Etsin ihmistä.

Diogenes Sinopelainen

Henri Pettersson

FT

Tohtorikoulutettava (KT)
Kasvatusfilosofia

Biografia

Tutkimukseni keskittyy kriittisen ajattelun kasvatusideaalin ulottuvuuksiin. Kriittinen ajattelu mainitaan yleisesti yhdeksi aikamme keskeisimmistä kasvatustavoitteista niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla, mutta itse kriittisestä ajattelusta esitettyihin malleihin liittyy kuitenkin monia epäselviä kysymyksiä: 1) Kriittisen ajattelun opetuksen katsotaan tukevan demokraattisten kansalaistaitojen kehittymistä, mutta mikä tarkalleen ottaen on kriittisen ajattelun suhde demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja suvaitsevaisuuteen - voidaanko kriittisen ajatelun nimissä kritisoida näitä arvoja? 2) Mikä on kriittisen ajattelun kasvatusfilosofisten mallien suhde empiiristen lähitieteiden (sosiaalipsykologia, neurotiede jne.) tutkimuksiin siitä, miten ihmiset tosiasiallisesti järkeilevät?

Julkaisut

  • Pettersson, H. (2017) "Filosofian lukio-opetus ja ääriaatteet - uhka vai mahdollisuu ", teoksessa Sinokki, J. (toim.) Rasismi ja filosofia. Helsinki: Teos.
  • Pettersson, H. (2016) "Metafilosofinen naturalismi ja antinaturalismi uuden ajan filosofiassa", teoksessa Repo, A. & Laiho, H. (toim.) Professori Olli Koistisen 60 v. juhlakirja. Turku: Turun yliopistopaino.
  • Pettersson, H. (2012) "Metafilosofia ja filosofian itseymmärrys", teoksessa Sintonen, M., Viljanen, V. Siipi, H. (toim.) Ymmärrys, Turun yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja, Vol. 25: 202–212. Turku: Turun yliopistopaino.
  • Pettersson, H. (2012) "Filosofisen argumentaation autonomisuus", teoksessa Ritola, J. (toim.) Tutkimuksia argumentaatiosta, Turun yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja, Vol. 24: 67–82. Turku: Turun yliopistopaino.
  • Pettersson, H. (2009) "Fiktionalismi ja ontologiset kuvitelmat", teoksessa Haaparanta, L., Klemola, T., Kotkavirta, J. & Pihlström, S. (toim.) Kuva, Acta Philosophica Tamperensia. Vol. 5: 241–252. Tampere: Tampere University Press.

Tietokannat

Social media

Projektit

Citizenship in Change: Constructing a Novel Theoretical Framework for Education

Strategic research project of the University of OuluFocus institute: EudaimoniaFaculty: Education