Yhteistyö ja vaikuttavuus

Kestävät materiaalit ja järjestelmät

 

Keksinnöt ja liikeideat

Oulun yliopistossa tehtävä tutkimus tuottaa uutta tietoa ja innovaatioita kuten mm. uusia biomateriaaleja, metalliteollisuuden tuotteita ja palveluita, tietokantoja, keksintöjä ja liikeideoita. Yhdessä tutkimuksen julkaisutoiminnan kanssa tämä muodostaa pohjan yhteistyöprojekteille sekä luo mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle.

Yliopiston työntekijät tekevät vuosittain noin 60 keksintöilmoitusta. Osa keksinnöistä siirretään suoraan yrityksille jatkokehittelyä varten, kun taas osan patentoi yliopisto ja osa kaupallistetaan uusien start-upien tai lisensioinnin kautta.   

Keksintöjä ja liikeideoita on kehitetty edelleen mm. Tekesin rahoittamassa TUTLI-hankkeessa. Rahoituksen tavoitteena on ollut uuden, tutkimukseen perustuvan liiketoiminnan aikaansaaminen (start-upit, lisenssit). 

 

Start-upit

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Oulun yliopistossa on syntynyt yli 60 tutkimukseen perustuvaa start-up –yritystä, vuosittain niitä on perustettu 2-4.  Kestävyyttä luovat materiaalit ja järjestelmät –painoalalla on syntynyt mm. seuraavat yritykset:

  • Luxmet kehittää säätöjärjestelmiä teräs- ja metalliteollisuuteen. Sen kehittämät ratkaisut mahdollistavat reaaliaikaisen mittaamisen suoraan metallurgian prosesseista, joissa on korkeita lämpötiloja.
  • Meoline kehittää maasto-olosuhteisiin sopivia merkkiaine-analyysimenetelmiä, joilla voidaan tutkia reaaliaikaisia raskasmetallipitoisuuksia teollisuuden jätevesistä.
  • Sapotech tarjoaa ratkaisuja online-valvontaan ja laadunvarmistukseen metallurgia-alan teollisuuden prosesseista, joissa käytetään korkeita lämpötiloja.
  • Sensmet kehittää mikro-plasma teknologiaa, joka mahdollistaa kymmenien elementtien reaaliaikaisen  ja samanaikaisen tarkkailun teollisuuden vesiprosesseissa sekä myös erilaissa luonnon vesissä.
  • SFTec kehittää tuotteita ja palveluita, joiden tavoitteena on puhtaammat teknologiat ja prosessit.  Raaka-aineiden tehokas käyttö, energiatehokkuus ja kierrätys sekä sivutuotteiden uusiokäyttö ovat toiminnan lähtökohtia. 

 

Verkostot ja yhteistyökumppanit

Oulun innovaatioallianssi OIA on Oulun kaupungin, Oulun yliopiston, Oamkin, Osekkin, VTT:n, PPSHP:n, Luken ja Technopolis Oyj:n yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on viedä Oulu maailman huipulle valituilla viidellä painopistealueella. OIA:n Teollisuus 2026 on avoin innovaatioekosysteemi, jonka tarkoitus on kohdistaa alueen korkean tason tutkimus ja osaaminen teollisuuden tarpeisiin. Ekosysteemin keskeinen missio on olla metalli- ja konepajateollisuuden ja ekoinnovatiivisten ratkaisujen halutuin yhteistyökumppani vertaistensa joukossa. Teollisuus 2026 verkostojohtaja on Oulun yliopisto.

Kajaanin yliopistokeskus, jota Oulun yliopisto koordinoi, on verkostomallinen tiedeyhteisö, jonka tehtävänä on toiminta-alueensa sivistys- ja osaamistason kohottaminen sekä elinkeinoelämän palveleminen tutkimuksen ja koulutuksen kautta. Yliopistokeskus toimii vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää yliopistojen ja korkeakoulujen alueellista vaikuttavuutta. Kajaanin yliopistokeskuksessa toimivat Oulun lisäksi Itä-Suomen, Jyväskylän ja Lapin yliopistot. Yliopistokeskus on Oulun yliopiston erillislaitos, ja sen toiminta keskuksessa painottuu biotalouteen, puhtaaseen teknologiaan sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin aiheisiin.

Kerttu Saalasti Instituutti (KSI) on kansainvälisessä verkostossa toimiva Oulun yliopiston tutkimusinstituutti. Instituutti on uuden tiedon tuottaja, osaamisen välittäjäorganisaatio, uusien teknologisten ratkaisujen kehittäjä ja hankkeiden haluttu yhteistyökumppani. KSI:n tutkimuksen teema on ”Operational Excellence of Micro Enterprises”. Tutkimustoiminnassa on tärkeää yhteiskunnallinen ja alueellinen vaikuttavuus.

