University of Oulu, 2016

Yleistä opinnoista ja opiskelusta

Yleistä yliopisto-opiskelusta

Yliopisto-opiskelu on itsenäistä, mielenkiintoista ja inspiroivaa mutta myös aikaa vievää ja ponnisteluja vaativaa työtä. Siksi opintojen suunnittelu on yliopisto-opinnoissa erityisen tärkeää. Vastuu opintojen suunnittelusta on ensisijaisesti sinulla itselläsi. Yksi ensimmäisen syksyn tärkeimmistä tehtävistäsi on laatia itsellesi henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) opintojesi sisällöistä ja aikataulusta. Suunnitelma auttaa sinua selkeyttämään omia päämääriäsi, etenemään opinnoissa sekä pysymään aikataulussa.

Yliopisto-opiskelu voi poiketa paljonkin aikaisemmista opinnoistasi kuten lukio-opiskelusta. Ehkä tulet tilanteeseen, jossa ensimmäistä kertaa elämässä joudut miettimään opiskelutekniikkaasi ja opiskeluun liittyvää ajankäyttöäsi. Suunnittelemalla opintoja ja ajankäyttöä sekä kokeilemalla erilaisia opiskelutekniikoita löydät itsellesi sopivat opiskelutavat ja oppimista parhaiten tukevat tekniikat. Opiskelutaitojen kehittämisen tueksi opiskelijoille on tarjolla verkkomateriaalia (tulossa linkki materiaalisivulle syyskuun aikana).

Lisätietoja:

Opintojen suunnittelu ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma on opiskelijan työkalu, joka auttaa miettimään opiskelun päämääriä ja tavoitteita. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman lähtökohtana on tutkinto-ohjelman tutkintorakenne, joka antaa raamit opintojen suunnittelulle. Tutustu jo opintojen alkuvaiheessa tiedekuntasi opinto-oppaaseen ja suunnittele sen pohjalta opintojasi ja niiden aikataulua. HOPSiin on hyvä kirjata näkyviin myös omia opintoihin ja osaamiseen liittyviä toiveita ja tavoitteita. Omien opiskeluun liittyvien tavoitteiden tiedostaminen pitää yllä opiskelumotivaatiotasi. HOPSin avulla voit rakentaa itsellesi henkilökohtaisen tutkinnon valikoimalla mieleisiä sivuaineita ja vapaavalintaisia opintoja tutkintoon kuuluvien pakollisten opintojen rinnalle. HOPS-työskentely on koko tutkinnon jatkuva prosessi ja jos suunnitelmasi muuttuvat tai tarkentuvat opintojen edetessä, on ne tärkeä päivittää HOPSiin.

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisessa sinua ohjaa tutkinto-ohjelmasi henkilökunta, erityisesti omaopettaja tai opintoneuvoja. Oulun yliopistossa on käytössä sähköinen OodiHOPS-työkalu, jonka avulla näet suunnitellut opintojaksot ja suoritetut opintojaksot. Tämä helpottaa seuraamaan HOPSisn toteutumista.

Rutiinien luominen opiskeluun sekä oman ajankäytön suunnittelu ovat yliopisto-opinnoissa tärkeitä. Kun tiedät, mitä kursseja suoritat ensimmäisen lukuvuoden aikana, on aika tarttua kalenteriin. Edessä olevan lukukauden kurssit muuntuvat kalenterissa viikko- ja päiväkohtaiseksi ohjelmaksi, jonka mukaan on helppo edetä. Suunnittelussa on otettava huomioon, mitä suorituksia – kuten luentoja, harjoituksia, harjoitustöitä tai tenttejä – kunkin opintojakson läpäiseminen edellyttää sekä mitä edeltäviä opintoja vaaditaan. Löydät WebOodista kaikki opetukseen ja tentteihin liittyvät aikataulu- ja salitiedot. Ohjattuun opiskeluun (luennot, harjoitukset jne.) osallistuminen luo rutiinia arkeen. Varaa säännönmukaisesti kalenteriisi aikaa myös itsenäiselle opiskelulle, jota on yliopisto-opiskelussa huomattava määrä.

Opintojen suunnittelussa on syytä ottaa huomioon myös perhe, harrastukset tai työ, jotka voivat vaikuttaa opintojen etenemiseen. Kalenterointi auttaa sinua hahmottamaan ajankäyttöäsi, mutta myös erottelemaan opiskelu- ja vapaaajan toisistaan. Rentoutuminen ja vapaaaika tukevat opinnoissa etenemistä ja pitävät mielen virkeänä. Siksi opiskelupäivien tulisi päättyä, kuten työpäivien, ja viikossa pitäisi olla myös kokonaisia vapaapäiviä.

HOPSin laadinnan yhteydessä on hyvä käsitellä myös mahdollinen aiemmin hankitun osaamisen liittäminen tutkintoon. Sinulla on mahdollisuus hyväksilukea osaksi uutta tutkintoasi aiemmin hankkimaasi osaamista niin sanotun aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) –menettelyn avulla. Tämä osaaminen voi olla aiemmin muualla suoritettuja opintoja tai muutoin, esimerkiksi työelämässä hankittua osaamista.

