Matematiikka ja tekoäly: korkeaulotteisten dynaamisten systeemien datoista punnituksi tiedoksi

Isojen seuranta-aineistojen hyödyntäminen ja aikariippuvien ongelmien mallinnuskysymykset ovat ajankohtaisia kaikilla tutkimusaloilla. Tämä peräänkuuluttaa datatieteen menetelmäosaamisen kasvanutta tarvetta tieteessä ja koko yhteiskunnassa. Matematiikka ja tekoäly -profiloitumisalue kokoaa ja laajentaa Oulun yliopiston monitieteellistä menetelmäosaamista, joka palvelee suurta joukkoa eri tieteenaloja ja niiden erityiskysymyksiä. Profiloitumisalue tukee Oulun yliopiston aikaisempia profiloitumisalueita, sekä 6G lippulaivaa ja niiden keskeisiä tutkimuskysymyksiä liittyen mm.  ilmastonmuutokseen, arktisiin ekosysteemeihin, langattomiin sensoreihin ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Alue tukee perustutkimuksesta nousevaa yritysyhteistyötä ja siihen liittyvää tuotekehitystä ja pyrkii kehittämään yleistä osaamista sekä paikallisesti että maanlaajuisesti.

Lue lisää

 

6G - Tulevaisuuden älykkäiden järjestelmien mahdollistaja

Tietoliikennetekniikka ja erityisesti langattoman tietoliikenteen tutkimus on pitkään ollut Oulun yliopiston vahvuuksia ja vaikuttanut merkittävästi siihen, millainen osaajien ja yritysten ekosysteemi Oulun yliopiston ympärille on syntynyt. Oulun yliopiston langattoman tietoliikenteen 6G-tutkimus on yksi kuudesta Suomen Akatemian rahoittamista tutkimuksen lippulaivoista. Lippulaivaohjelman tavoitteena on vahvistaa korkeatasoisen tutkimuksen ja vaikuttavuuden osaamiskeskittymiä niiden laadun ja vaikuttavuuden nostamiseksi entistä korkeammalle tasolle.

Lue lisää

 

Kaikkialla läsnä olevat langattomat anturijärjestelmät - Rakentamassa tulevaisuuden informaatioinfrastruktuureja

Digitaaliset ratkaisut havainnoinnissa ja vuorovaikutuksessa -fokusalueella Oulun yliopiston tutkimuksen profiloitumisteemana ovat langattomat, kaikkialla läsnä olevat anturijärjestelmät. Teemaan liittyvä tutkimus saa rahoitusta Suomen Akatemialta, jonka tavoitteena on vahvistaa suomalaisten yliopistojen tutkimuksen profiloitumista.

Tulevaisuuden informaatioinfrastruktuurit tulevat sisältämään suuria määriä langattomia antureita, aktuaattoreita sekä ympäristöön sulautettuja käyttöliittymiä, minkä seurauksena todellinen ja virtuaalinen maailma nivoutuvat yhteen. Näiden infrastruktuurien mahdollistajana 6G- ja tekoäly-teknologiat ovat avainasemassa. Uudentyyppiset sähköiset ja optiset anturitekniikat mahdollistavat erilaisen datan keräämisen ympäristöstä, jotta lisätyn ja virtuaalisen todellisuuden (AR/VR) sekä hologrammien vaatimat käyttöliittymät voidaan toteuttaa. Tällaisessa ympäristössä olevat laitteet ovat pieniä, edullisia, langattomia sekä kykenevät keräämään energiaa toimintaympäristönsä avulla. Tämä vaatii energiatehokasta langatonta yhdistettävyyttä, joka tukee pieniä viiveitä ja korkeaa luotettavuutta, uudentyyppisiä järjestelmiä, ohjelmistoarkkitehtuureja sekä ohjelmistojen kehitysmenetelmiä ja -työkaluja. Esineiden ja asioiden Internet (Internet of Things) tarjoaa järjestelmätason näkymän, joka mahdollistaa havainnoinnin, toiminnan ja käyttöliittymien integroinnin sekä dataintensiivisiä palveluita päivittäiseen elämäämme kodeissa, liikenteessä, työpaikoilla – toisin sanoen kaikkialla kaiken aikaa. 

Tämän profilointialueen tavoitteena on luoda keskeistä uutta osaamista tulevaisuuden informaatioinfrastruktuurien rakentamiseksi sekä täyttääkseen yhteiskuntamme uusiutuvia tarpeita. Profilointi terävöittää entisestään Oulun yliopiston globaalisti vahvaa ICT-tutkimuksen arvoketjua. Tämän lisäksi humanististen-, kasvatus- sekä yhteiskuntatieteiden tutkijat jakavat osaamistaan siitä, kuinka teknologia on sulautunut osaksi ihmisryhmiä, yhteisöjä sekä yhteiskuntia, jotta tämä voidaan integroida osaksi tulevaisuuden teknologista fokusta. Tämän laajan osaamisen perusteella rakennetaan vahvaa tutkimusyhteisöä profilointialueelle. Tavoitteena on, että viiden vuoden kuluttua Oulun yliopisto tulee olemaan johtavien innovaatiokeskittymien joukossa kaikkialla läsnä olevien langattomien anturijärjestelmien osalta.

Oulun yliopiston pääkampukselle rakennettu ja globaalisti erottuva tutkimusinfrastruktuuri tulee tarjoamaan ainutlaatuisia työkaluja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Monitieteinen infrastruktuuri mahdollistaa yksilöiden sekä yhteiskunnan tarpeiden paremman tunnistamisen sekä uusien avainteknologioiden kehittämisen ja arvioinnin oikeissa ympäristöissä. Sovelletun tutkimuksen tulokset tuotetaan tiiviissä yhteistyössä teollisuuden kanssa, kannustaen ja tukien tutkijoita tutkimustulosten kaupallistamisessa spin-out yrityksissä.

Tutkimus toteutetaan Oulun yliopiston strategisissa fokusinstituuteissa Infotech Oulussa ja Eudaimoniassa sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa, kasvatustieteiden tiedekunnassa ja humanistisessa tiedekunnassa.