Etiikka

Hyvää tieteellistä käytäntöä edistetään Oulun yliopistossa laatutyöllä, noudattamalla vastuullisen tieteen periaatteita, avoin tiede ja tutkimus -työllä (ATT) ja tutkimuseettisellä koulutuksella, esim. tutkimusryhmien johtajien koulutus, valtakunnallinen tutkimusetiikan kurssi tohtorikoulutettaville sekä tutkimusetiikan kurssit perusopiskelijoille.

Tutkimusetiikan tuntemus on osa yliopiston laatutyötä, jolla hyvä tieteellinen käytäntö –ohje (HTK-ohje) ja -prosessi tehdään yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille tutuksi kattavan koulutuksen avulla.

Oulun yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistusta.

Lisää tietoa löydät intranet Notion sivulta Tutkimusetiikka

Oulun yliopiston etiikkatyöryhmä

Etiikkatyöryhmän tehtävät:

Etiikkatyöryhmän tehtävänä on mm. herättää keskustelua yliopiston arvoista ja eettisitä kysymyksistä sekä miettiä keinoja, miten arvot saadaan näkyviksi yliopiston työssä.

Toimikauden 1.9.2018 – 31.8.2021 aikana erityistehtäviä ovat

 1. Eettisen ja tutkimuseettisen valistuksen ja koulutuksen edistäminen Oulun yliopistossa sekä
 2. Avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset.

Etiikkatyöryhmän jäsenet:

Mervi Heikkinen, puheenjohtaja, yliopistotutkija, kasvatustieteiden tiedekunta
Anne Keränen, varapuheenjohtaja, tutkijatohtori, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
Pertti Tikkanen, sihteeri, suunnittelupäällikkö, strategian ja tiedepolitiikan yksikkö
Aki Manninen, yliopistotutkija, biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta
Sirpa Aalto, tutkimuskoordinaattori, humanistinen tiedekunta
Hely Häggman, professori, luonnontieteellinen tiedekunta
Minna Ruddock, tutkimusjohtaja, lääketieteellinen tiedekunta
Riitta Keiski, dekaani, teknillinen tiedekunta
Satu Pitkäaho, tutkijatohtori, teknillinen tiedekunta
Aija Ryyppö, laatupäällikkö, strategian ja tiedepolitiikan yksikkö
Heidi Huttunen, henkilöstöasiantuntija, henkilöstöpalvelut
Minna Soini-Kivari, luokanopettajaopiskelija, varajäsen Antero Metso, lääketieteen opiskelija, Oulun yliopisto ylioppilaskunta

Yhteydenotot: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Etiikkatyöryhmän pöytäkirjat: 1/2018, 2/2018, 3/2018, 1/2019, 2/2019, 3/20194/20195/2019, 6/20197/2019,      

Edellisten etiikkatyöryhmien www-sivu

 

 

Oulun yliopiston tutkimusetiikan tukihenkilöt - matalan kynnyksen henkilökohtaista tutkimuseettistä neuvontaa

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on kouluttanut yli 60 tutkimusorganisaatioon yli 100 tukihenkilöä antamaan matalan kynnyksen henkilökohtaista tutkimuseettistä neuvontaa

Tukihenkilöt neuvovat oman organisaation tutkijoita ja muuta henkilökuntaa. Keskustelu tukihenkilön kanssa on ehdottoman luottamuksellista. Häneltä voi kysyä neuvoa, jos esimerkiksi epäilee hyvän tieteellisen käytännön loukkausta tai jos on joutunut itse epäilyn kohteeksi.

Tukihenkilö tuntee TENKin valvoman hyvän tieteellisen käytännön (HTK) tutkintaprosessin ja voi esimerkiksi avustaa loukkausilmoituksen laatimisessa. Hän ei kuitenkaan toimi asianajajana vaan on neutraali neuvonantaja, joka tarvittaessa neuvoo kiistatilanteen kumpaakin osapuolta. Tukihenkilö ei itse osallistu HTK-prosessiin. Hän ei myöskään ota kantaa, onko vilppiä tapahtunut. Tämä päätös kuuluu HTK-prosessin mukaan organisaation ylimmälle johdolle.

Tutkimusetiikan tukihenkilöt Oulun yliopistossa

Heidi Huttunen, henkilöstöasiantuntija, HR
Minna Ruddock, tutkimusjohtaja, lääketieteellinen tiedekunta
Satu Pitkäaho, tutkijatohtori, teknillinen tiedekunta
Mervi Heikkinen, yliopistotutkija, kasvatustieteiden tiedekunta

Yhteydenotot: etunimi.sukunimi@oulu.fi

  Tutkimuseettiset toimielimet

  Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK

  Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK uudisti vuonna 2012 yhteistyössä suomalaisen tiedeyhteisön kanssa tutkimuseettisen ohjeen hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä eli HTK-ohjeen. Ohje astui voimaan 1. maaliskuuta 2013 ohjeeseen sitoutuneissa organisaatioissa, myös Oulun yliopistossa.

