Yliopiston ja Oamkin koulutusyhteistyölle luotu raamit

Korkeakoulujen opiskelijat saavat enemmän mahdollisuuksia hyödyntää opetusta molemmista korkeakouluista. Suunnitelmat toteutuvat vaiheittain syksystä 2020 alkaen.

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun rehtorit ovat hyväksyneet ehdotuksen koulutusyhteistyön pelisäännöistä. Pelisäännöt tarvitaan, jotta 12 alakohtaisen projektiryhmän tuottamia yhteistyösuunnitelmia voidaan alkaa toteuttaa. Vuonna 2017 annetun lain perusteella yliopisto voi järjestää opetusta yhteistyössä toisen korkeakoulun kanssa tai hankkia sitä toiselta korkeakoululta, kunhan se antaa itse pääosan koulutusvastuuseensa kuuluvien tutkintojen ja alojen opetuksesta.

”Opiskelijan kannalta yhteistyö tarkoittaa mahdollisuutta syventää ja monipuolistaa omaa osaamista. Se tarjoaa myös mahdollisuuksia moniammattisiin opintoihin sekä mahdollistaa parhaiden asiantuntijoiden ja erikoistilojen käytön opetuksessa”, kertoo yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä.

”Opiskelija voi ottaa toisesta korkeakoulusta tyypillisesti yhden tai muutaman opintojakson, tutkinto-ohjelmasta riippuen. Yhteistyö alkaa vaiheittain syksyllä 2020.”

Yliopiston ja Oamkin yleisin yhteistyön muoto on ristiinopiskelu: opiskelija suorittaa toisessa korkeakoulussa opintojakson tai opintokokonaisuuden, joka sisällytetään tutkintoon. Ristiinopiskeltavat opintojaksot tuotetaan vain toisessa korkeakoulussa molempien korkeakoulujen opiskelijoille.

Yhdessä tuotetulla opintojaksolla tarkoitetaan, että kummankin korkeakoulun opettajat osallistuvat opintojakson tai kokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen. Toteutus voi olla pelkästään toisen korkeakoulun opiskelijoille ja kuulua joko molempien tai vain toisen korkeakoulun opetussuunnitelmaan. 

”Koulutusyhteistyö kaikkiaan painottuu alkuvaiheessa tekniikkaan, jossa on jo aiemmin ollut esimerkiksi hankeyhteistyötä ja yhteisiä opettajia”, Hentilä sanoo.

Koulutusyhteistyötä on tehty aiemmin esimerkiksi viestinnän opinnoissa, joissa ammattikorkeakoulu on tuottanut opintoja yliopistolle. Myös hammaslääketieteen ja hammashoitajien koulutuksessa on ollut moniammatillista yhteistyötä, joka jatkuu.

Kokonaisuudet, joissa on suunniteltu useita yhteistyömuotoja, kuten ristiinopiskelua, yhdessä tuotettuja opintojaksoja, vapaasti valittavia opintoja ja yhteistyötä tilojen käytössä:
•    Arkkitehtuuri ja rakennusarkkitehtikoulutus
•    Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennusinsinöörikoulutus
•    Automaatio-, energia- ja talotekniikka
•    Konetekniikka
•    Tietojenkäsittelytiede
•    Tietotekniikka sekä elektroniikka ja tietoliikennetekniikka
•    Kauppatieteet / Liiketalous sekä yrittäjämäisen oppimisen urapolku
•    Ihmistieteet, kulttuuri- ja taidealat: musiikkikasvatus
•    Opettajankoulutus ja ammatillinen opettajankoulutus sekä yliopistopedagogiikka & korkeakoulupedagogiikka (ml. digipedagogiikka)
•    Hammaslääketiede
•    Hoitoalat ja terveystieteet

Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (yamk) suorittaville suunnitellaan polkua, joka tuottaa tohtoriopintoihin tarvittavan teoreettisen osaamisen ja siten mahdollistaa sujuvan hakemisen tohtoriopintoihin.
 

Viimeksi päivitetty: 23.3.2020