Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Master in Business Administration Sunder Ramachandran

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, markkinointi
0294 480 000

Oppiaine

Markkinointi

Väitöstilaisuus

5.11.2015 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Arina-sali (TA105)

Aihe

Brändilojaalisuuden ja epälojaalisuuden kehittyminen lyhytikäisten kuluttajatuotteiden käyttäjien keskuudessa

Vastaväittäjä

Professori Virpi Kristiina Tuunainen, Aalto-yliopisto

Kustos

Professori Pauliina Ulkuniemi, Oulun yliopisto

Brändilojaalisuuden ja epälojaalisuuden kehittyminen lyhytikäisten kuluttajatuotteiden käyttäjien keskuudessa

Tutkimuksessa tarkastellaan brändilojaaliuden ja -epälojaaliuden kehittymistä teknologiaintensiivisten kuluttajatuotteiden käyttäjien keskuudessa. Kyseisten tuotteiden käyttöikä on lyhentynyt uusien tuoteinnovaatioiden ja -ratkaisujen tullessa markkinoille yhä nopeammalla tahdilla.

Teknologiamuutokset johtavat dynaamisiin markkinoihin ja samalla kuluttajien huoli ja pyrkimykset hoitaa tuotteiden valinta- ja käyttötilanteita kasvavat. Tutkimuksessa pyritään ymmärtämään ja tulkitsemaan brändilojaaliuden ja -epälojaaliuden muodostumiseen liittyviä tekijöitä. Se on yhä tärkeämpää paitsi tutkijoille, myös liiketoiminnan harjoittajille. Tutkimukseen otetaan konstruktiivinen mutta tulkitseva ote, perustuen kuluttajien kertomiin kokemuksiin, joita kerättiin sekä avoimilla että puoliavoimilla haastatteluilla.

Hankittu narratiivinen tutkimusaineisto analysoitiin aiempien tutkimusten perusteella muodostetun teoreettisen viitekehyksen avulla niin, että tuotteen valinta, hankinta ja käyttö jaettiin kolmeen periaatteelliseen vaiheeseen. Ne ovat käyttöön omaksumista edeltävä, käytön omaksumisen ja käyttöön omaksumisen jälkeinen vaihe. Tutkimusaineistosta saatiin kehikon avulla analysoituna esille rikas tuotteen valintaan ja käyttöön liittyvä kulutuskokemusten joukko koskien brändilojaaliutta ja -epälojaaliutta.

Tutkimuksen mielenkiintoinen tulos on, että kuluttajien brändilojaalius on suurempi kuin epälojaalius. Se vahvistaa näkemyksen, että brändilojaaliuden merkitys ei ole vähentynyt eikä etenkään loppunut. Tutkimuksesta tulee silti esiin myös tekijöitä, jotka vaikuttavat lojaaliuden ohella jakaantuneeseen lojaaliuteen tai lojaaliuden puuttumiseen lyhytikäisten kuluttajatuotteiden tapauksessa.

Kaiken kaikkiaan tekijöiden jäsentäminen, näkyväksi tekeminen ja analysointi tarjoavat kiinnostavia näkemyksiä tutkijoille, liiketoiminnan harjoittajille ja muille tahoille. Erityisesti jakaantuneeseen lojaaliuteen ja epälojaaliuteen vaikuttavat tekijät ovat tärkeitä lyhytikäisille teknologiaintensiivisille kuluttajatuotteille, joiden markkinat ovat erittäin dynaamiset ja kilpaillut.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 13.10.2015