Oulun yliopisto ehdottaa Oamkin omistajille omistusjärjestelyä

Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu valmistautuvat yhteistyön syventämiseen Oamkin Linnanmaan kampukselle muuton myötä. Yhteistyön rakenteiden selkiyttämiseksi Oulun yliopisto ehdottaa Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n omistajille Oulun kaupungille sekä Oulun seudun kunnille omistusjärjestelyä, jossa Oulun yliopisto tulisi Oamkin enemmistöomistajaksi. Oamk muuttaa Linnanmaalle vuoden 2020 aikana. Tavoitteena on muodostaa vahva, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä osaamiskeskittymä ja hyödyntää yhteiskampuksen tarjoamat mahdollisuudet.

Oulun yliopisto ja ammattikorkeakoulu muodostaisivat omistusjärjestelyn avulla strategisesti johdetun kokonaisuuden. Omistusjärjestelyllä voidaan saavuttaa merkittäviä toiminnallisia hyötyjä, esimerkiksi helpottaa yhteisiin tietojärjestelmiin siirtymistä, yhteisen kampuksen palvelutoimintojen rakentamista ja tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäyttöä. Uuden lainsäädännön mukaisesti korkeakoulut voivat myös päättää laajasti opetusyhteistyöstään.

Korkeakoulujen perustehtävät säilyisivät yliopistolain ja ammattikorkeakoululain mukaisina, joten yliopistolla ja ammattikorkeakoululla olisi jatkossakin omat, toisiaan täydentävät tehtävänsä ja profiilinsa. Yliopiston tehtävä on tieteellinen tutkimus ja yliopistotasoinen korkeakoulutus, ja Oamk on ammattitaitoisen työvoiman koulutuskorkeakoulu sekä työnantajasuuntautuneen tutkimuksen ja kehittämisen toteuttaja.

Molemmat korkeakoulut tuottaisivat edelleen heille annettujen tutkinto-oikeuksien mukaisia tutkintoja. Opiskelijoiden näkökulmasta korkeakoulujen yhteistyö lisää opintopolkujen joustavuutta ja parantaa opintojen suorittamismahdollisuuksia. Joustavia opintopolkuja kehitetään mahdollistamaan jatkuva oppiminen elämän eri tilanteissa ja vastaamaan työ- ja elinkeinoelämän muuttuviin tarpeisiin.

”Yhteistyötä kehittämällä meillä on mahdollisuus luoda kansainvälisesti vetovoimainen tiede-, koulutus- ja innovaatioyhteisö. Kahden korkeakoulun ja tutkimuslaitosten kampuksemme ovat kilpailukykyisiä ja palvelevat yhteiskuntaa. Arvioimme, että omistusjärjestely helpottaa yhteistyön hyötyjen saavuttamista. Tavoitteena on vahvistaa kumpaakin korkeakoulua”, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki sanoo.

”Molempien korkeakoulujen on menestyttävä omilla sektoreillaan ja yhteistyö tukee sitä, kun voimme toteuttaa yhteiskampuksen palvelut tehokkaasti yhdessä. Oamk pystyy yhteistyön myötä edelleen vahvistamaan rooliaan alueen ja koko Pohjois-Suomen työelämän tarpeet huomioivana kouluttajana ja kehittäjänä. Vahvistamme myös yliopiston alueellista vaikuttavuutta toteuttamalla ja jatkojalostamalla yliopiston tutkimustuloksia työ- ja elinkeinoelämän hyödyksi”, Oamkin rehtori Jouko Paaso sanoo.

”Oulun kaupungin omistusosuus Oulun ammattikorkeakoulu Oy:stä on 76 prosenttia. Vastikään valtuuston hyväksymissä omistajapoliittisissa linjauksissa on todettu, että kaupungin omistus arvioidaan, joten yliopiston ehdottaman selvityksen tekemiselle ei ole estettä”, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala toteaa.

Omistusjärjestelyn jälkeenkin Oulun ammattikorkeakoulu jatkaisi itsenäisenä oikeushenkilönä ja korkeakoulujen rahoitusjärjestelmät säilyisivät erillisinä.

Viimeksi päivitetty: 14.2.2018