Passiiviset hybridipuhdistusratkaisut arktisten valumavesien typen ja raskasmetallien puhdistamiseen

HybArkt

Projektin kuvaus

Suomessa on paljon toimintaa, josta aiheutuu joko typpi ja/tai raskasmetallipitoista kuormitusta. Näitä päästöjä tulee mm. kaivostoiminnasta, jätevedenpuhdistamoilta, hulevesistä, maataloudesta ja turvetuotannosta. Osaan kuormituslähteistä, esim. kaivoksien (erityisesti jälkikäyttövaihe), pienjätevedenpuhdistamoiden (esim. pienissä kylissä tai lomakylissä), turvetuotannon/maatalouden valumavesille tai hulevesille, ei ole kuitenkaan kustannustehokasta rakentaa erityistä vesienkäsittelylaitosta. Näissä voitaisiin käyttää ja osin käytetäänkin passiivisia puhdistusratkaisuja (kuten kosteikot, bioreaktorit, sammalaltaat). Ongelmana usein on, että yhdellä ratkaisulla pyritään monen aineen kuormituksen hallintaan. Tämän seurauksena on saatu esim. fosforia poistumaan, mutta ei ole onnistuttu typpikuormituksen pienentämisessä. Yhdistämällä erityyppisiä passiivisia yksikkökomponentteja voitaisiin jäte- /valumavesien puhdistus toteuttaa siten, että ratkaisu saadaan säädettyä huomioimaan kuormituslähteen vedenlaatu ja puhdistustarpeet.

Hankkeen tavoitteena onkin suunnitella ja mitoittaa passiivisia rakennekokonaisuuksia, joilla voidaan poistaa vesistä typpeä ja raskasmetalleja tarpeen mukaan ympärivuotisesti ja testata näitä valituissa pilottikohteissa. Tämä toteutetaan yhdistämällä saatavilla oleva tietämys yksittäisistä passiivisista puhdistusmenetelmistä, jotka soveltuvat pohjoisiin olosuhteisiin. Näiden tietojen, sekä hankkeessa toteutettavien hybridiratkaisujen pilotoinnista saatujen kokemusten, pohjalta laaditaan mitoitus- ja suunnittelutyökalu kaikkien käytettäväksi.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteistyökumppanit

Suomen ympäristökeskus SYKE 

Tutkimusryhmä

Heini Postila

Heini Postila

Postdoctoral Researcher