Opettajankoulutuksen kehittämishankkeille Oulun yliopistoon 2,75 miljoonaa OKM:n avustusta

Koko suomalaista koulutusjärjestelmää varhaiskasvatuksesta yliopistoihin ja elinikäiseen oppimiseen ollaan uudistamassa opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. Keskeisimpiä uudistamisen välineitä on opettajankoulutuksen kehittäminen. OKM on myöntänyt sitä varten erityisavustukset 19 kehittämishankkeelle, joista neljä toteutetaan Oulun yliopiston asiantuntijoiden johdolla. Ne saivat yhteensä 2 750 000 euron rahoituksen.

Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä – OpenDigi -hankkeessa saatetaan yhteen viiden opettajankoulutuslaitoksen tutkimusperustainen asiantuntijuus opettajien digipedagogisen osaamisen kehittämiseksi ja oppilaiden oppimistaitojen tukemiseksi. Hankkeen toteuttavat kehittäjäyhteisöt, joissa opettajankouluttajat, opettajaopiskelijat, oppimisen ja opettajankoulutuksen tutkijat ja perusasteen opettajat toimivat yhteistyössä. Hankkeella on laaja valtakunnallinen vaikuttavuus, koska toiminnassa on mukana viisi yliopistoa ja kunkin yliopistopaikkakunnan aktiivisia kehittäjäkouluja. Mukana ovat Oulun, Jyväskylän, Itä-Suomen, Turun ja Lapin yliopistot. Sitä koordinoi Oulun yliopiston Oppimisen ja koulutusteknologian (LET) tutkimusyksikkö professori Sanna Järvelän johdolla. Hanke pohjautuu Suomen Akatemian PREP21-tutkimushankkeen (2014–2017) tuloksiin opettajaopiskelijoiden oppimistaidoista, yhteisöllisen oppimisen taidoista ja tvt-taidoista. Hanke sai 1 000 000 euron rahoituksen.

Hallituksen tasa-arvopoliittinen ohjelma velvoittaa, että sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemat sisällytetään opettajankoulutuksen opetussuunnitelmiin, että tulevat opettajat perehdytetään asiaan ja että he saavat käytännön välineitä toiminnallisen tasa-arvon edistämiseen opetustyössä. Sukupuolen ja muut erot huomioivan tasa-arvosuunnittelun ja -työn kehittäminen yhteistoiminnallisesti Suomen opettajankoulutuksiin -hankkeessa tuotetaan ja testataan toimenpiteitä, joiden avulla sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamisen sekä sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventämisen teemat voidaan sisällyttää Suomen eri opettajankoulutusten (luokan-, aineen- ja ammatillinen sekä varhais- ja erityiskasvatuksen opettajankoulutus; opinto-ohjaajakoulutus, perusopetukseen valmentavat opinnot ja oppilaitosten johtajaopinnot) opetussuunnitelmiin, oppisisältöihin, pedagogisiin käytänteisiin ja koulutusten arkeen sekä tuotetaan tätä varten toiminnallisia välineitä sekä digitaalisia ja muita oppisisältöjä.  Hankkeessa tehdään laaja-alaista yhteistyötä perinteisiä koulutusalarajoja ylittäen moniammatillisissa ja -alaisissa, digitaalisia ympäristöjä hyödyntävissä tiimeissä. Hankkeessa ovat mukana Oulun, Lapin, Helsingin, Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistot. Hankkeen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori Vappu Sunnari Oulun yliopiston Nais- ja sukupuolentutkimuksesta. Hanke sai 400 000 euron rahoituksen.

Tuetaan yhdessä -hankkeessa kehitetään erityisopettajankoulutuksen sisältöjä kuuden yliopiston ja asiantuntijaverkoston yhteistyönä. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat yhteisopettajuuden, pedagogisen konsultaation sekä vahvuusperustaisen pedagogiikan ja vuorovaikutuksen kehittämiseen. Digitaalisuus on keskeisessä roolissa: hankkeessa tuotetaan digitaalista oppimateriaalia ja hankkeen koulutukset tallennetaan ja linkitetään moociin täydennyskoulutusmateriaaliksi. Kansainvälisenä yhteistyökumppanina mukana on mm. Uumajan yliopiston pedagoginen yksikkö. Oulusta hankkeen johdossa ovat professorit Marjatta Takala ja Hanni Muukkonen sekä yliopisto-opettaja Lea Veivo. Hanke sai 800 000 euron rahoituksen.

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan asiantuntijat ovat lisäksi mukana kolmessa muiden yliopistojen koordinoimassa hankkeessa.

Neljättä rahoitettavaa Oulun yliopiston hanketta koordinoi Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö. Osaavat opettajat yhdessä! -hankkeessa kehitetään terveystieteiden opettajankoulutukseen valtakunnalliset osaamisvaatimukset sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajille osaamisperustainen täydennyskoulutusmalli. Hanke pilotoi yhteisen digiosaamisen opintokokonaisuuden opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen. Kehittämistoiminta toteutetaan valtakunnallisessa verkostoyhteistyössä, jossa ovat mukana kaikki kuusi terveystieteiden opettajankoulutusta tarjoavaa yliopistoa sekä ammattikorkeakouluja. Hankkeen vastuuhenkilönä Oulun yliopistossa on professori (ma.) Maria Kääriäinen. Hanke sai 550 000 euron rahoituksen.

OKM:n tiedote avustusten myöntämisestä

Viimeksi päivitetty: 27.6.2017