Erkki Alatalo enjoying his morning coffee

5G testiverkko mahdollistaa joustavia palveluratkaisuja iäkkäiden itsenäiseen asumiseen

Erkki Alatalon (91) tilavaan, valoisaan kotiin asennetut anturit välittävät tietoa hänen aamutoimistaan. Tunnelma on rauhallinen, kun Caritas-kodin iäkäs asukas nauttii aamiaista ja ratkoo Sudoku-haastetta päivän lehdestä. Antureiden välittämän tiedon tarkassa analysoinnissa hyödynnetään tekoälyä, jonka avulla muodostetaan malli hänen päivärutiineistaan. Mallin avulla Caritas järjestää yksilöllisiä kotihoitopalveluita. Yhteisvoimin Caritas, kolme teknologiayritystä – Haltian, Indalgo ja Kaltiot –  sekä 5G testiverkon asiantuntijat Oulun yliopistosta ja VTT:sta ovat tarttuneet haasteeseen, jolla pyritään lisäämään ikäihmisten kotona asumisen turvallisuutta ja mukavuutta.

“Tässä on yksi antureista olohuoneeni seinällä, joka mittaa liikettä”, Alatalo esittelee. Hän ei epäröinyt ilmoittautua vapaaehtoiseksi avaamaan kotinsa tutkimusprojektia varten. ”Koen olevani etuoikeutettu voidessani osallistua uusien palveluiden kehittämiseen ihmisille, jotka ovat nyt tai tulevaisuudessa samankaltaisessa tilanteessa kuin minä itse”, hän sanoo.

Erkki Alatalo introduces a small-sized sensor to nurse Lea Alakopsa

Erkki Alatalo esittelee pienikokoista anturia lähihoitaja Lea Alakopsalle

Kolme 5G testiverkon tutkimustiimin jäsentä ja lähihoitaja ovat saapuneet vierailulle keskustellakseen projektin tuloksista ja seuraavista askeleista Erkki Alatalon kanssa. Ensimmäistä kertaa hän pääsee tutustumaan kuvallisiin esityksiin aamutoimiensa kulusta. ”Tarkkuus on hämmästyttävä”, Erkki toteaa. Esimerkkiaamun aikainen herääminen, jota seurasi aamuradion kuuntelu, poikkesi selkeästi tehokkaammista aamuista, jolloin hän pikaisesti nautitun aamiaisen jälkeen kiirehti yhteiseen tapaamiseen kodin ulkopuolella.

Erkki Alatalo ja Johanna Laurinen Indalgo Oystä keskustelevat mittaustulosten perusteella kehitetystä mallista

Oikea-aikaisia ja tarpeellisia palveluita

Petteri Viramo, lääketieteen tohtori ja Caritas Palvelut Oy:n toimitusjohtaja on tyytyväinen jo saatuihin tuloksiin: “Uskomme, että tarjoamalla oikeanlaiset palvelut oikeaan aikaan voimme parantaa iäkkään ja vammaisen ihmisen kotona asumisen laatua, tukea hänen päivittäistä aktiivisuuttaan ja osallisuuttaan. Luonnollisesti uskomme myös kotona asumisen ajan pidentyvän, mikä parantaa sekä asukkaan elämänlaatua että tuottaa yhteiskunnalle merkittäviä säästöjä.”

Tutkimushankkeen lopputulemana “kotipalvelua voidaan kohdentaa oikein sekä ajallisesti että määrällisesti niihin hetkiin, missä ihminen niitä eniten tarvitsee ja mistä koituu hänelle paras hyöty” Viramo toteaa. “Palvelutarjoomaan tulee varmasti uusia palvelumuotoja ja vanhojen palveluiden tarjonta muuttuu vastaamaan paremmin kunkin yksilöllistä tarvetta. Ne pohjautuvat vahvasti teknologisiin innovaatioihin.”

Petteri Viramo discusses the development of individualised services with Arto Matilainen, system manager from the University of Oulu

Petteri Viramo kertoo kotihoitopalveluiden kehittämisestä Oulun yliopiston järjestelmäasiantuntijalle Arto Matilaiselle
 

Asukkaalle yksilöllisten, oikea-aikaisten palvelujen tuomat hyödyt ovat merkittäviä. Kerätyn ja analysoidun tiedon avulla palvelut ja hoitohenkilökunnan käynnit on mahdollista järjestää siten, että tarpeettomilta häiriöiltä ja viivästyksiltä vältytään ja asiakkaan luona käydään silloin, kun se on sopivinta hänen oma toimintansa huomioiden. Sen sijaan, että henkilökunnan tiukka palveluaikataulu aiheuttaisi rajoituksia tai erilaisia hankaluuksia, asukas pystyy paremmin keskittymään olennaiseen – aktiiviseen, omaehtoiseen elämään omassa kodissaan niin pitkään kuin suinkin mahdollista.  

Yhteiskunnallinen tarve uusille innovaatioille

Käynnissä oleva hanke on linjassa kansallisten pyrkimysten kanssa vastata ikääntyvän väestön jatkuvasti lisääntyviin palvelutarpeisiin. Ikääntymispolitiikassaan sosiaali- ja terveysministeriö korostaa tarvetta tukea iäkkäiden ihmisten toimintakykyä, itsenäistä elämää ja aktiivista osallistumista yhteiskuntaan.

