KIKO-prosessi parantaa yrityksen vuorovaikutusta ja kilpailukykyä

​Suomalaisten yritysten kilpailuedun parantaminen edellyttää innovatiivisia ja uusia ratkaisuja. Kilpailuetu syntyy pitkälti siitä, miten hyvin ihmiset pystyvät toimimaan yhdessä. Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusyksikön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden tutkimustiimi ja kasvatuspsykologian klinikka ovat kehittäneet KIKO- eli Kitkaton Kommunikointi -prosessin, jossa kehitetään ammatillista vuorovaikutusta ja viestintää yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasoilla.

Syntynyttä KIKO-prosessia on tuotteistettu yhteistyössä Ahaa Vision Oy:n kanssa ja Työsuojelurahaston tuella. KIKO-prosessi on palvelutuote, jossa yhdistyy kansainvälinen tutkimustieto, vakioidut toimintamallit sekä selkeät aikataulut ja vastuunjaot. Lähestymistapa tarjoaa ainutlaatuisen systemaattisen kehittämispolun parantaa organisaatioissa tapahtuvaa vuorovaikutusta ja viestintää.

"Kommunikointi-sana juontuu latinan sanasta "communicare" – tehdä yhdessä. KIKO- eli Kitkaton Kommunikointi -prosessi edistää kitkatonta yhdessä tekemistä työpaikoilla. Eri yritysten kanssa yhdessä tehty monitieteinen viisivuotinen kehittäminen on johtanut psykologian, työtieteen ja tuotantotalouden oppeja hyödyntävään käytännölliseen kehittämismenettelyyn – vauhdittamaan jokaisen panostusta yhteiseen kilpailukykyyn", kertoo professori Seppo Väyrynen Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusyksikön työhyvinvointi ja tuottavuus -tutkimustiimistä.

Vuorovaikutustaidoilla ja -kulttuurilla on yhteys organisaation innovatiivisuuteen ja esimiestyöhön, jotka puolestaan vaikuttavat työyhteisön toimintaan, tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin. Tutkijoiden mukaan vuorovaikutustaitojen ja -kulttuurin kehittäminen on perusedellytys Euroopan paras työelämä 2020 -tavoitteiden toteutumiselle. Hyvän työelämän ja Suomen kilpailukyvyn edellytyksenä ovat jatkossa hyvin toimivat tulokselliset työpaikat, joissa luottamuksellinen yhteistyö kukoistaa. Vaikka vuorovaikutuksen ja tiedonkulun merkitys työelämässä on laajalti tiedostettu, on vuorovaikutuskulttuurin kehittämisessä useissa organisaatioissa vielä paljon tehtävää.

"Vuorovaikutuksen ja viestinnän ongelmien ilmenemismuodot ovat moninaiset ja aina ei ymmärretä, että vuorovaikutuksen kehittämisellä voisi olla vaikutusta myös esimerkiksi laatu- ja aikatauluongelmien ratkaisemiseen", toteaa Ahaa Vision Oy:n toimitusjohtaja Anne Lahtinen.

Maalis-huhtikuun vaihteessa toteutettiin Oulun yliopiston ja Ahaa Vision Oy:n yhteistyönä ja Työsuojelurahaston tuella ensimmäinen KIKO-palvelutuotteen sertifiointikoulutus, mikä sai osallistujilta hyvää palautetta. Koulutuksessa pätevöityneet KIKO-konsultit voivat toteuttaa KIKO-prosessin tai osia siitä organisaatioissa, jotka haluavat kehittää tuottavuuttaan, työhyvinvointiaan sekä johtamistaan vuorovaikutuksen ja viestinnän keinoin. Seuraava KIKO-sertifiointikoulutus on suunnitteilla syksyksi 2017.

Pääkuva: Ensimmäiset KIKO-prosessiin pätevöityneet konsultit koulutettiin tänä keväänä.

 

 

www.kikohanke.com

Viimeksi päivitetty: 2.5.2017