Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Filosofian maisteri, hammaslääketieteen lisensiaatti Helena Känsäkoski

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Humanistinen tiedekunta, informaatiotutkimus
0294 483 351

Oppiaine

Informaatiotutkimus

Väitöstilaisuus

16.5.2014 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Keckmaninsali (HU 106)

Aihe

Arvon luominen lasten lihavuuden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä

Vastaväittäjä

Professori David Bawden, City University London, U.K.

Kustos

Professori Maija-Leena Huotari, Oulun yliopisto

Lasten lihavuuden hoitoketjun tietoprosesseja kehitettävä tuottamaan terveyttä ja hyvinvointia perheille

Terveyttä ja hyvinvointia voidaan tarkastella arvona, joka muodostuu potilaille arjen käytännöissä. Väitöstutkimuksen kohteena on lasten lihavuuden hoidossa potilaille ja heidän perheilleen syntyvä arvo perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon moniammatillisessa hoitoketjussa. Parhaimmillaan arvoa syntyy myös terveydenhuolto-organisaatioille ja yhteiskunnalle, jos hoidon tarve vähenee.

Tulokset osoittavat, että kiire estää kokemusten jakamista perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä niiden välillä. Erilaiset toimintatavat ja organisaatiokulttuurit sekä erilliset tietojärjestelmät  rajoittavat informaatio- ja tietoprosessien mahdollisuuksia tuottaa arvoa potilaille ja heidän perheilleen. Tutkimus nostaa esille tunteet, jotka liittyvät lasten lihavuuden hoitoon. Siten organisaatioiden tietämisen tyypittelyihin voidaan lisätä myötäelävä (empaattinen) tietäminen.

Laadullinen tapaustutkimus toteutettiin kahdessa suomalaisessa yliopistollisessa sairaanhoitopiirissä vuosina 2009–2012. Aineisto koostuu terveydenhuollon ammattilaisten, potilaiden ja heidän vanhempiensa teemahaastatteluista, perheiden lomakekyselystä sekä hoitopolkuohjeistuksista ja hoitoketjutyöryhmän kokousmuistioista.

Lasten lihavuuden merkittävin hoito- ja ennaltaehkäisykeino on perheiden elintapaohjaus. Ohjaus perustuu terveydenhuollon ammattilaisten tietämykseen sekä informaatio- ja tietoprosesseihin. Informaatiota hankitaan, siirretään ja tallennetaan enimmäkseen tietoteknisesti. Tietoa ja osaamista jaetaan ja luodaan sosiaalisissa verkostoissa toimijoiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Elintapaohjauksessa ammattilaiset vuorovaikutuksessa perheiden kanssa hyödyntävät informaatiota, tietoa ja osaamistaan.

Perheet kokivat elintapaohjauksen hyväksi, mutta sen vaikutuksia pysyviin elintavan muutoksiin ei tullut esille. Arvo eli potilaiden terveys ja hyvinvointi muodostuu perheiden jokapäiväisen elämän käytännöissä, mitä myös ympäristön tulisi tukea.

Tietoprosessien tarkastelu arvoverkostoina mahdollistaa ammattilaisten ja perheiden vuorovaikutuksen kehittämisen terveysneuvonnassa. Tutkimuksessa sovellettua teoriaa ja viitekehystä voidaan testata vastaavissa yhteistoimintahankkeissa ja hoitoketjuissa. Niiden avulla voidaan kehittää arvoa luovia tietoprosesseja ja tietojohtamista terveydenhuollossa.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 2.5.2014