Henkilökohtainen tutkijanura

Kelpoisuusvaatimukset

Oulun yliopiston tehtävään valittavalta edellytetään sellaista koulutusta, kokemusta ja kielitaitoa kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Nämä edellytykset määritellään kunkin tehtävän osalta ennen kuin tehtävää ryhdytään täyttämään.

Henkilöstöltä vaadittavasta suomen ja ruotsin kielen taidosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Jos tehtävään kuuluu jonkun yksikön tai toimialan johtaminen, edellytetään siihen valittavalta henkilöltä ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä tehtäväalaan ja tehtävän edellyttämää johtamiskokemusta.

 

Tohtorikoulutettava (Doctoral Student)
Tohtorikoulutettavan tehtävään edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja hyväksyttyä tutkimussuunnitelmaa. Lisäksi edellytetään tutkinnon suorittamisen yhteydessä ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman mukaisesti.

Tutkijatohtori (Postdoctoral Researcher)
Tutkijatohtorin tehtävään edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa.

Yliopistotutkija (Senior Research Fellow)
Yliopistotutkijan tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Tehtävä edellyttää kykyä johtaa tutkimusryhmää ja hankkia täydentävää tutkimusrahoitusta. Tehtävää täytettäessä arvostetaan ulkomaista tieteellistä työskentelyä ja näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Professori, tutkimusprofessori (Professor, Research Professor)
Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä tai taiteellista pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Professorin tehtävässä vaaditaan lisäksi taitoa toimia akateemisena johtajana.
Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä tai taiteellista arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppi- materiaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot, opetusnäyte sekä ohjatut väitöskirjat. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, tarvittaessa käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, menestyminen täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä ulkomainen tieteellinen työskentely, kansainväliset tehtävät ja johtamis- ja vuorovaikutustaidot.
Taiteellisen pätevyyden arvioinnista sekä professorin tehtävään vaadittavasta käytännöllisestä perehtyneisyydestä tehtäväalaan voidaan antaa erillisiä ohjeita.
 

Tämän lisäksi Oulun yliopistossa on myös työelämäprofessorin tehtävä sekä opetuspainotteiset yliopistonlehtorin, kliinisen opettajan ja yliopisto-opettajan tehtävät:

Työelämäprofessori (Professor of Practice)
Työelämäprofessoriksi voidaan ottaa henkilö, jolla on yliopistoyhteisön ulkopuolella työelämässä tai yrityksessä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita. Ansioista tulee olla hyötyä yliopiston opetuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa palvelutehtävässä. Työelämäprofessorin tehtävä edellyttää tohtorin tutkintoa tai vaihtoehtoisesti poikkeuksellisen korkeatasoista osaamista tehtäväalueelta.
Työelämäprofessorin tehtävä täytetään kutsusta ja se on aina määräaikainen. Tehtävä voi olla myös osa-aikainen. Tutkimusprofessorin tehtävään edellytetään vastaavia ansioita kuin professorin tehtävään, kuitenkin niin, että ansioita arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon tieteellinen työ ja tuloksellinen toiminta tutkimusryhmän johtamisessa sekä menestyminen täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisessa ja näytöt kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä.

Yliopistonlehtori ja kliininen opettaja (University Lecturer and Clinical Instructor)
Yliopistonlehtorin ja kliinisen opettajan tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.
Yliopistonlehtorin ja kliinisen opettajan tehtäviin hakeneiden henkilöiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, tarvittaessa käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia sekä muut opetustoimessa saavutetut ansiot. Hyvä opetustaito osoitetaan opetusnäytteellä.

Yliopisto-opettaja (University Teacher)
Yliopisto-opettajan tehtävään edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa.
Erityisesti arvostetaan laajaa tehtäväalueen osaamista, pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti. Hyvä opetustaito osoitetaan opetusnäytteellä.

Viimeksi päivitetty: 8.6.2016