University of Oulu, 2016

Uusia akatemiahankkeita, tutkijatohtoreita ja akatemiatutkijoita Oulun yliopistoon

Suomen Akatemia on myöntänyt rahoitusta 1.9.2019 käynnistyvälle rahoituskaudelle Oulun yliopistoon 28 nelivuotiselle akatemiahankkeelle, kolmelle viisivuotiskaudeksi valitulle akatemiatutkijalle ja kahdeksalle kolmeksi vuodeksi nimetylle tutkijatohtorille. Yhteensä rahoitusta myönnettiin 16,2 milj. euroa.

Oulun yliopistossa iloittiin mm. ihmistieteiden, tekniikan ja luonnontieteiden tutkimuksen hyvästä menestyksestä Akatemian rahoitushaussa. Myös nuoren tutkijasukupolven hakijat menestyivät hyvin.

Ihmistieteissä rahoitusta myönnettiin esimerkiksi vuorovaikutuskäytänteiden ja vuorovaikutuksen haasteiden tutkimukseen kriisinhallintatilanteissa, vuorovaikutuksen ja maahanmuuttajien osallisuuden tutkimukseen suomalaisessa yhteiskunnassa, teknologisten viestintävälineiden, kuten älypuhelinten ja sosiaalisten taitojen välisen yhteyden tutkimukseen sekä menneisyyden lapsuuden arkeologiseen tutkimukseen.

Tekniikan alalla rahoitusta myönnettiin esimerkiksi langattoman esineiden internetin datan tiedonsiirron tutkimukseen, lasten kriittisen teknologiasuunnittelun tutkimukseen sekä edistyksellisten energiasovellusten ioninestegeelien tutkimukseen.

Luonnontieteissä rahoitusta myönnettiin esimerkiksi kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä tukevaan tutkimukseen, avaruusilmaston ja sen ilmastovaikutusten ennustamisen tutkimukseen sekä geodiversiteetin ja biodiversiteetin välisten yhteyksien tutkimukseen. Terveyden tutkimuksen rahoitusta myönnettiin mm. sydänlihasfibroosin kuvantamistutkimukseen ja Pohjois-Suomen syntymäkohorttia hyödyntävään suusairauksien geneettisten taustan tutkimukseen.

 

Akatemiahankkeet 1.9.2019-31.8.2023

Janne Aikio: Vaihe-siirtäjään perustuvat millimetriaaltoalueen integroidut tehovahvistinarkkitehtuurit

Janne Alahuhta: Parempi ymmärrys geodiversiteetistä tukee ympäristönseurantaa ja -suojelua (iGEOBIO)

Timo Asikainen: Avaruusilmaston ja sen ilmastovaikutusten ennustaminen (PROSPECT)

Marian Codreanu: Signaalin harvuus ja informaation vanheneminen langattomassa esineiden internetissä

Maria Frick: Kielellinen ja ei-kielellinen vuorovaikutus monikulttuurisessa arjessa

Pentti Haddigton: Puhe ja vuorovaikutus monikansallisessa kriisinhallintakoulutuksessa (PeaceTalk)

Jukka Hakkola: Ympäristön vierasainesensori, tumareseptori PXR sairausmekanismina rasvamaksataudissa

Markku Hokkanen: Liikkuvat parantajat, politiikka ja kehitys Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa 1870-2000: muutokset, kamppailut ja keksinnöt

Tuija Huuki: #Nou hä(irin)tä: Taidelähtöiset menetelmät ja tutkimusaktivismi seksuaalisen häirinnän tutkimiseksi ja käsittelemiseksi alakouluikäisten vertaissuhteissa

Netta Iivari: Lasten kriittinen teknologiasuunnittelu ja -värkkäys

Sanna Järvelä: Sosiaalisesti jaettu oppimisen säätely yhteisöllisessä oppimisessa

Päivö Kinnunen: Kohti hiilidioksia hyödyntävää sementtiä - nanolasin mahdollisuuksien kartoittaminen ja karakterisointi (CEMGLASS)

