Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Timo Koskenkorva

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, KNK- ja silmätautien tutkimusryhmä
(08) 315 2011 (vaihde)

Oppiaine

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

Väitöstilaisuus

22.5.2015 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 10

Aihe

Nielurisaleikkauksen vaikutukset toistuvia nielutulehduksia sairastavilla aikuisilla

Vastaväittäjä

Dosentti Karin Blomgren, HYKS, Korvaklinikka

Kustos

Professori Olli-Pekka Alho, Oulun yliopisto

Nielurisaleikkaus vähentää nielutulehduksia ja parantaa elämänlaatua aikuispotilailla

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että nielurisaleikkaus vähentää toistuvia nielutulehduksia sairastavien aikuisten tulehdusepisodien, lääkärikäyntien ja kurkkukipupäivien määrää. Tutkimuksen mukaan potilaiden sairastamat nielutulehdukset ovat kuitenkin erittäin harvoin hankalaoireisia. Lisäksi tiedossa on, että yksittäinen nielutulehdus johtaa hyvin harvoin komplikaatioihin. Näin ollen on tärkeää myös tutkia, hyötyvätkö potilaat omasta mielestään nielurisaleikkauksesta. Väitöstutkimuksen mukaan potilaat keskimäärin kokivat nielurisaleikkauksen parantavan selkeästi heidän elämänlaatuaan. Leikkauksen aiheuttaman elämänlaadullisen hyödyn määrä kuitenkin vaihtelee suuresti yksittäisten potilaiden välillä.

Toistuvat nielutulehdukset aiheuttavat paljon lääkärikäyntejä, antibioottihoitoja sekä poissaoloja töistä tai opinnoista. Tämä heikentää potilaiden elämänlaatua ja aiheuttaa paljon kustannuksia yhteiskunnalle. Nielurisaleikkaus on yksi yleisimmistä aikuisille tehtävistä leikkauksista ja yksi yleisimmistä syistä nielurisaleikkauksille ovat juuri toistuvat nielutulehdukset. Nielurisaleikkauksen vaikutuksesta toistuvien nielutulehdusten määrään, nimenomaan aikuisilla, ei kuitenkaan ole juurikaan aiempaa tutkimusnäyttöä. Tutkimuksessa seurattiin tarkasti potilaiden nielutulehdusten määrää ja oireilua sekä ennen että jälkeen nielurisaleikkauksen ja heille tehtiin elämänlaatukysely kuusi kuukautta leikkauksen jälkeen.

Vaikka enemmistö potilaista kokee hyötyvänsä nielurisaleikkauksesta, osalla hyöty kuitenkin jää vähäiseksi. Väitöskirjatutkimuksessa pyrittiin myös etsimään sellaisia ennustetekijöitä, joiden perusteella leikkauksesta hyötyvät potilaat pystyttäisiin löytämään paremmin jo etukäteen. Tätä asiaa ei ole juurikaan tutkittu aikaisemmin. Tutkimuksen mukaan ainoastaan leikkausta edeltävä suuri nieluoireilun määrä ennustaa leikkaushyötyä, mutta tämänkin tekijän ennustearvo on kohtalaisen heikko. Esimerkiksi ikä, sukupuoli, nielurisojen ulkonäkö tai koko, tupakointi tai aiempien nielutulehdusten aiheuttajamikrobit eivät vaikuta siihen, hyötyykö potilas nielurisaleikkauksesta vai ei.

Tutkimuksen mukaan suurin osa toistuvia nielutulehduksia sairastavista aikuisista kokee hyötyvänsä nielurisaleikkauksesta oireiden vähenemisen ja elämänlaadun paranemisen kautta. Nielurisaleikkaus kuitenkin aiheuttaa myös ohimenevänä haittana noin kahden viikon kurkkukipujakson ja sairasloman. Myös leikkauskomplikaatiot ovat mahdollisia, vaikkakin harvinaisia. Koska leikkausta edeltävien tietojen perusteella ei voi täysin varmasti tietää hyötyykö potilas leikkauksesta, on tärkeää käydä perusteellinen lääkärin ja potilaan välinen keskustelu leikkauksen oletettavasta hyödystä, haitoista ja riskeistä.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 15.4.2015