Suomen Akatemian rahoitusta Oulun yliopistoon 21 akatemiahankkeelle, 6 akatemiatutkijalle ja 9 tutkijatohtorille

Suomen Akatemia on tehnyt päätökset 1.9.2018 käynnistyvän rahoituskauden kulttuuri- ja yhteiskuntatieteiden, biotieteiden ja ympäristön, luonnontieteiden ja tekniikan sekä terveyden tutkimuksen akatemiahankkeista, akatemiatutkijoista ja tutkijatohtoreista.

Suomen Akatemian hankerahoitusta myönnettiin Oulun yliopistoon 21 tutkimushankkeelle yhteensä n. 8,8 miljoonaa euroa. Hankkeisiin myönnettiin rahoitusta pääsääntöisesti nelivuotisille tutkimuksille. Lisäksi myönnettiin yhteensä 2,2 miljoonaa euroa kuudelle viisivuotiskaudeksi valitulle akatemiatutkijalle ja yhteensä 2,7 miljoonaa euroa kolmeksi vuodeksi nimetyille yhdeksälle tutkijatohtorille.

Akatemiahanke-rahoitusta myönnettiin mm. ikiroudan sulamisen ja maaperän hiilen vapautumisalueita ilmaston lämmetessä mallintavaan tutkimukseen, ihmistoimintojen aiheuttamien virtavesien biodiversiteetin muutosten ja merkityksen tutkimukseen, syntymäkohorttitutkimusten taustaa ja edellytyksiä, kehitystä sekä tieteellistä ja yhteiskunnallista merkitystä selvittävään tutkimukseen, aivojen kuvantamistutkimukseen sekä biometristen tunnistusmenetelmien harhautushaavoittuvuuksia ja harhautusten tehokkaita väistämiskeinoja selvittävään tutkimukseen.

Akatemiatutkijan rahoituksia myönnettiin mm. psykoosilääketutkimukseen, hiilinanoputkien hyödyntämistä hermoston kudosteknologiassa selvittävään tutkimukseen ja kaupungistumisen evolutiivisten seurausten tutkimukseen.

Tutkijatohtorirahoitusta myönnettiin mm. länsimaisen tiedon tuottamisen politiikan ja globaalin kansalaisuuden rakentumisen tutkimukseen, geopolymeeritekniikkaa hyödyntävään vesien ja jätevesien käsittelyn tutkimukseen sekä kaupunkielämää tukevien tekoälysovellusten tutkimukseen ja osallistavaan suunnitteluun.

 

Akatemiahankkeet 1.9.2018 alkavalla rahoituskaudella

Akatemiatutkija Mehdi Bennis: Kohti massiivisia, matalan latenssin ja ennakoivia langattomia verkkoja

Akatemiatutkija Abdenour Hadid: Visuaalinen multimodaalinen biometriikka tunnistamisen harhautuksissa

Yliopistotutkija Heini Hakosalo: Syntymäkohorttitutkimukset tieteellisen tiedon tuottamisen muotona

Yliopistonlehtori Aulikki Herneoja: Ympäristötyytyväisyyttä, hyvinvointia ja työn imua edistävät tilalliset ratkaisut monitoimitiloissa. Tila, valo ja akustiikka joustavan työskentelyn ja työtilan valinnan tukena.

Akatemiatutkija Reetta Hinttala: NHLRC2:n rooli kehittyvässä keskushermostossa

Professori Jan Hjort: Ikiroudan sulamisen, maaperän hiilen ja maajään spatiaalinen ennustaminen arktisella alueella.

Akatemiatutkija Jari Juuti: Biomateriaalipohjaiset sähkömekaaniset muuntimet

Yliopistotutkija Alexander Kastaniotis: Mitokondriaalinen rasvahapposynteesi mitokondrioiden biogeneesissä, solujen toiminnassa ja neurodegeneratiivisissä sairauksissa

Professori Juha Kostamovaara: Yksittäisten fotonien havaitsemiseen perustuva 2D/3D etäisyyskuvantaminen voimakkaassa taustavaloympäristössä.

Professori Petri Kursula: GDAP1 - perinnöllisiin hermorappeumiin liittyvä salaperäinen entsyymi

Professori Timo Muotka: Ilmastonmuutoksen ja maankäytön vaikutukset virtavesien biodiversiteetin muutokseen.

