Vuoden Alumnin ja Vuoden opiskelijan nimeämisen perustelut

Vuoden Alumni 2017: professori emerita Rauni Räsänen

Rauni Räsänen on syntynyt Kiimingissä vuonna 1945. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Tuiran yhteiskoulusta vuonna 1964 ja suoritti Oulun yliopiston opettajainvalmistuslaitoksessa kansakoulunopettajan tutkinnon vuonna 1966. Hän jatkoi opintojaan ja suoritti filosofian kandidaatin tutkinnon pääaineenaan englantilainen filologia vuonna 1974.

1970-luvun puolivälissä Rauni Räsäselle avautui mahdollisuus kansainväliseen toimintaan. Hän osallistui puolen vuoden ajan Fulbright-stipendiaattina Pittsburghin yliopistossa englantia vieraana kieltä opettaville opettajille tarkoitettuun ohjelmaan.

Rauni Räsänen suoritti kasvatustieteiden lisensiaatin tutkinnon vuonna 1980. Vuonna 1993 hän väitteli kasvatustieteiden tohtoriksi. Väitöskirja (”Opettajan etiikkaa etsimässä. Opettajan etiikka -opintojakson kehittelyprosessi toimintatutkimuksena opettajankoulutuksessa”) käsitteli etiikan opetuksen kokeilua opettajankoulutuksessa.

Rauni Räsäsen työura alkoi luokanopettajana Kotkassa, josta tie jatkui englannin kielen aineenopettajaksi Ouluun ja englannin kielen lehtoriksi Oulun normaalikouluun ja Joensuun normaalikouluun. Räsänen oli aktiivisesti mukana peruskoulu-uudistuksessa. Hän toimi kymmenen vuotta lääninkouluttajana, ensin Oulun läänissä ja sitten Pohjois-Karjalan läänissä. Hän on todennut, että peruskoulu-uudistuksen läpivieminen oli sen ajan päättäjiltä rohkea teko.

1980-luvun puolivälistä lähtien Räsänen hoiti Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa mm. kasvatustieteen lehtorin ja myöhemmin vieraan kielen didaktiikan apulaisprofessorin tehtäviä. Hän toimi myös Oulun opettajankoulutuslaitoksen johtajana ja Suomen Akatemian varttuneena tutkijana. Vuonna 2006 hänet nimitettiin professoriksi, jonka alana oli kansainvälisyyskasvatus (global education). Se oli kolmas Euroopassa näin määritelty professuuri.  

Professori emerita Rauni Räsänen on ollut viemässä suomalaista koulutusosaamista maailmalle. Hän on ollut mukana mm. ulkoministeriön suomalaisena edustajana Association for the Development of Education in Africa -työryhmässä. Afrikkalaisista valtioista, joissa Rauni Räsänen on toiminut ja joihin hän on vienyt opettajankoulutusta, ovat mm. Namibia, Tansania ja Etelä-Afrikka. 2010-luvulla Armenia on ollut tärkeä yhteistyökumppani. Rauni Räsäsellä on ollut työuran aikana lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä luottamustehtäviä, jotka liittyvät opettajankoulutukseen ja erityisesti koulutuksen eettisiin kysymyksiin.

Rauni Räsänen on kansainvälisen opettajankoulutuksen äiti Oulun yliopistossa. Hän ideoi Intercultural Teacher Education -koulutusohjelman, joka on ainutlaatuinen Suomessa. Ohjelmasta valmistuneet työskentelevät hyvin monenlaisissa tehtävissä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Sen lisäksi Räsänen oli yksi keskeinen vaikuttaja, kun kasvatustieteiden tiedekuntaan suunniteltiin Education and Globalisation -maisteriohjelmaa.

Rauni Räsänen on ohjannut yli 200 pro gradu -tutkielmaa, useita väitöskirjoja, toiminut vastaväittäjänä ja arvioitsijana sekä johtanut kahta Suomen Akatemian projektia.