Toimivia teknologisia ratkaisuja ja uusia palveluinnovaatioita tarvitaan välttämättömästi, sillä vuoteen 2060 mennessä iäkkäiden ihmisten (yli 64 vuotta) osuuden arvioidaan kasvavan 29%:iin Suomen väestöstä. Petteri Viramo toteaa ”Tiettävästi tämän tyyppistä hanketta, jossa useita toiminta- ja tiedonkeruujärjestelmiä yhdistetään, ei ole aiemmin toteutettu Suomessa.  Caritas haluaa olla aktiivisesti mukana uusien toimintamallien ja teknologioiden kehittämisessä”.

Tiedonkeruuta ja malleja yksilöllistettyjä hoivapalveluita varten

5G testiverkon toteuttamassa tutkimushankkeessa mittaaminen keskittyy mm. liikkeeseen ja sähkönkulutukseen, jotka muodostavat tarkan kuvan asukkaan aamutoimien etenemisestä. Yksittäisistä asunnoista kerätty tieto siirretään ja tallennetaan kerran minuutista Nokian langattomien ratkaisujen avulla. Tiedon turvallinen säilytys on toteutettu Oulun yliopiston tiloissa hyödyntäen tarkkoja tietoturvaratkaisuja, mitkä tekevät ratkaisusta luotettavan myös tiedonhallinnan näkökulmasta.

Kerätty tieto analysoidaan tekoälyalgoritmien avulla muodostaen yksilölliset mallit asukkaan aamurutiineista. Petteri Viramo: “Analyysin perusteella asukkaalle tehdään optimaalinen kotihoidon palvelusuunnitelma joustavine aikatauluineen. Tekoälyyn pohjautuva järjestelmä seuraa myös asukkaan voinnissa tapahtuvia pieniäkin muutoksia suhteuttaen ne aiempaan vointiin, minkä ansiosta voimme entistä nopeammin reagoida havaittuihin muutoksiin.”

Lea Alakopsa, Johanna Laurinen ja Petteri Viramo paneutuvat kehittyihin ominaisuuksiin

Tehokas toteutus ja järjestelmäintegraatio

5G testiverkon tiimin jäsenet kehittivät tutkimusvision yhdessä Caritaksen kanssa varmistaakseen optimaalisen toteutuksen. Caritas määritteli, mitä on järkevää mitata terveyden ja hyvinvoinnin toiminta-alueella, jotta kerätty tieto on parhaiten hyödynnettävissä hoitajien näkökulmasta. Tavoitteena on luoda todellista arvoa asukkaille ja hoitohenkilökunnan jokapäiväiseen työhön. Johanna Laurinen Indalgo Oy:stä, data-analytiikkaan keskittyvästä yrityksestä, kuvailee ”Hoitajalle haluamme näyttää milloin on sopivin ajankohta käydä kunkin asukkaan luona”.

Merkittävimmät tekniset tutkimushaasteet tiivistyvät järjestelmien tehokkaan yhteistoiminnan mahdollistamiseen. Testiverkko on tarjonnut teknologiayrityksille mahdollisuuden tuoda erilaisia sensoreita hankkeeseen ja vastaavasti palveluyrityksille mahdollisuuden osallistua kerätyn tiedon analysointiin. Tällä hetkellä sensoreita on kehittänyt ja toimittanut kolme tutkimusyhteistyökumppania – Haltian, Kaltiot ja VTT. Erilliset järjestelmät koostuvat sensoreista, erilaisista radioverkoista ja palvelualustoista. Luodakseen luotettavan ja vakaan kokonaisjärjestelmän, 5G testiverkkotiimi on hyödyntänyt jokaisen yhteistyökumppanin parhaita resursseja sekä parhaita avoimen lähdekoodin ohjelmistoja 5G testiverkon avoimen innovaatioympäristön hengessä. ”Vaativa integrointityö, sillä järjestelmille ei ole olemassa standardia. Mielestäni onnistuimme hyvin.” vahvistaa Arto Matilainen, integrointiasiantuntija ja järjestelmävastaava Oulun yliopiston Centre for Wireless Communications-yksikössä.

Tiimi on todella tyytyväinen tähänastisiin tuloksiin. Petteri Viramo kuvailee ”Yhteistyö yritysten ja eri asiantuntijoiden kanssa on ollut meille hieno matka ja tilaisuus oppia teknologian luomista mahdollisuuksista, mutta myös rajoituksista. Uskon, että yhteistyökumppanimme niin ikään ovat saaneet aivan uudenlaista ymmärrystä iäkkäiden ihmisten jokapäiväisestä elämästä. Palveluiden ja teknologian tutkimusta ja kehittämistä halutaan jatkaa”. 

5G testiverkko etsii jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita tutkimustoimintaansa esimerkiksi älykotien ja puettavien sensoreiden alueille.

 

Lisätietoja: 5G Testiverkon projektipäällikkö Olli Liinamaa, olli.liinamaa (at) oulu.fi

 

Teksti: Hanna Saarela

Valokuvat: Juha Sarkkinen

 

Viimeksi päivitetty: 7.9.2018