Avoin julkaiseminen ja rinnakkaistallentaminen Oulun yliopistossa

Avoin julkaiseminen

Oulun yliopisto edellyttää, että tutkijat saattavat tuottamansa julkaisut mahdollisuuksien mukaan avoimesti kaikkien saataviksi. Avoimuuden edellytys koskee erityisesti vertaisarvioituja artikkeleita.

Tieteelliset julkaisut voi avata käyttämällä joko vihreää tai kultaista mallia:

  • Vihreässä mallissa artikkeli julkaistaan perinteisessä tilausmaksullisessa tieteellisessä lehdessä ja rinnakkaistallennetaan koneluettavassa muodossa avoimesti saatavaksi sähköiseen julkaisuarkistoon tai -tietokantaan. Tieteelliset julkaisut saattavat vaatia rinnakkaistallennettavan aineiston karenssiaikaa, joka kansainvälisten rahoittajien käytäntöjen on korkeintaan kuusi kuukautta, paitsi humanistisille ja yhteiskuntatieteellisille aloille joilla se on korkeintaan kaksitoista kuukautta.
  • Kultaisessa mallissa artikkeli julkaistaan suoraan avoimesti korkeatasoisessa ja avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti toimivassa julkaisukanavassa, ns. open access -julkaisussa. Tällöin julkaisija vastaa artikkelin avoimesta saatavuudesta ja artikkeli on heti kaikkien käytettävissä. Usein kustantaja kerää kirjoittajamaksun, jonka voi sisällyttää hankkeen tutkimuskuluihin. Myös kultaisen mallin mukaan julkaistut uudet artikkelit on syytä ilmoittaa ja lähettää Oulun yliopiston JURITA-järjestelmän kautta tallennettaviksi JULTIKA-julkaisuarkistoon  koneluettavassa muodossa

Julkaisemista hybridimallia käyttävissä julkaisuissa ei suositella; tällöin samalle julkaisijalle maksetaan sekä lehden tilausmaksu että maksu yksittäisen artikkelin avoimuudesta.

Useat tieteellistä tutkimusta rahoittavat organisaatiot myöntävät rahoitusta tutkimuskuluihin, jotka aiheutuvat tutkimustulosten julkaisemisesta.

Rinnakkaistallentaminen

Tämä päätös tekee tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentamisen osaksi julkaisemisen prosessia. Rinnakkaistallentamisella tarkoitetaan prosessia, jossa tutkijoiden tieteellisissä julkaisuissa ilmestyneet artikkelit tai niiden niin kutsutut final draft -versiot tallennetaan yliopiston Jultika-julkaisuarkistoon lähtökohtaisesti avoimesti saataville. Tutkimusjulkaisujen arkistointi Jultika-julkaisuarkistoon takaa yliopiston tutkimustoiminnan dokumentoinnin, säilyvyyden ja käytettävyyden myös tulevaisuudessa.

Tekemällä julkaisujen rinnakkaistallentamisesta kiinteän osan tutkimustulosten raportointia, Oulun yliopisto toteuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartassa 2014–2017 määriteltyjä toimenpiteitä avoimen tieteen edistämiseksi. Tieteen avoimuutta edistämällä parannamme tieteen luotettavuutta, läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Samalla tutkimustulosten hyödyntäminen tehostuu ja nopeutuu ja sekä tutkimuksen että tutkijoiden kansainvälinen näkyvyys kasvaa merkittävästi.

1.1.2017 lähtien Oulun yliopisto edellyttää, että Oulun yliopiston tutkijoiden tutkimusjulkaisutiedostot (sekä lopullinen, julkaistu versio että final draft/author accepted manuscript -versio) rinnakkaistallennetaan julkaisuarkistoon.

Lopullinen julkaistu versio tai sen DOI-osoite tarvitaan tietojen tutkimustietojärjestelmään kirjaamista varten. Final draft -versio/Author accepted manuscript (AAM) tarvitaan avoimen rinnakkaistallentamisen mahdollistamiseksi.

Tiedostojen rinnakkaistallennusvelvoite koskee tieteellisessä, referoidussa aikakauslehdessä, yliopiston omassa sarjassa, konferenssijulkaisussa tai muussa kokoelmateoksessa julkaistavia yksittäisiä artikkeleita (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutyyppikategoriat A1-A4). Tiedostojen tallennusvelvoite ei koske monografioita.

Oulun yliopiston tutkijalla tarkoitetaan tässä päätöksessä toimijoita, joita KOTA-tiedonkeruuvelvoite koskee. Katso http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Julkaisutietojen%20tallentaminen_11042014.pdf.

Varsinaisesta rinnakkaistallennusprosessista huolehtii yliopiston kirjasto. Kirjasto tarkistaa julkaisun alkuperäisen kustantajan rinnakkaistallennuskäytännöt ja tarpeen niin vaatiessa kysyy niitä kustantajalta. Mikäli julkaisun alkuperäinen kustantaja sallii, tallentaa kirjasto tekijältä saadun tiedoston avoimesti saataville yliopiston Jultika-julkaisuarkistoon. Mikäli julkaisun alkuperäinen kustantaja edellyttää embargo-ajan soveltamista, huolehtii kirjasto asianmukaisen embargo-ajan asettamisesta.

Julkaisun kirjoittajan ei siis tarvitse neuvotella rinnakkaistallentamisen ehdoista kustantajan kanssa tai hankkia rinnakkaistallennuslupia itse. Julkaisun tekijä vastaa kuitenkin siitä, että hän on hankkinut artikkelinsa muilta mahdollisilta kirjoittajilta suostumuksen Oulun yliopiston käytännön mukaiseen rinnakkaistallentamiseen. Julkaisuun voi sisältyä myös kolmannen osapuolen tekijänoikeuden alaista materiaalia, kuten kuvitusta tai grafiikkaa. Jos lupa näiden käyttöön on pyydetty vain painettuna julkaisemista varten, on tutkijan pyydettävä erikseen lupa materiaalin käyttöön rinnakkaistallennuksen yhteydessä.

Julkaisun kirjoittaja voi kieltää julkaisemisen Jultika-julkaisuarkistossa, mikäli hän perustelee julkaisukiellon. Kielto-oikeutta ei kuitenkaan ole, jos artikkeli on laadittu sellaisella rahoituksella, jonka ehdot edellyttävät open access -julkaisemista (esimerkiksi EU:n Horisontti 2020-ohjelma, Suomen Akatemia) eikä kyseistä artikkelia ole vielä julkaistu muualla open access -periaatteiden mukaisesti.

Julkaisujen kirjoittajien on huomioitava, etteivät he solmi rinnakkaistallentamisen kieltäviä julkaisusopimuksia, mikäli tutkimuksen rahoittaja edellyttää open access -julkaisemista.

Tämän päätöksen mukainen tallennusvelvoite tulee voimaan 1.1.2017. Jultika-julkaisuarkistoon voi tallentaa myös muita kuin tallennusvelvoitteen alaisia rinnakkaisjulkaisuja, kuten populaareja artikkeleita, opetusmateriaalia ja kustannussopimusten sen salliessa myös monografioita.

Lisätietoa avoimesta julkaisemisesta ja rinnakkaistallentamisesta kirjaston Avoin julkaiseminen -oppaasta
Tukea ja koulutusta osoitteesta: openpublishing@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 28.11.2018