Suomen Akatemialta 5,9 miljoonaa Oulun yliopiston profiloitumisen vahvistamiseen

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseksi. Oulun yliopisto sai lähes kuuden miljoonan euron rahoituksen strategiansa mukaisille tutkimusteemoille ”Ihmisen kyvykkyyden ja älykkäiden teknologioiden yhteiskehittäminen” sekä ”Ihmiset ja luonnon huomioiva monitieteinen arktinen tutkimus”.

Oulun yliopisto tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi iloitsee tiedosta, että kansainvälinen asiantuntijapaneeli arvioi Oulun yliopiston hakemuksen rahoituskierroksen kolmanneksi parhaaksi. Kansainvälinen tiimi kiitti erityisesti yliopiston monitieteisen lähestymistavan tuovan merkittävää lisäarvoa tutkimukselle ja vahvistavan strategian toteuttamista.

"Täytyy osoittaa suuret kiitokset hakemuksemme valmistelijoille, erityisesti professori Pentti Haddingtonille humanistisesta tiedekunnasta ja Bjørn Kløvelle teknillisestä tiedekunnasta ja heidän laajapohjaisille valmisteluryhmilleen."

"Ihminen ja teknologia -teeman valinnassa halusimme vahvistaa ihmisen kykyä toimia vauhdilla teknologisoituvassa maailmassa sekä edistää korkean teknologian kehittämistä siten, että ihminen huomioidaan käyttäjänä. Tämä teema on erittäin ajankohtainen ja tuo merkittävää lisäarvoa jo aiemmin valitulle langattomuuden ja sensoroinnin profiloivalle teemalle sekä uudelle 6G -lippulaivallemme", Pihlajaniemi kertoo.

"Toiseen tutkimusteemaan liittyen, Oulun yliopistossa tehdään arktisuuteen liittyvää tutkimusta kaikilla fokusalueillamme ja olemme vahvasti linkittyneet aiheen kansainväliseen toimintaan kuten Arktiseen yliopistoon. Nyt halusimme vahvistaa aiheeseen liittyvää monitieteistä tutkimusta ja siinä tehtyjä uusia avauksia.”

Suomen Akatemian profilaatiorahoituksella tuetaan yliopistojen strategioidensa pohjalta valitsemien tutkimusalojen kehittämistä, korkeatasoisen tutkimuksen edellytysten vahvistamista sekä yliopistojen välistä yhteistyötä ja työnjakoa. Rahoitusta myönnettiin nyt neljännen kerran yhteensä 50 miljoonaa euroa kahdelletoista yliopistolle. Nelivuotiset myönnöt vaihtelevat 400 000 eurosta 14 miljoonaan euroon.

Uudet tutkimushankkeet

Suomen Akatemian myöntämän profilaatiorahoituksen avulla käynnistetään Oulun yliopiston ihmistieteiden vetämä  GenZ-hanke, jossa on mukana tutkijoita viidestä eri tiedekunnasta. Hankkeessa selvitetään, miten ihmisten toimintaa ja kyvykkyyttä voidaan vahvistaa nopeasti muuttuvassa maailmassa. Hanke keskittyy erityisesti löytämään keinoja ihmisen osaamisen, yhteistoiminnan, oppimisen ja eettisen toiminnan vahvistamiseen nopeasti digitaalistuvassa ja teknologisoituvassa maailmassa. Suomen Akatemian rahoitus mahdollistaa usean professorin rekrytoinnin ja tutkimusryhmän muodostamisen. Rahoituksella luodaan myös mahdollisuuksia osallistaa ihmistieteiden laajaa ja osaavaa tutkimusyhteisöä vastaamaan hankkeessa muotoiltuihin kysymyksiin ja sitä kautta vahvistaa Oulun yliopiston poikkitieteellistä tutkimusta.

Toisena käynnistetään profilaatiorahoituksella monitieteinen arktista ympäristömuutosta tutkiva Arctic Interactions (ArcI) -hanke. Hankkeessa selvitetään arktisen luonnonympäristön, ihmisten ja rakennetun ympäristön välistä vuorovaikutusta muuttuvassa maailmassa. Rahoitus mahdollistaa usean professorirekrytoinnin ja tutkimusryhmän muodostamisen. ArcI muodostaa monitieteisen ja kansainvälisesti merkittävän tutkimusympäristön vahvistamaan Oulun yliopiston tutkimusta.

Suomen Akatemian tiedote 24.5.2018

 

Viimeksi päivitetty: 24.5.2018