Nopeat virtaaman muutokset vesivoimaloiden alapuolisissa jokiuomissa lisääntyneet – taustalla tuulivoiman kasvu

Oulun yliopistossa on valmistunut ensimmäinen kattava ja laaja tutkimus vesivoimaloiden säännöstelyn aiheuttamista jokien lyhytaikaisista nopeista virtaaman muutoksista Pohjoismaissa, erityisesti Suomessa ja Norjassa. Tutkimuksessa tehty merkittävin havainto on, että vesivoimaloiden aiheuttamat nopeat virtaaman muutokset voimalapatojen alapuolisissa jokiuomissa ovat huomattavasti lisääntyneet viimeisten kymmenen ja erityisesti muutaman viime vuoden aikana.

Havaitun muutoksen taustalla vaikuttaa tutkimuksen mukaan erityisesti tuulivoiman ja muiden vastaavaa säätövoimaa tarvitsevien energiantuotantomuotojen yleistyminen. Vesivoimaa käytetään yleisesti säätövoimana pohjoismaisilla energiamarkkinoilla. Kun tuotannossa tapahtuu nopeita muutoksia, tarvitaan vesivoimaa enemmän, mistä seuraa, että vettä päästetään vesivoimalan turbiinien läpi enemmän. Tämä seurauksena nopeat virtaaman muutokset alapuolisessa joessa lisääntyvät.

”Nopea virtaaman muutos joessa on luonnoton ilmiö. Niiden lisääntyminen vaikuttaa jokien ekologiaan, sillä vesieliöstö ei ole sopeutunut näihin nopeisiin virtauksen muutoksiin. Haasteita syntyy myös joen käytettävyyteen”, sanoo tohtorikoulutettava Faisal Ashraf, joka on tutkimuksen päätekijä. Hän työskentelee Oulun yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikössä.

Tämän nk. lyhytaikaissäännöstelyn voimistuminen tulee Ashrafin mukaan selvästi esiin vertailemalla virtaaman muutosten yleisyyttä vuosien 2011–2013 ja 2014–2017 välillä. Jälkimmäisellä jaksolla ne ovat selvästi lisääntyneet. Tuulivoiman rakentaminen Suomeen alkoi kasvaa vuodesta 2013 lähtien.

Tutkimuksessa hyödynnettiin vuosien 2008–2017 aikana mitattuja tunnittaisia virtaaman muutoksia yhteensä 157 pohjoismaisesta joesta, joista 80 oli säännösteltyjä eli padottuja ja 77 luonnontilaisia, patoamattomia jokia.

Tutkimuksessa on huomioitu monet keskeiset virtaaman muutoksiin vaikuttavat tekijät, kuten vesivoimaloiden koko ja tyyppi, ympäröivä maastotyyppi ja joen valuma-alueen koko.

Tutkimuksen tulosten mukaan lyhytaikaissäännöstelyä esiintyy pohjoismaisissa säännöstellyissä jokiuomissa huomattavan usein. Lyhytaikaissäännöstelyä huomattiin etenkin suurissa ja vähäisen vesivarastotilavuuden omaavissa voimalaitos-jokisysteemeissä.

Virtaaman muutokset vaihtelevat myös vuodenaikojen mukaan luonnollisestikin, mutta nopeita hetkellisen säännöstelyn aiheuttamia virtaaman muutoksia havaittiin aineistossa läpi vuoden linkittyen sähkömarkkinoiden energiantarpeisiin.

 

Viimeksi päivitetty: 19.12.2018