Yli-intendentti Marko Mutanen: Lajinrajauksen genominen läpimurto

Tutkijatohtori Teemu Myllylä: Veden mittaus aivokudoksesta aivosyövän hoidossa ja neuro-onkologisessa multimodaalisessa magneettikuvauksessa

Professori Anne Remes: Patologisten mekanismien, uusien biologisten merkkiaineiden ja lääkehoidon kohteiden tunnistaminen otsalohkorappeumapotilaiden sidekudos- ja hermosoluissa                         

Professori Lloyd Ruddock: Tyvikalvon proteiinien rakennetutkimuksia

Apulaisprofessori (tenure track) Juha Tuunainen: Yhteiskunnallisesti kytkeytynyt yliopisto: organisatorinen hybridisyys yliopistossa                                  

Professori Seppo Vainio: Wnt signaalin välittämä munuaiskeräsen induktio: Solujen sektetoriset vesikkelit morfogeeneinä                          

Yliopistotutkija Heikki Vanhamäki: Ionosfäärivirrat magneettisten myrskyjen ja alimyrskyjen aikana

Professori Jeffrey Welker: Korkean resoluution arktisen veden isotooppisyklit tallentavat ja paljastavat merijään ja ilmakehän hydrologisen vuorovaikutuksen.

Professori Robert Winqvist: Perinnöllinen alttius sairastua rintasyöpään: tekijät, solubiologiset mekanismit ja syöpämallintaminen

Professori Guoying Zhao: Mikroeleiden analyysi ja koneoppiminen kätkettyjen tunteiden ymmärtämisessä                                                

 

Akatemiatutkijat 1.9.2018 - 31.08.2023

Denzil Teixeira Ferreira: Entropiaan perustuva instrumentointi täsmällisiin poikkeavan käytöksen interventioihin

Erika Jääskeläinen: Psykoosilääkkeiden hyödyt ja haitat psykooseissa ja off-label käytössä

Sami Kivelä: Kaupungistumisen evolutiiviset seuraukset

Gabriela Lorite Yrjänä: Injektoitava tukirakenne perustuen hiilinanoputkien suuntaamiseen magneettikentällä kasvuopastimeksi hermoston kudosteknologiaan

Matti Silveri: Monen kappaleen lokalisaatio- ja dissipaatioilmiöt suprajohtavien transmon-kvanttilaitteiden joukkioissa

Meng Wu: Fraktaalijoukkojen ja -mittojen jäykkyys ja niiden sovellukset

 

Suomen Akatemian tutkijatohtorit 1.9.2018–31.8.2021

Pertti Ala-Aho: Minne vesi katoaa, kun lumi sulaa? Uusi ajallinen ja alueellinen ulottuvuus veden stabiilien isotooppien yhdistämisessä pohjoisten alueiden hydrologiseen mallinnukseen

Yu Fu Hung: Malarialoisen glideosomikompleksin rakenne ja toiminta

Satu Inkinen: Uusien monienergiaröntgenkuvantamistekniikoiden kehittäminen tuki- ja liikuntaelimistön kuvantamiseen käyttäen fotonilaskentailmaisinta

Tero Luukkonen: Funktionaaliset geopolymeerit ja perhapot vesien ja jätevesien desinfioinnissa ja hapetusprosesseissa

Anna Luusua: Tekoälyn kokemuksia älykaupungissa: Kaupunkielämää tukevien AI-sovellusten osallistava suunnittelu

Piia Näykki: Tunteet yhteisöllisessä oppimisessa – Tunteiden säätelyn havainnointi ja tukeminen opettajankoulutuksen kontekstissa

Johanna Sitomaniemi-San: Löytöretkeilijä, tutkimusmatkailija, kosmopoliitti: Kuinka meistä tuli uteliaita

Petr Stepanek: Ydinmagneto-optinen spektroskopia

Evgenii Zherebtsov: Joustava dynaaminen valonsirontasensori veren läpäisymatriisissa

 

Lisätietoja tutkimushankkeista Suomen Akatemian verkkosivuilta

 

Viimeksi päivitetty: 20.6.2018