Kysymyksiä ja vastauksia yliopiston tilahankkeista

Mitä tilahankkeita yliopistolla on käynnissä tällä hetkellä?

Linnanmaalla:

 • Arkkitehtuurin hanke, toteutusaika 12/2016-12/2017.
 • Prosessitekniikan hankevaihe 1.2, toteutusaika 1/2017-6/2017
 • Prosessitekniikan hankevaihe 2.0, suunnittelu käynnissä, toteutusaika 10/2017-6/2018
 • KTK:n tilat hankesuunnitteluvaiheessa.
 • HUTK tilat hankesuunnitteluvaiheessa.
 • Opetustilathanke hankesuunnitteluvaiheessa, hankesuunnittelussa on otettu aikalisä.

Kontinkankaalla:

 • Käynnissä olevat työt: Hammaslääketieteen uudisrakennuksen aluetyöt sekä ravintolaraitin rakentaminen, valmistuvat 9/2017. Muutoin uudisrakennus on valmistunut ja käyttöön otettu 12/2016-2/2017.

Miten tilahankkeen suunnitteluprosessi etenee?

 • Hankesuunnittelun käynnistämispäätös
 • Lähtötietojen ja vaihtoehtojen kartoitus
 • Hankesuunnittelun käynnistäminen, suunnitteluun osallistuvien edustajien nimeäminen.
 • Hankesuunnittelu- ja käyttäjäkokoukset
 • Hankesuunnitelman valmistuminen: sisältää hankeen laajuuden, tilaohjelman, kustannukset ja aikataulun.
 • Hankesuunnitelman hyväksyminen >> yliopiston hallitus
 • Tarvittavat esivuokrasopimukset
 • Hankkeen suunnittelu
 • Kustannusten tarkentaminen urakkahinnoilla ja vuokrasopimus hankkeen toteuttamista varten
 • Hankkeen toteutus
 • Tilojen käyttöönotto

Miten opiskelijat voivat osallistua tilasuunnitteluun?

Tiloja suunniteltaessa järjestetään kaikille esim. tiedekunnan opiskelijoille ja henkilöstölle suunnattuja hankkeiden käynnistämisen startti- ja keskustelutilaisuuksia. Näitä on pidetty humanistisen tiedekunnan, kasvatustieteiden tiedekunnan ja opetustilojen suunnittelun alkuvaiheessa.

Itse suunnitteluvaiheessa opiskelijoiden edustajat ovat mukana tilamuutos-työryhmissä, jolloin opiskelijaedustajat voivat aktiivisesti vaikuttaa ja toimia sekä opiskelijoiden suuntaan tiedonjakajana että suunnitteluryhmään opiskelijoiden mielipiteiden ja näkemysten esille tuojana.

Miten opiskelijat voivat osallistua tilahankkeita koskevaan päätöksentekoon?

Suurimmat tilahankkeet päätetään Oulun yliopiston hallituksessa. Hallituksessa on OYY:n valitsemat kaksi opiskelijajäsentä. Tällä hetkellä Pauli Väisänen ja Jonne Kettunen ovat opiskelijaedustajina yliopiston hallituksessa.  Hallituksen päätöksentekoa sääntelee yliopistolaki.

Tilojen suunnitteluun ja esitysten valmisteluun opiskelijat pääsevät vaikuttamaan hankesuunnittelu- ja käyttäjäkokouksissa sekä tilamuutostyöryhmien jäsenenä.

Ketkä edustavat opiskelijoita hankkeita suunniteltaessa?

OYY on nimennyt kaikkiin tilatyöryhmiin edustajansa seuraavasti:

Humanistisen tiedekunnan tilatyöryhmä:
Varsinainen jäsen: Iia Paloheimo
Varajäsen: Kalle Parviainen

Kasvatustieteiden tiedekunnan tilatyöryhmä:
Varsinainen jäsen: Tino Nissinen
Varajäsen: Susa Vikeväkorva

Opetustilojen tilasuunnitteluryhmä:
Varsinainen jäsen: Reetta Jokela
Varajäsen: Miina-Anniina Heiskanen

Mitkä ovat yleisopetustila-hankkeen tavoitteet ja miksi sen suunnittelussa on otettu aikalisä?

Hanke lähti liikkeelle kasvatustieteellisen tiedekunnan muutosta. Opetustilahankkeen tavoitteena on sekä lisätä opetustilojen määrää että toteuttaa uudenlaisia opetustiloja. Työryhmässä tehdyn alustavan suunnitelman mukaan opetustilojen määrä ei kuitenkaan olisi kasvamassa nykyisestä.

