Tutkimusetiikka

Hyvää tieteellistä käytäntöä edistetään Oulun yliopistossa laatutyöllä, noudattamalla vastuullisen tieteen periaatteita, avoin tiede ja tutkimus -työllä (ATT) ja tutkimuseettisellä koulutuksella, esim. tutkimusryhmien johtajien koulutus, valtakunnallinen tutkimusetiikan kurssi tohtorikoulutettaville sekä tutkimusetiikan kurssit perusopiskelijoille.

Tutkimusetiikan tuntemus on osa yliopiston laatutyötä, jolla hyvä tieteellinen käytäntö –ohje (HTK-ohje) ja -prosessi tehdään yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille tutuksi kattavan koulutuksen avulla.

Oulun yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistusta.

 

Oulun yliopiston etiikkatyöryhmä

Etiikkatyöryhmän tehtävät:

Etiikkatyöryhmän tehtävänä on mm. herättää keskustelua yliopiston arvoista ja eettisitä kysymyksistä sekä miettiä keinoja, miten arvot saadaan näkyviksi yliopiston työssä.

Toimikauden 1.9.2018 – 31.8.2021 aikana erityistehtäviä ovat

 1. Eettisen ja tutkimuseettisen valistuksen ja koulutuksen edistäminen Oulun yliopistossa sekä
 2. Avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset.

Etiikkatyöryhmän jäsenet:

Mervi Heikkinen, puheenjohtaja, yliopistotutkija, kasvatustieteiden tiedekunta
Anne Keränen, varapuheenjohtaja, tutkijatohtori, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
Aija Ryyppö, sihteeri, laatupäällikkö, strategian ja tiedepolitiikan yksikkö
Aki Manninen, yliopistotutkija, biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta
Sirpa Aalto, tutkimuskoordinaattori, humanistinen tiedekunta
Hely Häggman, professori, luonnontieteellinen tiedekunta
Minna Ruddock, tutkimusjohtaja, lääketieteellinen tiedekunta
Riitta Keiski, dekaani, teknillinen tiedekunta
Satu Pitkäaho, tutkijatohtori, teknillinen tiedekunta
Heidi Huttunen, henkilöstöasiantuntija, henkilöstöpalvelut
Minna Soini-Kivari, luokanopettajaopiskelija, varajäsen Antero Metso, lääketieteen opiskelija, Oulun yliopisto ylioppilaskunta

Yhteydenotot: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Etiikkatyöryhmän pöytäkirjat: 1/2018, 2/2018, 3/2018

Edellisten etiikkatyöryhmien www-sivu

 

 

Oulun yliopiston tutkimusetiikan tukihenkilöt - matalan kynnyksen henkilökohtaista tutkimuseettistä neuvontaa

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on kouluttanut yli 60 tutkimusorganisaatioon yli 100 tukihenkilöä antamaan matalan kynnyksen henkilökohtaista tutkimuseettistä neuvontaa

Tukihenkilöt neuvovat oman organisaation tutkijoita ja muuta henkilökuntaa. Keskustelu tukihenkilön kanssa on ehdottoman luottamuksellista. Häneltä voi kysyä neuvoa, jos esimerkiksi epäilee hyvän tieteellisen käytännön loukkausta tai jos on joutunut itse epäilyn kohteeksi.

Tukihenkilö tuntee TENKin valvoman hyvän tieteellisen käytännön (HTK) tutkintaprosessin ja voi esimerkiksi avustaa loukkausilmoituksen laatimisessa. Hän ei kuitenkaan toimi asianajajana vaan on neutraali neuvonantaja, joka tarvittaessa neuvoo kiistatilanteen kumpaakin osapuolta. Tukihenkilö ei itse osallistu HTK-prosessiin. Hän ei myöskään ota kantaa, onko vilppiä tapahtunut. Tämä päätös kuuluu HTK-prosessin mukaan organisaation ylimmälle johdolle.

Tutkimusetiikan tukihenkilöt Oulun yliopistossa

Riitta Keiski, dekaani, teknillinen tiedekunta
Heidi Huttunen, henkilöstöasiantuntija, HR
Minna Ruddock, tutkimusjohtaja, lääketieteellinen tiedekunta
Satu Pitkäaho, tutkijatohtori, teknillinen tiedekunta
Mervi Heikkinen, yliopistotutkija, kasvatustieteiden tiedekunta

Yhteydenotot: etunimi.sukunimi@oulu.fi

  Tutkimuseettiset toimielimet

  Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK

  Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK uudisti vuonna 2012 yhteistyössä suomalaisen tiedeyhteisön kanssa tutkimuseettisen ohjeen hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä eli HTK-ohjeen. Ohje astui voimaan 1. maaliskuuta 2013 ohjeeseen sitoutuneissa organisaatioissa, myös Oulun yliopistossa.

   

  Oulun yliopiston ihmistieteiden eettinen toimikunta

  TENK laati vuonna 2009 laatinut ohjeistuksen ihmistieteellisestä tutkimuksesta ja sen eettisestä ennakkoarvioinnista (http://www.tenk.fi/fi/eettinen-ennakkoarviointi-ihmistieteissa). Oulun yliopisto on sitoutunut noudattamaan näitä periaatteita. Ihmistieteiden eettistä ennakkoarviointiohjetta päivitetään parhaillaan. Tavoite on, että TENK hyväksyy ohjeen alkuvuodesta 2019, jonka jälkeen Oulun yliopisto sitoutuu noudattamaan uutta ohjeistusta.

  Oulun yliopiston ihmistieteiden eettinen toimikunta (Ethics Committee of Human Sciences) perustettiin syksyllä 2012. Sen tehtävänä on antaa lausuntoja ihmistieteiden alan ei-lääketieteellisistä tutkimushankkeista ja käsitellä niihin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Toimikunta toimii Eudaimonia ihmistieteiden tutkimuskeskuksessa.

   

  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) eettinen toimikunta

  Lääketieteellisten tutkimusten eettinen ennakkoarviointi on lakisääteistä  ja siitä huolehtii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta. PPSHP:n alueellinen eettinen toimikunta antaa lausuntoja OYS-erityisvastuualueella tehtävistä lääke- ja terveystieteellisistä tutkimuksista, jotka kuuluvat tutkimuslain piiriin. Toimikunnalla on myös kudoslain ja biopankkilain mukaisia lausunnonantotehtäviä. Eettinen toimikunta myös seuraa ja ohjaa tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä alueellaan. Eettisen toimikunnan antama lausunto on aina ennakkoarvio tutkimussuunnitelmasta.

   

  Toiminta tutkimuksen etiikkaan liittyvissä ongelmatilanteissa

  Jos kohtaat työssäsi tutkimuksen etiikkaan liittyviä ongelmia, ota yhteyttä Oulun yliopiston rehtoriin tai hallintojohtajaan.