Purokunnostuksen vaikutukset riippuvat kunnostusmenetelmästä

Metsäojitukset aiheuttavat purojen hiekoittumista ja heikentävät niiden tilaa. Uuden tutkimuksen mukaan kunnostuksilla voidaan parantaa purojen hydrologiaa ja biologiaa, mutta vaikutukset riippuvat kunnostusmenetelmästä.

Suurin osa Suomen turvemaista on ojitettu metsänkasvun edistämiseksi. Ojitusten myötä vesistöihin on huuhtoutunut runsaasti kiintoainesta, joka aiheuttaa ongelmia erityisesti puroissa. Lisääntynyt kiintoaineksen, kuten hiekan määrä heikentää sammalten ja pohjaeläinten elinolosuhteita ja lohikalojen lisääntymistä.

Tutkimuksessa havaittiin, että uomien hiekoittuminen vähentää puron biologista monimuotoisuutta, mutta ei muuta purojen toiminnallisia prosesseja kuten lehtikarikkeen hajotusta.

Kunnostusmenetelmät vertailussa

Kunnostuksen vaikutukset puron hydrologiaan ja biologiaan riippuivat kunnostusmenetelmästä. Tutkimuksessa vertailtiin kunnostuskohteita, joissa oli pääasiallisena materiaalina käytetty joko kiveä tai teknisiä puurakenteita, luonnontilaisiin ja hiekoittuneisiin puroihin.
Kivillä kunnostetuissa kohteissa puron pohjalle kertyneen hiekan määrää oli pystytty vähentämään enemmän kuin kohteissa, joissa kunnostusmateriaalina oli käytetty teknisiä puurakenteita. Kivillä kunnostetuissa puroissa tavattiin runsaasti sammalia sopivan kasvualustan ansiosta, ja myös niiden pohjaeläimistössä oli merkkejä elpymisestä.
Teknisillä puurakenteilla kunnostetuissa puroissa veden viipymä oli luonnontilaisen kaltainen. Näissä puroissa rantakasvillisuus oli muuttunut luonnontilaisemmaksi, mikä luultavimmin on seurausta veden pidemmästä viipymästä ja tulvimisesta rantavyöhykkeelle.

Kohti tehokkaampaa kunnostusta

Tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan antaa suosituksia purokunnostusten toteutukseen. Ensisijaisena tavoitteena tulisi olla hiekan ja muun kiintoaineen huuhtoutumisen estäminen valuma-alueen ojista. Hiekoittuneiden purouomien kunnostuksessa tulisi käyttää sekä kiveä että puuta. Teknisten puurakenteiden lisäksi tulisi käyttää nykyistä enemmän luonnollista puumateriaalia.
Uuden tutkimuksen ovat tehneet Suomen ympäristökeskus SYKE ja Oulun yliopisto, ja sen tuloksia voidaan soveltaa purokunnostusten suunnittelussa. Oulun yliopistosta tutkimukseen osallistui tutkijatohtori Hannu Marttila. Tutkimus on osa Suomen Akatemian AKVA-tutkimusohjelman ReFFECT-konsortiohanketta.
Metsähallitus on kunnostanut hiekoittuneita puroja Koillismaan alueella, mutta kunnostusten vaikutuksista ei ole aiemmin ollut kattavaa tutkimustietoa.

Viimeksi päivitetty: 26.10.2016