Aikalisää tarvitaan, jotta voidaan arvioida uudelleen koko Linnanmaan kampuksen opetustilakapasiteetin tarve ja toteutusmahdollisuudet.

Oulun yliopiston hallitus keskustelee ja päättää 3.-4.5.2017 humanistisen ja kasvatustieteiden tiedekuntien tilahankkeiden etenemisestä sekä hankkeisiin liittyvästä sopimuskokonaisuudesta.

Miten itsenäisen opiskelun tilat järjestetään Linnanmaalla ja Kontinkankaalla?

Itsenäisen opiskelun tiloja kehitetään jatkuvasti hyödyntämällä julkisia ja puolijulkisia tiloja ryhmätyötiloina ja toisaalta pyritään lisäämään myös hiljaisen työskentelyn tiloja. Esimerkiksi kaikki mikroluokat on pyritty avaamaan opiskelijoiden vapaaseen käyttöön opetustuntien ulkopuolella.

Mikroluokat ja itseopiskelutilat sijaitsevat eri puolilla kampuksia ja niitä on tällä hetkellä noin 25 kpl. (Uusi kartta tiloista julkaistaan pian).

Linnanmaan keskusaulan läheisyydessä olevat luentosalit L7, L8 ja L9 ovat opiskelijoiden vapaassa käytössä silloin kun niissä ei ole opetusta. Kulunvalvonnan hyödyntäminen ja kulkutunnisteiden antaminen opiskelijoille mahdollistaa kampuksen ja kampuksen tilojen 24/7 käytön myös opiskelijoille tarvittavilta osin ja hallitusti, tästä on jo pilottikokeilut käynnissä.

Miksi Telluksessa olleet hiljaisen työskentelyn pisteet siirrettiin pääkirjasto Pegasukseen?

Tellus Innovation Arena avattiin nykyisessä muodossaan tammikuussa 2016. Ensimmäisen toimintavuoden aikana olemme saaneet hiljaisen tilan käyttäjiltä palautetta siitä, että Telluksessa on hankala työskennellä rauhassa.

Koska Telluksen tilan luonne on olla ennen kaikkea yhteistyön ja kohtaamisten tilaa, melulta ei voida välttyä ja näin ollen aloimme pohtia hiljaisen tilan siirtoa rauhallisempaan paikkaan syksyllä 2016. Opiskelijoita asiasta on informoitu ensimmäisen kerran marraskuussa 2016.

Kevään aikana hahmottui suunnitelma siirtää hiljaisen työskentelyalueen pisteitä pääkirjasto Pegasukseen, jonka lukusalit ovat muutenkin varattu rauhalliseen työskentelyyn. Huhtikuun lopun aikana 29 työpistettä on siirretty Pegasuksen toiseen kerrokseen. Telluksessa jäljellä olevien 20:n työpisteen sijoittamista esimerkiksi Telluksen ryhmätyöalueen seinämille pohditaan parhaillaan ja asiaa koskien on lähetetty 26.4. tapaamispyyntö OYY:n edustajille.

Telluksen tämäkin tila on myös jatkossa tarkoitettu opiskelijoiden käyttöön painottuen työelämäprojektien, ideakiihdyttämön ja yrittäjyyskasvatuksen toimintoihin (Business Kitchen toiminta). Suunnitteilla on muuntojoustavia ryhmätyötiloja, jotka mahdollistavat työpajojen, ryhmätyöskentelyn ja erilaisten tapahtumien järjestämisen. Kuten muutkin Telluksen tilat, ne ovat valmistuttuaan avoimessa yhteiskäytössä silloin kun tilassa ei ole järjestettyä toimintaa.

Miten opiskelijoiden edustajia on informoitu Telluksen työpisteiden siirrosta Pegasukseen?

Hiljaisen tilan siirtoa koskevat alustavat suunnitelmat on tuotu OYY:n hallitukselle kommentoitavaksi ensimmäisen kerran marraskuun 2016 alussa. Palaute siirtoon oli myönteinen, mikäli huolehdittaisiin, että työpisteitä ei vähennetä vaan ne siirretään toiseen paikkaan.

Maaliskuun alussa OYY:lle on toimitettu arkkitehdin tekemät tilamuutosten luonnokset tiedoksi. Huhtikuun alussa OYY:tä on lähestytty siirron tarkemmasta aikataulusta ja kysytty onko näköpiirissä huomioitavia asioita ennen työn käynnistämistä. OYY:n hallituksen jäsenen sähköpostitse huhtikuun alussa antamassa vastineessa todettiin, että hallitus on keskustellut asiasta, eikä löydä siitä erityistä huomioitavaa.


Oulun yliopiston tilapalvelut
tilat@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 2.5.2017