Rehtorin päätös tutkimuseettisessä asiassa

Oulun yliopiston rehtori käynnisti hyvää tieteellistä käytäntöä ja sen loukkausepäilyjä koskevien ohjeiden (HTK 2012-ohje) mukaisen esiselvityksen Edward Duttonin ja Richard Lynnin kahteen artikkeliin liittyvistä tutkimuseettisisistä loukkausepäilyistä 10.8.2016. Esiselvittäjänä toimineen Oulun yliopiston kulttuuriantropologian professori Hannu I. Heikkisen l9.9.2016 päivätyn raportin mukaan ilmoittajien esittämä epäily tutkimuseettisistä loukkauksista, tai vähintään vakavista epäselvyyksistä, on aiheellinen ja hän suositteli varsinaisen selvityksen käynnistämistä hyvän tieteellisen käytännön loukkauksesta.

Oulun yliopisto rehtori käynnisti asiassa varsinaisen tutkinnan 23.9.2016 ja nimesi tutkintaryhmän, johon kuuluivat professori Mirka Hintsanen Oulun yliopistosta, yliopisto-opettaja Jari Lipsanen Helsingin yliopistosta, tutkimuspalvelupäällikkö Minna Mäkiniemi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä, yliopistonlehtori Jouni Peltonen Oulun yliopistosta ja lakimies Jarmo Leinonen Oulun yliopistosta. Tutkintaryhmän johtajana toimi professori Mirka Hintsanen.

Tutkintaryhmän johtopäätökset

Tutkintaryhmän tehtävänä oli selvittää, onko Edward Dutton toiminut tilanteessa ilmoittajien esittämällä tavalla. Tutkinta koski vain Duttonia, koska Oulun yliopistolla ei ollut toimivaltaa Richard Lynnin toiminnan tutkimiseen.

Myös Dutton on katsonut, että Oulun yliopistolla ei ole toimivaltaa asiassa, koska Dutton ei ole yliopiston palveluksessa; hänellä on ainoastaan yliopiston myöntämä arvonimi ja tutkimus ei ole yliopiston rahoittama eikä yliopisto ole osallistunut miltään osin julkaisun valmisteluun. Tutkintaryhmä kuitenkin totesi Duttonin itse käyttäneen julkaisussaan Oulun yliopiston nimeä ja tällä tavalla korostaneen omaa yhteyttään Oulun yliopistoon. Dutton on myös vastaanottanut Oulun yliopiston dosentin arvonimen, ja hänen voidaan näin ollen katsoa kuuluvan yliopiston tiedeyhteisöön. Yliopistolla on toimivalta käsitellä kyseinen tutkimuseettinen asia Duttonin osalta.

Tutkintaryhmä katsoo yksimielisesti, että asiassa vastaanotetun selvityksen perusteella Edward Dutton on mitä ilmeisimmin toiminut käsiteltävänä olevassa tilanteessa tutkimuseettisten ohjeiden vastaisesti ja näin ollen syyllistynyt tutkimuseettiseen loukkaukseen julkaisun ”A negative Flynn effect in Finland, 1997–2009” osalta. Tutkittava on tässä artikkelissa jättänyt huomioimatta julkaisuun keskeisesti kuuluvan lähdeaineiston jättämällä lisäämättä tarvittavat viittaukset lähdeaineistojen alkuperään. Käyttäessään aineistoa ilman tarvittavia lähdeviittauksia suoraan identtisellä tavalla on hän syyllistynyt plagiointiin.

Tutkintaryhmä katsoo, että “Regional differences in intelligence and their social and economic correlates in Finland” -artikkelin osalta asia on jäänyt niin epäselväksi, että väitettyä sepitystä ei ole voitu todentaa.

Rehtorin päätökset asiassa

Rehtori hyväksyy päätöksessään tutkintaryhmän loppuraportissa esitetyt johtopäätökset perusteluineen sekä ehdotetut korjaustoimenpiteet. Asianosaisten loppuraportista antamat lausumat eivät muuta loppuraportin tapahtumatietoja, perusteluja tai lopputulosta.

Toimivaltakysymysten osalta Oulun yliopisto on toimivaltainen tutkimaan Duttonin tutkimuseettisen asian, mutta Lynnin osalta vastaavaa toimivaltaa ei ole.

Tutkimuseettisten kysymysten osalta Edward Dutton on toiminut tutkimuseettisten ohjeiden vastaisesti ja syyllistynyt tutkimuseettiseen loukkaukseen julkaisun ”A negative Flynn effect in Finland, 1997–2009” osalta. Sen sijaan “Regional differences in intelligence and their social and economic correlates in Finland” -artikkelin osalta väitettyä sepitystä ei ole voitu todentaa, ja tämän artikkelin osalta tutkimuseettisen menettelyohjeiden rikkomusta ei siis ole tapahtunut.

Korjaustoimenpiteinä loppuraportti toimitetaan tiedoksi kustantajille sekä Richard Lynnin affiliaatiolle. Lisäksi Intelligence-lehden kustantajalle tehdään korjauspyyntö ”A negative Flynn effect in Finland, 1997–2009” -artikkelin osalta sekä Edward Duttonin että Oulun yliopiston toimesta.

 

Viimeksi päivitetty: 16.6.2017