreilta toivotaan pääsääntöisesti tohtorin tutkintoa. Tutkinnon ei tarvitse olla Oulun yliopistosta.

Kaikki kiinnostuneet voivat ilmoittautua mukaan mentoripooliin. Sopivaa aktoria ei välttämättä löydy joka lukuvuosi, sillä opiskelijoiden opiskelualoissa ja toiveissa mentoroinnille on huomattavia eroja vuosien välillä. Yliopisto on yhteydessä kaikkiin mukaan ilmoittautuneisiin ja vahvistaa tilanteen aina valintojen selvittyä.

Mentoreita tarvitaan suurista ja pk-yrityksistä, julkishallinnosta, järjestöistä ja yrittäjistä kaikilta aloilta. Mentoreilta toivotaan muutaman, vähintään noin viiden, vuoden työkokemusta valmistumisen jälkeen. Mentorin tulee olla valmis tapaamaan aktoriaan vähintään kolme kertaa mentoroinnin aikana.

Muutoin mentoriksi ryhtymiseen riittää mielenkiinto ja valmius jakaa avoimesti omaa kokemustaan opiskelijalle. Aiempaa kokemusta mentoroinnista ei tarvita. Mentorin ei tarvitse olla Oulun yliopiston alumni. Mentoroinnissa on joka vuosi mukana opiskelijoita, jotka asuvat pääkaupunkiseudulla, joten mentorin ei tarvitse asua Oulussa. Mikäli kasvokkaistapaamiset eivät ole mahdollisia, mentori ja opiskelija voivat keskustella esimerkiksi Skypellä.

Yliopisto valitsee mentorointiparit mentorien ja opiskelijoiden antamien tietojen perusteella. Opiskelijat myös haastatellaan ennen mentorointiparien yhdistämistä; mentoreita ei haastatella. Yleensä mentorit ovat valmistuneet samasta koulutusohjelmasta kuin mentoroitava (opiskelija eli aktori). Joskus opiskelualaa tärkeämpää on muu seikka, esimerkiksi mentorin yrittäjäkokemus.

Alumneille lähetetään tietoa käynnistyvistä mentorointiohjelmista alumnien uutiskirjeessä, jonka saa liittymällä alumniverkostoon.

Mentorin rooli

Mentoroinnissa mentori tukee opiskelijaa, aktoria, noin puolen vuoden ajan. Mentorointi perustuu vapaaehtoisuuteen ja sen tarkoituksena on tukea opiskelijaa valintoihin ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Mentorilla tulee olla aikaa tavata aktoriaan vähintään kolme kertaa mentoroinnin aikana. Tavallinen tapaamistiheys on kerran kuukaudessa noin parin tunnin ajan esimerkiksi lounaalla tai mentorin organisaatiossa.

Opiskelija on mentoroinnin aktiivinen osapuoli ja huolehtii mentorointisuhteen edistämisestä: Hän asettaa mentoroinnille tavoitteet, jotka kertoo mentorilleen. Aktori ehdottaa tapaamisia, suunnittelee ne ja valmistautuu niihin sekä reflektoi mentoroinnin sujumista kohti tavoitteiden saavuttamista. Mentori voi kommentoida agendaa tai nostaa sille muita asioita, tai jopa ehdottaa kokonaan uutta lähestymistapaa tietyn asiakokonaisuuden käsittelyyn. On hyvä tiedustella aika ajoin, millä tavoin aktori kokee liikkuvansa kohti mentoroinnille asettamiensa tavoitteiden saavuttamista omien tekojensa kautta.

Mentorin tehtävänä on olla mukana omana itsenään ja jakaa asiantuntemustaan ja kokemuksiaan yhteisissä tapaamisissa. Hän on aktorilleen yksi esimerkki mahdollisesta urapolusta valmistumisen jälkeen. Mentori kuuntelee, kyseenalaistaa, haastaa ja antaa suoraa palautetta. Mentorin avulla aktori pääsee kohti sen potentiaalin saavuttamista, joka hänessä on. Yleensä myös mentori oppii uutta ja voi tulla haastetuksi, ajattelu jäsentyy uudella tavalla ja oma verkosto laajenee.

Mentoroinnissa on kyse aktoria mietityttävien, työuraan ja opintoihin liittyvien kysymysten pohdinnasta ja henkilökohtaisesta kehittymisestä. Mentorilta ei edellytetä työ- tai harjoittelupaikan tarjoamista aktorilleen.