CASR - Centre for Advanced Steel Research kattaa kahden tiedekunnan alla olevat kahdeksan tutkimusryhmää, joissa on yhteensä 60 tutkijaa. Se muodostaa kansallisen osaamiskeskittymän, jonka erityisaloja ovat terästen kemiallinen, mekaaninen ja fysikaalinen metallurgia, sisältäen säätö- ja tietotekniikan sekä mallinnuksen.

Biolaakso on yhteenliittymä, jossa on monipuolista ja vahvaa luonnonvara-alan tutkimusta, koulutusta ja yritystoimintaa. Biolaaksossa toimivat Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin ja Kokkolan yliopistokeskuksen lisäksi mm. luonnonvara-alan tutkimuskeskukset Luke ja GTK.

Suomen geotieteiden tutkimuslaboratorio on GTK:n, Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Oulun yliopiston ja Åbo Akademin yhteishanke. Laboratorio toimii kansallisena ja kansainvälisenä geotieteiden alan verkostoitumispisteenä, joka levittää tietoa uusista tutkimusmenetelmistä ja niiden tuomista mahdollisuuksista yhteiskunnan ja yritysten toiminnan edistämiseksi.

Tulanet on kymmenen suomalaisen tutkimuslaitoksen yhteenliittymä. Verkosto vahvistaa valtion tutkimuslaitosten roolia tiede- ja tutkimuspolitiikassa. Lisäksi se edistää tieteidenvälistä tieteellistä tutkimusta ja vahvistaa päätöksentekoa tukevaa asiantuntijatyötä. Tulanet edistää myös tutkimuslaitosten yhteistyötä korkeakoulujen, elinkeinoelämän, valtion hallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa.

Suomen ilmastopaneeli on riippumaton, ilmastopolitiikan kannalta keskeisten tieteen alojen huippututkijoiden muodostama paneeli, jonka valtioneuvosto nimittää. Ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä ja antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon. Professori Maria Kopsakangas-Savolainen edustaa paneelissa Oulun yliopistoa.

Ympäristöministeriön asettama työryhmä valmistelee Suomen osallistumista kansainvälisen, hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin, IPCC:n toimintaan. IPCC tarjoaa hallituksille riippumatonta tieteellistä tutkimustietoa, skenaarioita ja riskiarvioita ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä.  Suomen työryhmää johtaa Ilmatieteen laitos ja Oulun yliopistoa työryhmässä edustaa professori Juha Pekka Lunkka.

EIT Raw Materials on raaka-ainealalla toimiva maailman laajin ja vahvin yhteenliittymä. Se edistää alan yhteistyötä koko tuotantoketjun tasolla, aina koulutuksesta tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä yritystoimintaan. EIT Raw Materials kattaa alan keskeiset yliopistot, tutkimuslaitokset sekä yritykset. Yhteistyön kautta löydetään uusia, innovatiivisia ratkaisuja kehittämään raaka-ainesektoria koko sen arvoketjun laajuudelta – hankinnasta prosessointiin, kierrätyksestä uusiokäyttöön. Oulun yliopisto on yksi yhteenliittymän keskeisistä kumppaneista ja se kuuluu EIT Raw Materials Baltic Sea co-location -keskukseen. Oulun yliopiston yhteyshenkilönä toimii professori Kauko Leiviskä.

SPIRE (Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency) on eurooppalainen järjestö, joka on sitoutunut johtamaan ja toteuttamaan prosessiteollisuuden alan yhteistyötä SPIRE Public-Private Partnership –sopimuksen mukaisesti. Järjestö edustaa innovatiivista prosessiteollisuutta (20% Euroopan kokonaistuotannosta) ja yli 130 teollisuus- ja tutkimusorganisaatiota yli tusinasta maasta ympäri Eurooppaa. SPIRE tuo yhteen sementti-, keramiikka-, kemikaali-, valmistus-, mineraali- ja malmi-, ei-rautametalli-, teräs- ja vesisektorien eurooppalaisia toimijoita, joista useat ovat alallaan maailman johtavia. Oulun yliopisto on liittynyt yhteistyöhön vuonna 2013.

CLIC Innovation on avoin innovaatioklusteri, jonka missiona on luoda edistyksellisiä ratkaisuja biotalouden, energian and puhtaan tekniikan aloille. CLIC Innovation koordinoi T&TK projektiportfolioita luodakseen systeemisiä ratkaisuja, jotka ylittävät yksittäisten toimijoiden resurssit. Klusteri käsittää 30 yritystä sekä 17 yliopistoa ja tutkimuslaitosta, joista yksi on Oulun yliopisto.

Keskeisiä kansainvälisiä tutkimuksen infrastruktuureja fokusalueella ovat mm. Suomen grid- ja pilvilaskentainfrastruktuuri FGCI sekä materiaali- ja ilmakehätieteiden säteilylinjasto FinEstBeAMS (MAX IV Laboratory), jossa Oulun yliopisto koordinoi suomalaista osallistumista.