Professorinimityksiä humanistisessa ja kasvatustieteiden tiedekunnissa

Oulun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan on nimitetty neljä uutta professoria ja kasvatustieteiden tiedekuntaan yksi.

Humanistinen tiedekunta:

Pentti Haddington englannin kielen professoriksi

Filosofian tohtori, dosentti Pentti Haddington on nimitetty Oulun yliopiston englantilaisen filologian sekä englannin kielen ja vuorovaikutuksen professoriksi.

Pentti Haddington on väitellyt filosofian tohtoriksi Oulun yliopistossa 2005. Dosentiksi Jyväskylän yliopistoon hänet on nimitetty 2010. Haddington on toiminut eri tutkimus- ja opetustehtävissä Oulun yliopistossa vuodesta 1998. 2001–2002 hän oli vierailevana tutkijana University of California at Santa Barbarassa. 2009–2012 hän työskenteli Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin tutkijana. Sen jälkeen hän on toiminut yliopistonlehtorina Oulun yliopistossa.

Pentti Haddington on tutkinut englannin kielen käyttöä erityyppisissä arki- ja virallisissa tilanteissa useilla menetelmillä, kuten keskusteluanalyysin, vuorovaikutuslingvistiikan ja diskurssianalyysin avulla. Hän tutkii keskustelutilanteiden multimodaalisuutta. Parhaillaan hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat eleiden yhteys kieleen, eleiden rooli vuorovaikutuksessa ja keskustelijoiden keinot tehdä vuorovaikutuksessa montaa asiaa yhtä aikaa (ns. multitasking).

Vesa-Pekka Herva arkeologian professoriksi

Filosofian tohtori Vesa-Pekka Herva on nimitetty Oulun yliopiston arkeologian, erityisesti pohjoisen Fennoskandian tutkimuksen professoriksi.

Vesa-Pekka Herva on väitellyt filosofian tohtoriksi Oulun yliopistossa 2004. Hän on työskennellyt tutkijana ja amanuenssina Oulun yliopiston arkeologian oppiaineessa vuodesta 2004. 2008–2010 hän toimi Suomen Akatemian tutkijatohtorina. Vuodesta 2012 alkaen hän on toiminut kulttuuriperinnön tutkimuksen apulaisprofessorina Helsingin yliopistossa.

Hervan nykyisen tutkimustyön pääalue on pohjoisen Fennoskandian historiallisen ajan arkeologia. Hän on selvittänyt mm. pohjoisen Fennoskandian eurooppalaistumista ja modernisoitumista 1500-luvulta nykyaikaan. Herva on tutkinut myös itäisen Fennoskandian neoliittista kivikautta ja Kreikan pronssikautta. Herva pyrkii tutkimuksissaan selvittämään, miten materiaalinen kulttuuri heijastaa ja muokkaa ihmisten ajattelutapoja ja ympäristösuhteita.

Tiina Kinnunen Suomen ja Pohjois-Euroopan historian professoriksi

Filosofian tohtori Tiina Kinnunen on nimitetty Oulun yliopiston Suomen ja Pohjois-Euroopan historian professoriksi.

Tiina Kinnunen on väitellyt filosofian tohtoriksi Tampereen yliopistossa vuonna 2000. Hän on työskennellyt yliassistenttina, lehtorina ja professorina Joensuun ja Itä-Suomen yliopistossa 2001–2011 ja 2014 sekä 2012–2013 professorina Jyväskylän yliopistossa. 2014–2017 hän toimii Jyväskylän yliopiston sivutoimisena professorina ja johtaa Suomen Akatemian projektia sota-ajan tulevaisuusvisioista.

Tiina Kinnusen tutkimukset sijoittuvat Suomen ja yleisen historian aloille. Hän on tutkinut sukupuolihistoriaa kohteina eurooppalainen feminismi ja Lotta Svärd sekä sodan kulttuurihistoriaa, erityisesti sodan muistamista. Lisäksi hän on tutkinut historiankirjoituksen historiaa aiheina feministinen historiapolitiikka ja historiakulttuuri.

Uusimpiin Kinnusen julkaisuihin lukeutuvat esimerkiksi Tiina Kinnunen & Ville Kivimäki (toim.): Finland in World War II. History, Memory, Interpretations (Brill 2012) sekä artikkeli Alexandra Gripenberg's Feminist Christianity teoksessa Finnish Women Making Religion (Palgrave Macmillan 2014)

Jari Sivonen suomen kielen professoriksi

Filosofian tohtori Jari Sivonen on nimitetty Oulun yliopiston suomen kielen professoriksi.

Jari Sivonen on väitellyt filosofian tohtoriksi Oulun yliopistossa 2005. Hän on toiminut eri tutkimus- ja opetustehtävissä Oulun yliopistossa vuodesta 1996. Vuonna 2004 hänet nimitettiin lehtoriksi. 2008–2013 hän työskenteli vierailevana suomen kielen ja kulttuurin professorina Budapestissa Unkarissa.

Jari Sivosen tutkimusalaa on kognitiivinen kielentutkimus ja erityisesti verbisemantiikka. Hän on selvittänyt suomen yleiskielen liikettä kuvaaviin verbeihin liittyviä konstruktioita. Toisena Sivosen tutkimusalana on kielenhuolto.

Kasvatustieteiden tiedekunta:

Mirka Hintsanen psykologian professoriksi

Filosofian tohtori, dosentti Mirka Hintsanen on nimitetty Oulun yliopiston psykologian, erityisesti oppimisen, ohjauksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen psykologian tutkimuksen professoriksi.

Mirka Hintsanen on väitellyt filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistossa 2007 ja kasvatustieteiden tohtoriksi Tampereen yliopistossa 2013. Dosentiksi Helsingin yliopistoon hänet on nimitetty 2009.

Hintsanen on toiminut eri tehtävissä, kuten tutkijana, assistenttina, tohtoriassistenttina ja yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa vuodesta 2003. Vuodesta 2011 hän on työskennellyt yliopistotutkijana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa.

Mirka Hintsasen tutkimusalueita ovat psykologia, kasvatuspsykologia ja kasvatustieteet. Hän on tutkinut muun muassa pitkittäistutkimuksena persoonallisuuden kehittymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä yksilön varhaislapsuudesta keski-ikään. Lisäksi hän on tutkinut kodin ja koulun kasvatusympäristön yhteyksiä koulumenestykseen ja myöhempään elämään, kuten koulutus- ja työurien valintaan ja yksilön sosiaalis-taloudelliseen asemaan.

Viimeksi päivitetty: 6.11.2014