Krisztian Kordas: Uudenlaiset ioninestegeelit edistyksellisissä energiasovelluksissa / Konsortio: Nigella

Steven LaValle: PERCEPT: Havainnointipohjainen suunnittelu ja suodatus

Henrikki Liimatainen: Asymmetrisesti modifioituihin selluloosananomateriaaleihin perustuvat funktionaaliset nanolisäaineet

Timo Liimatainen: Kvantitatiivinen sydänlihasfibroosin ja sydämen sähköisen toiminnan kuvantaminen

Sanna Lipkin: Lapsuus 1500–1900-luvuilla – menneisyyden lapsuuden uudet tutkimusmenetelmät

Päivi Lujala: Avoimuus arvokkaiden luonnonvarojen hallinnassa (TraReMa)

Hannu Marttila: Vesivoimatuotantoon rakennettujen jokien ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen monitieteisesti / Konsortio: EcoRiver

Igor Meglinski: Älykäs optinen biopsia kierretyn valon avulla (Biopsia Kierret)

Ilkka Nissinen: Aikaerotteisen CMOS teknologiaan perustuvan yksittäisiä fotoneja havaitsevan ilmaisimen kehittäminen etäisyyserotteiseen Raman tutkaan

Florence Oloff: Älykäs viestintä: mobiiliteknologian ja digilukutaidon tilanteiset käytänteet

Terhi Piltonen: Anti-Müllerian hormoni (AMH) -uusi tekijä raskauskomplikaatioiden ja metabolisten ja hormonaalisten häiriöiden synnyssä

Timo Rahkonen: Epälineaarisen särön minimoiminen monivaiheisissa järjestelmissä

Kirsi Sipilä: Suusairauksien isännän vasteen genetiikka – Pohjois-Suomen syntymäkohortit

Ilya Usoskin, Ilya: Extreme Solar Particle Events: Risk Assessment (ESPERA)

Phillip Watts: ”Nälkiintyneet” metsämyyrät Chernobylissä – adaptaatio vai huonon ympäristön seuraus / Konsortio: Starving_Vole

Vladimir Zhivonitko: Paravetybiosensorit hyperherkkään NMR-analyysiin

 

Akatemiatutkijat 1.9.2019-31.8.2024

Vlad Eugen Dinca: Geneettisen erilaistumisen spatio-temporaalinen dynamiikka: Euroopan päiväperhoset mallina

Katharina Kujala: Arseenin ja antimonin kierroksiin osallistuvien tuntemattomien mikrobien ja geenien selvittäminen pohjoisissa turvekosteikoissa

Kaisa Vehkalahti: Maalaisnuoruuden sukupolvet, 1950-2020

 

Tutkijatohtorit 1.9.2019-31.8.2022

Ekaterina Gilman UrBOT: Enabling Transient Urban Knowledge for Future Cities

Noora Hirvonen: Auktoriteetti ja toimijuus rokotukseen liittyvässä päätöksenteossa

Lauri Holappa: Tutkimus uudesta mekanismista aurinkotuulen ja Maan magneettikentän välisessä vuorovaikutuksessa

Xiaobai Li: 6+E: Epätyypillisten tunteiden ymmärtäminen multimodaalisissa kasvovideoissa

Sarah Mailhiot: Hiilidioksiditon sementtimateriaali ydinmagneettisella resonanssilla (NMR) tutkittuna

Hidefumi Nishiyama: Piittaamattomuuden tilat: Agnotologinen lähestymistapa Okinawan geopolitiikaan

Henni Piirainen: Malarialoisen aktiinin nukleotidinvaihtokoneiston toimintamekanismit ja soveltuvuuden arviointi lääkekehityskohteena

Juho Yliniemi: Mineraalien liukoisuuksien parantaminen kelaattien avulla alkaliaktivoiduissa materiaaleissa

 

Lisätietoa tutkimusaiheista Suomen Akatemian verkkosivuilta.

Viimeksi päivitetty: 12.6.2019