Professori emerita Räsänen sai Oulun yliopiston hyvän opettajan palkinnon vuonna 1992 ja erityishuomionosoituksen menestyksekkäästä kansainvälistämisestä vuonna 2005. ETMU (The Society for the Study of Ethnic Relations and International Migrations) -tunnustuspalkinnon Rauni Räsänen vastaanotti etnisten suhteiden edistämisestä ja siihen liittyvästä merkittävästä tutkimustyöstä vuonna 2009. Hänelle myönnettiin ansioistaan Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki. Hän on Oulun ja Itä-Suomen yliopistojen dosentti.

 

Vuoden opiskelija 2017: arkkitehtiopiskelija Senni Suhonen

Senni Suhonen on edistynyt ja menestynyt opinnoissaan erinomaisesti ja on hyvin aktiivinen toimija tiedekunnassaan. Hänet tuntevat niin opiskelija- ja opettajakunta kuin myös muu henkilökunta. Hän on toiminut koko tiedekunnan ja kiltansa hyväksi ja ollut kannustava muita opiskelijoita kohtaan.

Senni Suhonen on onnistunut suorittamaan hyvin intensiivisen arkkitehtuurin tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkinnon aikataulussa erityismaininnalla erinomainen, huolimatta toimestaan killan puheenjohtajana sekä hoitaessaan sivutoimisesti töitä LUO-arkkitehtitoimistossa. Kandivuotenaan hän lisäksi voitti opiskelijakilpailun osana kandikursseihin kuuluvaa asemakaavakurssia.

Erityisesti toimiessaan kilta-aktiivina Senni on hyvin innostava ja kannustava. Senni on

onnistunut pitämään yllä hyvää ilmapiiriä tiedekunnan suurista muutoksista huolimatta. Hän on hoitanut esimerkillisesti arkkitehtuurin tiedekunnan muuttoon liittyviä asioita ja ollut kantava voima killan ponnistuksessa järjestää jäähyväistapahtuma luentosarjoineen ennen muuttoa keskustan kampukselta. Tiedekuntansa tilatyöryhmässä Senni on toiminut aktiivisesti tiedekunnan uusien tilaratkaisujen puolesta. Senni toimii lisäksi hallopedinä tiedekunnan hallituksessa sekä tiedekunnan johtoryhmän opiskelijaedustajana ja nauttii toimessaan ansaitusti opiskelijoiden luottamusta.

Senni on myös ollut aktiivinen herättelemään poikkitieteellistä toimintaa. Hän oli vuonna 2016 järjestämässä kiltansa poikkitieteellistä kaupunkisuunnitteluun liittyvää workshopia, jossa kerättiin opiskelijoilta mielipiteitä Oulun kaupunkikehyksestä keskittyen keskustan ja Linnanmaan väliseen alueeseen.

Neljännellä vuosikurssilla opiskellessaan Senni on toiminut aktiivisesti vuosikurssinsa varainkeruussa ja muissa järjestelyissä yhteistä Yhdysvaltoihin suuntaavaa ekskursiota varten.

Suhonen herättää ansaitusti luottamusta opiskelijoiden keskuudessa ja innostaa opiskelijoita yhteiseen toimintaan yli tiedekuntarajojen. Hänen innostunutta ja pitkäjänteistä toimintaansa yhteisten asioiden hyväksi pidetään ansiokkaana ja mallikkaana myös henkilökunnan piirissä.

Vuoden Opiskelijan valinnan perusteina ovat opiskeluaikana osoitettu aktiivisuus opiskelijoiden hyväksi ja opintojen hyvä etenemistahti. Vuoden Opiskelija on innostava, hyvä yhteisöjen luoja ja motivaattori. Hänellä voi olla kokemusta opiskelijalähtöisen toiminnan käynnistämisestä, opiskelijajärjestön uudelleenherättämisestä tai muusta erityisestä toiminnasta järjestöissä tai yliopistossa. Vuoden opiskelijaksi nimettävän henkilön tulee olla perustutkinto-opiskelija. Esitettävä henkilö ei voi olla ylioppilaskunnan hallituksen jäsen tai toimihenkilö eikä yliopiston ylimpien päätöksentekoelinten jäsen.

 

Viimeksi päivitetty: 11.5.2017