Lääketieteellinen tdk - ohje kotiyliopistona

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Hakemus tulee lähettää oman tiedekunnan puoltokäsittelyä varten kevätlukukaudella viimeistään 31.3. ja syyslukukaudella viimeistään 30.9. Nämä ajat ovat voimassa riippumatta siitä, onko kohdeyliopistossa jatkuva haku vai kaksi kertaa vuodessa tapahtuva haku. Lääketieteellinen tiedekunta varaa puoltokäsittelyyn edellä mainitusta ajankohdasta alkaen kolme viikkoa.

Puoltokäsittely

Kotiyliopiston puoltopäätös kirjataan hakulomakkeeseen lääketieteellisen tiedekunnan kansliassa.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

Puoltokäsittelyssä arvioidaan JOO-opintojen merkitystä tutkintoon johtavissa opinnoissa sekä opiskelijan opinnoissa etenemistä. Tiedekunta puoltaa JOO-opinto-oikeushakemuksia resurssiensa puitteissa.

  • Puollettavien opintojen tulee olla sellaisen aineen opintoja, joita ei voi opiskella Oulun yliopistossa, mutta jotka täydentävät sivuaineena tarkoituksenmukaisesti opiskelijan tutkintoa.
  • Puollettavien opintojen tulee sisältyä tutkinnon kokonaislaajuuteen. Tutkinnon kokonaislaajuuden ylimeneviä opintoja ei puolleta.
  • Opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään yhden lukuvuoden opinnot omalla koulutusalallaan.

Opintosuunnitelman laatiminen

Opinto-oikeuden puoltokäsittelyä varten opiskelijan tulee laatia JOO-opinto-oikeushakemuksensa liitteeksi henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka sisältää suunnitelman tutkintoon sisältyvistä opinnoista, perustelut JOO-opintojen tarpeellisuudelle sekä suunnitelman opintojen suoritusaikataulusta. Opintosuunnitelman lisäksi puoltohakemukseen tulee liittää opintosuoritusote.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Kaksi lukuvuotta, mutta korkeintaan tutkinnon suoritusajan loppuun.

Puoltohakemuksen toimitusosoitteet

Peruskoulutus

Johtava koulutusasiantuntija Piia Rantakokko
Lääketieteellinen tiedekunta
PL 5000
90014 Oulun yliopisto
Käyntiosoite: Aapistie 5 A

Jatkokoulutus

Johtava koulutusasiantuntija Marjo Tourula
Lääketieteellinen tiedekunta
PL 5000
90014 Oulun yliopisto
Käyntiosoite: Aapistie 3 A

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Puoltokäsittelyn jälkeen opiskelija lähettää hakemuksensa kohdeyliopistoon opinto-oikeuden käsittelyä varten kohdeyliopiston mahdollisesti määräämään hakuajan päättymiseen mennessä.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Ohjaajien ja puoltojen käsittelijöiden yhteystiedot

Peruskoulutus

Johtava koulutusasiantuntija Piia Rantakokko
Puhelin: 0294 48 5603
Sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Jatkokoulutus

Johtava koulutusasiantuntija Marjo Tourula
Puhelin: 0294 48 3523
Sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 18.3.2019