Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Yhteiskuntatieteiden maisteri Susanna Sakko

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö
0294 482 920

Oppiaine

Johtaminen

Väitöstilaisuus

2.10.2015 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Arina-sali (TA105)

Aihe

Ulkomaisen työvoiman rekrytointi. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi kuntasektorin toimintatavoista ja prosesseista

Vastaväittäjä

Professori Pauli Juuti, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Kustos

Professori Vesa Puhakka, Oulun yliopisto

Ulkomaisen työvoiman rekrytointisuunnitelmat puuttuvat kunnista

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että Pohjois-Pohjanmaan kunnissa on tarvetta ulkomaisen työvoiman rekrytoinnille. Suunnitelmia työperäisen maahanmuuton toteuttamiseksi ei ole tai ne ovat puutteellisia. Tutkimuksen havaintojen mukaan erityisesti sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan tulevaisuudessa työvoimaa. Lisäksi henkilöstö tarvitsee lisätietoa ja koulutusta ulkomaalaisten työntekijöiden kohtaamiseen ja perehdyttämiseen.

Aihe on erittäin ajankohtainen, sillä väestön ikääntyminen ja työvoiman tarjonnan väheneminen vaikuttavat Suomen työvoiman määrään. Lisäksi tutkimus linkittyy tämänhetkiseen yhteiskunnalliseen maahanmuuttokeskusteluun ja maahanmuuttajien työllistämiskysymyksiin. Tutkimuksen teoreettinen tausta perustuu kansainvälisen henkilöstöjohtamisen ja monikulttuurisuuden kirjallisuuteen sekä väestötilastoihin liittyviin demografisiin ennusteisiin.

Tutkimusaineisto koostui kolmesta kunta- ja yritysjohtajille suunnatusta kyselystä, jotka toteutettiin vuosien 2011-2013 välisenä aikana. Tutkimukseen sitoutuneet kohdeorganisaatiot olivat Kempeleen, Limingan, Pudasjärven, Sievin, Lumijoen, Hailuodon, Muhoksen ja Tyrnävän kunnat. Lisäksi tutkimukseen osallistuivat Ojantakasen perhekoti Pulkkilasta ja Oulun seudun mäntykoti ry Oulusta. Laadullisena tutkimusmenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Väitöskirjan keskeinen tutkimuskysymys on: Miten ulkomaisen työvoiman rekrytointi voidaan toteuttaa kuntasektorilla?

Työn tavoitteena oli tutkia ulkomaalaisten työntekijöiden rekrytointia kuntiin ja kunnallisia palveluja tuottaviin yksityisiin yrityksiin. Tutkimuksessa laadittiin ulkomaisen työvoiman rekrytointimalli, jota organisaatiot voivat hyödyntää rekrytoidessaan ulkomaalaisia työntekijöitä. Malli suunniteltiin erityisesti helpottamaan organisaatioiden ulkomaisen työvoiman rekrytointi- ja kotoutumissuunnitelmien laadintaa.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että organisaatioiden tulisi laatia suunnitelmat ulkomaalaisten rekrytointia, perehdyttämistä ja kotouttamista varten. Suunnitelmat toimivat ulkomaisen työvoiman alueelle jäämisen ja kotoutumisen lähtökohtana.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 21.9.2015