Kärkihankerahoitusta neljälle Oulun yliopiston tutkimushankkeelle

Suomen Akatemia on valinnut neljä Oulun yliopiston tutkijoiden hanketta rahoitettavaksi Tutkimuksella eteenpäin -kärkihankerahoituksella. Kärkihankerahoitus on maan hallitusohjelmassa Suomen Akatemian kautta jaettavaksi osoitettu rahoitusmuoto, jolla vahvistetaan tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä edistetään tutkijoiden aktiivista yhteistyötä tutkimuksen hyödyntäjien kanssa.

Tutkijatohtori Marko Jousteen Kolttasaamelainen muistipankki -hankkeessa yhdistetään arkistotyö uudella tavalla aktiiviseen kulttuurin elvytystyöhön yhteistyössä kolttasaamelaisten ja paikallisten koulutus- ja kulttuuri-instituutioiden kanssa. Projektissa palautetaan Oulun yliopiston Saamelaisen kulttuuriarkiston tietoa kolttasaamelaisille ja autetaan heitä elvyttämään, vahvistamaan ja kehittämään kulttuuriperintöään, erityisesti musiikkia. Hanke sai noin 300 000 euron rahoituksen.

Tutkijatohtori Denzil Teixeira Ferreiran CASE – Kontekstitiedon hyödyntäminen vanhustenhuollossa -hankkeen tavoitteena on lisätä perheen ja ystävien tietoja vanhusten hoitotarpeista sekä vahvistaa ja luoda sosiaalisia suhteita. Tuntemalla entistä paremmin vanhusten hyvinvoinnin ja sosiaalisten suhteiden taso tuotetaan tarvittavaa tietoa ja parempaa huolenpitoa sekä voidaan rakentaa vanhusten itsenäistä asumista tukevia koteja. Hanke sai noin 300 000 euroa rahoituksen.

Kuulovikaisten lasten kykyä tunnistaa puhetta hälyssä ei Suomessa juurikaan ole tieteellisesti tai kliinisesti tutkittu. Yksi selkeä syy on, että Suomesta ovat puuttuneet standardoidut ja normitetut menetelmät lasten taitojen mittaamiseksi. Yliopistonlehtori Taina Välimaan tutkimushankkeessa edistetään Oulun yliopistossa jo kehitetyn adaptiivisen standardoidun Lasten hälysanatestin käyttöönottoa Suomen sairaaloissa. Lisäksi pilotoidaan realististen häly-ympäristöjen käyttöä puheen tunnistamisen tutkimisessa. Hanke sai runsaan 260 000 euron rahoituksen.

Sydämen sykevälin vaihtelun avulla voidaan seurata yksilön hyvinvointia ja sitä mittaamalla diagnosoida terveydentilaa. Sen etämittaamisen kehittäminen voi tuottaa merkittäviä tieteellisiä ja kaupallisia tuloksia. Akatemiatutkija Guoying Zhaon tutkimushankkeessa kerätään sekä terveiden että sairaiden henkilöiden kasvoista videokuvaa ja samalla mittaustietoa heidän sydämensä toiminnasta. Tavoitteena on kehittää luotettava videokuvaan perustuva etämittausmenetelmä sydämen sykevälin vaihtelun seuraamiseen. Lisäksi tavoitteena on rakentaa prototyyppi mittalaitteesta, jolla voidaan tunnistaa häiriötilanteet sydämessä sekä kotioloissa että terveydenhuollossa. Hanke sai 300 000 euron rahoituksen.

Tutkimuksella eteenpäin -kärkihankerahoitusta sai kaikkiaan 101 kaksivuotista tutkimushanketta yhteensä 30 miljoonaa euroa.

Viimeksi päivitetty: 4.10.2016