  TENK:n puheenjohtajana kaudella 1.2.2019 - 31.1.2022 toimii professori ja Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan dekaani Riitta Keiski.

   

  Oulun yliopiston ihmistieteiden eettinen toimikunta

  TENK laati vuonna 2009 laatinut ohjeistuksen ihmistieteellisestä tutkimuksesta ja sen eettisestä ennakkoarvioinnista (http://www.tenk.fi/fi/eettinen-ennakkoarviointi-ihmistieteissa). Oulun yliopisto on sitoutunut noudattamaan näitä periaatteita. Ihmistieteiden eettistä ennakkoarviointiohjetta päivitetään parhaillaan. Tavoite on, että TENK hyväksyy ohjeen alkuvuodesta 2019, jonka jälkeen Oulun yliopisto sitoutuu noudattamaan uutta ohjeistusta.

  Oulun yliopiston ihmistieteiden eettinen toimikunta (Ethics Committee of Human Sciences) perustettiin syksyllä 2012. Sen tehtävänä on antaa lausuntoja ihmistieteiden alan ei-lääketieteellisistä tutkimushankkeista ja käsitellä niihin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Toimikunta toimii Eudaimonia ihmistieteiden tutkimuskeskuksessa.

   

  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) eettinen toimikunta

  Lääketieteellisten tutkimusten eettinen ennakkoarviointi on lakisääteistä  ja siitä huolehtii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta. PPSHP:n alueellinen eettinen toimikunta antaa lausuntoja OYS-erityisvastuualueella tehtävistä lääke- ja terveystieteellisistä tutkimuksista, jotka kuuluvat tutkimuslain piiriin. Toimikunnalla on myös kudoslain ja biopankkilain mukaisia lausunnonantotehtäviä. Eettinen toimikunta myös seuraa ja ohjaa tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä alueellaan. Eettisen toimikunnan antama lausunto on aina ennakkoarvio tutkimussuunnitelmasta.

   

  Biotekniikan neuvottelukunta BTNK

  Geenitekniikan lautakunta GTLK

  Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE

  Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA

  Toiminta ongelmatilanteissa

   Lomake hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilystä ilmoittamista varten

  Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on laatinut lomakemallin hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilystä ilmoittamista varten. TENK vastaa näin yliopistojen ja muiden tutkimusorganisaatioiden sekä opetus- ja kulttuuriministeriön esittämään tarpeeseen, että tiedevilpistä ilmoittamista voitaisiin yksinkertaistaa ja HTK-ilmoituksen laatimista helpottaa.  TENK toivoo strukturoidun lomakkeen sujuvoittavan HTK-ilmoitusten käsittelyä ja yhdenmukaistavan käytäntöjä. Lomakemalli tullaan kääntämään myös ruotsiksi ja englanniksi.

  Koska ilmoittajan ei tarvitse olla tutkija tai tiedeyhteisön jäsen, lomake on ladattavissa myös TENKin sivuilta. TENK ei ota vastaan HTK-ilmoituksia, vaan ilmoitus on tehtävä siihen tutkimus- tai oppilaitokseen, jossa tutkimus on pääasiallisesti suoritettu tai epäilty tutkija toimii. Ilmoituksen tekijän on hyvä tutustua myös ko. tutkimusorganisaation omiin ohjeisiin ilmoituksen tekemisestä. Ilmoitus hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilystä lähetetään Oulun yliopiston rehtorille tai hallintojohtajalle.

  Lomake hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausepäilystä ilmoittamista varten

   

  Häirinnän ja kiusaamisen ilmoituskäytäntö Oulun yliopistossa

  Jokaisella yliopistolaisella on vastuu häirinnän ja kiusaamisen ehkäisystä. Epäasialliseen kohteluun voi puuttua ilmoituksella. Oulun yliopisto on ottanut käyttöön häirinnän ja kiusaamisen ilmoituskäytännön, jonka kautta opiskelija tai työntekijä voi jättää pyynnön kokemansa kiusaamis- tai häirintätilanteen käsittelemisestä Oulun yliopiston toimintamallin mukaisesti. Lisätietoa häirinnän ja kiusaamisen ehkäisystä Oulun yliopistossa.