Lisätietoja:

Opiskelun tuki

Oulun yliopisto tarjoaa opiskelijoille opiskelun tueksi monia palveluja tutkinto-ohjelmissa sekä yliopistotasolla. Neuvontaa ja ohjausta tarjotaan opiskelijoille opintopolun eri vaiheissa, kuten opintojen suunnittelussa ja ajanhallinnassa, opintojen etenemiseen sekä harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä, opinnäytetyön tekemisessä ja työelämään siirtymisessä.

Lue lisää verkkosivuston Opiskelun tuki -osiosta.

Opiskelun sähköiset työkalut

Oulun yliopistossa on käytössä useita opiskelun tietojärjestelmiä, jotka helpottavat opintojen suunnittelua ja opintojen etenemisen seurantaa. Useat näistä järjestelmistä on suunniteltu toimimaan yhteen keskenään. Kaikkiin järjestelmiin kirjaudutaan Oulun yliopiston opiskelijan käyttäjätunnuksella. Kertakirjautuminen riittää, mikäli käytät samaan aikaan useampaa järjestelmää. Sähköisten työkalujen avulla saat nopeasti tietoa opiskelua koskevista ilmoituksista ja ajankohtaisista asioista.

Opiskelun sähköiset työkalut lisätietoineen löydät täältä.

Opiskelijaviestintä

Yliopiston kaikille opiskelijoille kohdennetut viestit välitetään Tuudo-mobiilisovelluksen ja Ajankohtaista opiskelijoille -verkkosivun välityksellä.  Tutkinto-ohjelmat käyttävät viestinnässään pääasiassa sähköpostia opiskelijoille tärkeistä opintoja koskevista asioista viestiessään. Huolehdithan, että sinulla on WebOodin tiedoissasi sellainen sähköpostiosoite, jota käytät aktiivisesti. Vahva suosituksemme on, että otat käyttöön Oulun yliopiston opiskelijoille tarjoaman Office 365 for Education sähköpostipalvelun. Opiskeluun liittyvää tietoa löytyy tiedekunnan opiskelu-verkkosivulta. Mikäli tutkinto-ohjelmassa käytetään muita kanavia (esim. WhatsApp, Facebook), niistä sovitaan erikseen. Opiskeluun ja tukipalveluihin liittyvää tietoa löydät myös Opiskelu-verkkosivuilta.

Kieli- ja viestintätaidot

Monipuoliset kieli- ja viestintätaidot ovat tärkeitä työelämässä tarvittavaa taitoja. Kieliopinnot tukevat lisäksi kansainvälistymistä. Tutkintoosi kuuluu pakollisia kieli- ja viestintäopintoja, joiden lisäksi opiskelijoille on tarjolla vapaavalintaisia kieliä kuten venäjä, ranska, japani ja kiina. Koulutustaustastasi riippuen on erilaisia käytänteitä, jotka koskevat toisen kotimaisen kielen (ruotsi tai suomi) suorittamista ja kypsyysnäytteen kirjoittamista. Tutustu tarkemmin kielitaitovaatimuksia koskevaan ohjeistukseen. Huomaathan, että kaikkien tutkinto-ohjelmien pakollisille ruotsin kursseille vaaditaan riittävä lähtötaso.

Lisätietoja:

Työelämänäkökulma opintoihin

Akateeminen koulutus mahdollistaa monenlaisia urapolkuja ja antaa osaamista moniin asiantuntijatehtäviin. On hyvä pohtia jo opintojen alussa, mikä sinua kiinnostaa ja millaisen tulevaisuuden itsellesi haluat. Opiskelun aikana voi tulla erilaisia valintatilanteita (esimerkiksi sivuainevalinnat), joita voi arvioida sen perusteella, mitä lisäarvoa kukin vaihtoehto tuo suhteessa omiin tulevaisuuden tavoitteisiin.

Opiskelun aikana opit tietojen lisäksi monia taitoja, joita tarvitaan työelämässä, monet opiskelutaidot ovat myös työelämätaitoja. On tärkeää, että opit tunnistaamaan koulutuksesi ja muun kokemuksen tuomaa osaamista ja dokumentoit sitä parhaaksi katsomallasi tavalla pitkin opintopolkua. Osaamisen tunnistamisen taito johtaa työllistymiseen. Opiskeluaika on myös asiantuntijaidentiteetin kasvuaikaa, johon kuuluu luonnollisena osana pohdinta, mihin tutkinto johtaa ja millaisia valmiuksia se antaa suhteessa työelämän tarpeisiin. On hyvä tutkia ja selvittää oman alan tarjoamia mahdollisuuksista, koska yhteen työtehtävään voi olla monta erilaista polkua.

