Palvelussuhteen ehdot

Yleistä

Oulun yliopiston henkilökunta on työsuhteessa yliopistoon.
Yliopistoissa sovelletaan yliopistojen yleistä työehtosopimusta.

Palkkaus

Oulun yliopistossa on käytössä työn vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkkausjärjestelmä.

Palkkausjärjestelmä jakautuu kolmeen eri ryhmään, joilla on eri vaativuusjaottelu ja eri henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä:
- opetus- ja tutkimushenkilöstö
- muu henkilöstö ja
- harjoittelukoulujen opetushenkilöstö.

Palkkausjärjestelmän tavoitteena on edistää palkkauksen oikeudenmukaisuutta ja parantaa yliopistojen palkkakilpailukykyä työnantajana. Sen tehtävänä on lisäksi kannustaa henkilöstöä osaamisensa ja työsuoritustensa parantamiseen sekä rohkaista hakeutumaan nykyistä vaativampiin tehtäviin. Järjestelmän tavoitteena on myös kehittää esimiestyötä ja johtamista yliopistoissa.

Yliopistojen palkkataulukot löytyvät Sivistystyönantajien verkkosivuilta.

Työajat

Henkilöstön työaika määräytyy työtehtävän ja palvelussuhteen laadun mukaan.

Opetus- ja tutkimushenkilöstö noudattaa 1624 tunnin vuotuista kokonaistyöaikaa.

Säännöllistä työaikaa noudattaa muu kuin opetus- ja tutkimushenkilöstö. Säännöllinen työaika on 7 tuntia 21 minuuttia vuorokaudessa ja 36 tuntia 45 minuuttia viikossa.

Pääsääntöisesti säännöllistä työaikaa noudattavat työntekijät käyttävät liukuvan työajan järjestelmää.

Lomat

Yliopistojen henkilöstön lomaedut ovat paremmat kuin vuosilomalaissa säädetyt. Loman määrä riippuu henkilön palvelusajasta yliopistolla.

Lomaa on vuodessa palvelusajasta riippuen enintään 22, 30 tai 38 päivää vuodessa. Lomapäiviä ovat arkipäivät maanantaista perjantaihin eli yksi viikko lomaa kuluttaa viisi lomapäivää.

Opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä harjoittelukoulujen opetushenkilöstö ovat kokonaistyöajassa eikä heillä ole erikseen lomaa. Vuosittainen työaika 1624 tuntia on kuitenkin laskettu siltä pohjalta, että henkilöllä on mahdollisuus lomaa vastaavaan vapautukseen työtehtävistä. Esimiehet huolehtivat, että kokonaistyöajan piiriin kuuluvilla henkilöillä on todellinen mahdollisuus pitää lomaa vastaava vapaa-aika työstä.

Perhe- ja opintovapaat

Oulun yliopiston henkilöstöpoliittisena tavoitteena on huolehtia houkuttelevuudestaan työpaikkana. Työpaikan houkuttelevuuteen vaikuttavat mm. joustavat työjärjestelyt, mahdollisuus kehittymiseen sekä mahdollisuus perhe- ja työelämän tasapainoiseen yhteensovittamiseen.

Palkkallinen äitiys-, isyys- ja ottovanhempainvapaa:

Työntekijälle maksetaan palkka äitiysvapaan alusta lukien 72 arkipäivän ajalta.

Työntekijälle maksetaan palkka isyysvapaan alusta lukien 6 arkipäivän ajalta.

Ottovanhemmalle maksetaan ottovanhemman vanhempainrahakauden alusta alkaen enintään 72 päivän ajalta palkka.

Palkallinen vapaa sairaan lapsen hoitamiseksi:

Työntekijällä on oikeus saada alle kymmenvuotiaan tai vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsensa sairastuessa äkillisesti lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi tilapäistä hoito-vapaata enintään neljä työpäivää kerrallaan. Työntekijälle maksetaan palkka tilapäisen hoitovapaan ajalta, kuitenkin enintään neljältä työpäivältä.

Opintovapaa:

Yliopisto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja koulutukseen. Yliopiston henkilöstöllä on myös mahdollisuus saada palkallista tai palkatonta vapaata työstä opiskelujen vuoksi.

Työhyvinvointi

Johtamisen tulee olla ammattitaitoisia ja johtamistaitojen tehtävien edellyttämällä tasolla.

Johtaminen on yhteistoiminnallista.

Johtamisella on ratkaiseva merkitys työn tuloksellisuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin tasapainoisessa kehittämisessä sekä toiminnan edellytysten ja rakenteiden luomisesta. Työyhteisöjen tulee luoda johtajien myötävaikutuksella olosuhteet, joissa ihmisten fyysinen ja psyykkinen työkyky voivat säilyä ja kehittyä. Henkilöiden yksilöllisyys ja elämänvaihe otetaan huomioon henkilöstöjohtamisessa.

Työn vaativuuden sekä omien taitojen ja työkyvyn välinen tasapaino sekä palvelussuhteen turvallisuus on tärkeää. Työntekijällä on oltava mahdollisuus vaikuttaa työyhteisössään ja tuntea hallitsevansa työnsä. Työn kokeminen mielekkääksi ja henkinen kasvu työssä edistävät hyvinvointia ja työniloa.

Viimeksi päivitetty: 31.12.2018