Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Master of Science (tech.) Ulrico Celentano

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, tietoliikennetekniikan osasto
0294 480 000

Oppiaine

Tietoliikennetekniikka

Väitöstilaisuus

18.6.2014 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kuusamonsali (YB210)

Aihe

Luotettavat kognitiiviset langattomat verkot: Mallintaminen ja suunnittelu

Vastaväittäjä

Professori Yevgeni Koucheryavy, Tampereen teknillinen yliopisto

Kustos

Professori Matti Latva-aho, Oulun yliopisto

Uusia malleja ja ratkaisuja verkottuneille keinotekoisille kognitiivisille yksiköille

Tietoliikenneverkkojen määrän ja käytön kasvu lisää radioviestinnän resurssitarvetta tai tarvetta jakaa resurssia tehokkaasti monien verkkojen kesken. Verkkojen vuorovaikutuksessa on otettava huomioon ekosysteemin eriarvoisien osien luotettavuus. Säästeliäs energiankäyttö sekä kiinteässä tietoverkossa että mobiililaitteissa säästää käyttökustannuksia ja vähentää haitallisia vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön.

Väitöskirja käsittelee radioverkkojen mukauttamista ja luotettavuutta kognitiivisten menetelmien avulla. Menetelmillä pyritään lisäämään käyttö- ja kustannustehokkuutta ja toimintavarmuutta sekä vähentämään haitallisia vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön. Edellä mainitut ominaisuudet ovat tulevaisuuden tietoliikennetekniikkaratkaisuille yhä voimakkaammin asetettavia vaatimuksia.

Väitöskirjatyö sisältää katsauksen kognitiivisiin radioverkkoihin niihin liittyvine luokitteluineen ja malleineen, sekä tarkastelee samanaikaisesti ja läheisesti toimivien verkkojen dynamiikkaa ja vuorovaikutuksia. Työssä määritetään topologiset tasot hallintatoimintoineen, jotka mahdollistavat järjestelmäsuunnittelun joustavan hyödyntämisen erottamalla järjestelmän toimintojen määrittelyn toteuttavista verkkolaitteista.

Koska vuorovaikutus on merkittävä tekijä useissa sovellusskenaarioissa, verkottuneille keinotekoisille kognitiivisille yksiköille kehitetään uutta mallia, jossa kognitiiviset vaiheet käsitellään suhteessa muihin arkkitehtuurin elementteihin.

Järjestelmän kontekstitietoisuuden hyväksikäyttöön liittyen, työssä esitetään ratkaisuja resurssien tehokkaaseen käyttöön ja yleisemmin luotettavuuteen, ottaen huomioon verkkojen dynamiikkaa ja epäideaalisuuksia, hallintaliikenteen vähentämiseksi sekä energiansäästön parantamiseksi verkon alueella tasapuolisesti.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 9.6.2014