Useimpien tutkinto-ohjelmien opintoihin kuuluu harjoittelua pakollisena, valinnaisena tai vaihtoehtoisena. Harjoittelu tarjoaa mahdollisuuden tutustua työhön itseä kiinnostavassa työpaikassa, ja sen voi tehdä joko Suomessa tai ulkomailla. Harjoittelussa pääset luomaan verkostoja työelämään sekä kartuttamaan oman alan työkokemusta.

Tulevaisuuden työote on yrittäjämäinen ja työurasi voi koostua perinteisen palkkatyön sijaan oman yritystoiminnan pyörittämisestä ja erilaisissa tiimeissä tehtävistä projekteista. Tämän tueksi on opiskelijoille tarjolla mahdollisuuksia harjoitella tulevaisuuden taitoja ja kartuttaa työkokemusta aidoissa työelämälähtöisissä projekteissa ja yrittäjyysopinnoissa. Hakeudu aktiivisesti mukaan Tellus Innovation Arenan ja Business Kitchenin toimintaan:

  • Demola-toiminta tarjoaa mahdollisuuden työskennellä yhdessä yrityksen kanssa monialaisessa yliopisto-ja ammattikorkeakoulun opiskelijoista koostuvissa tiimeissä. Demola soveltuu opiskelijoille toisena opiskeluvuotena tai sen jälkeen ja siitä saa 5 opintopistettä.
  • Yrittäjyyden sivuaine tarjoaa opiskelijoille avointa yrittäjyyden 25op laajuista sivuainekokonaisuutta. Opinnoissa korostuu monialainen yhteistyö, aktiivinen ja tekevä oppimisen ja työskentelyn ote, omien vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen, liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen sekä yrittäjyyskasvatus.
  • Avanto Accelerator -ideakiihdyttämössä voit kehittää ideaasi tuotteeksi tai palveluksi yksin tai tiimissä. Voit myös hakeutua toimintaan, mikäli olet kiinnostunut yrittäjyydestä ja yrittäjätiimiin lähtemisestä, vaikka sinulla ei ole omaa ideaa.
  • OULUES – Oulu Entrepreneurship Society on opiskelijoiden koordinoimaa toimintaa työelämäyhteistyöstä ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. OuluES järjestää kokoontumisia, tapahtumia ja yritysvierailuja ja antaa mahdollisuuden verkostoitua sekä työnantajien että yrittäjien kanssa.

Lisätietoja:

Kansainvälistyminen opintojen aikana

Kansainvälisyys tutkinnossasi laajentaa osaamistasi ja tarjoaa valmistuttuasi mahdollisuuksia erottua työmarkkinoilla. Kansainvälistymistä on hyvä alkaa suunnittelemaan jo opintojen alkuvaiheessa. Oulun yliopiston opiskelijana sinulla on monenlaisia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen esimerkiksi vaihto-opiskelun sekä ulkomaan harjoittelun muodossa. Vaihto-opiskelujakson tai kansainvälisen harjoittelun voit sijoittaa sopivaan kohtaan opintojasi. Lisäksi voit saada kansainvälisyyttä tutkintoosi valitsemalla esimerkiksi vieraskielisiä sivuaineita tai monipuolisesti kieliopintoja. Voit tehdä suunnitelman tästä HOPSin laadinnan yhteydessä omaopettajasi tai opintoneuvojasi kanssa.

Oulun yliopistossa opiskelee vuosittain noin 1300 ulkomaista perus- ja jatko-opiskelijaa sekä lisäksi työskentelee lukuisa joukko ulkomaalaisia opettajia ja tutkijoita. Opiskelijat ja henkilökunta luovat kansainvälisen ilmapiirin luentosaleihin, käytäville ja ruokaloihin, joten kannattaa hyödyntää myös tämä mahdollisuus tutustua ulkomaalaisiin opiskelijoihin ja muihin kulttuureihin sekä kehittää samalla kielitaitoa.

Opiskelun arkeen kansainvälisyyttä saat esimerkiksi ryhtymällä ulkomaalaisen opiskelijan pienryhmäohjaajaksi (kutsutaan nimellä 'kummi'). Kummien ohjaustyö kestää puoli vuotta ja heitä tarvitaan sekä syys- että kevätlukukauden alussa.

Café Lingua -tapaamiset ovat kohtaamispaikka suomalaisille ja vaihto-opiskelijoille kahvikupposen, lautapelien ja kiinnostavien keskustelujen tavoin. Samalla mieli avartuu ja ystäväpiiri laajenee.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta tukee opiskelijoiden kansainvälistymistä muun muassa kv-jaostotoiminnan avulla. Opiskelijana voit mennä mukaan myös kansainvälisten järjestöjen toimintaan. Erasmus Student Network (ESN Oulu) ja Network of International Students in Oulu (NISO Oulu) järjestävät erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja ja tapahtumia kansainvälisessä ilmapiirissä. AIESEC Oulu puolestaan tarjoaa kansainvälisiä harjoittelupaikkoja ja projektityötä kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätietoja:

Viimeksi päivitetty: 23.8.2018