Jenni Konttila

Jenni Konttila

MSc.

Tohtoriopiskelija

Biografia

Olen kiinnostunut ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja orientaationi nojaa vahvasti psykologiaan.

Väitöstutkimukseni käsittelee sairaanhoitajien kohtaamaa väkivaltaa aikuispsykiatrisen avohoidon kontekstissa sekä koetun väkivallan ja työhyvinvoinnin välistä yhteyttä. Tutkimukseni yhtenä tavoitteena on kehittää mittari väkivallan ilmenemisen arviointiin sekä selventää koetun väkivallan yhteyttä työhyvinvointiin. Tutkimukseni avulla saadaan tietoa siitä, miten paljon ja millaista väkivaltaa psykiatrisessa avohoidossa ilmenee. Tuotetun tiedon avulla voidaan puolestaan kehittää interventioita työhön liittyvän väkivallan vähentämiseksi sekä edistää työhyvinvointia yksilön näkökulmasta. Tutkimuksessa kehitetyn mittarin avulla on mahdollista arvioida systemaattisesti hoitohenkilökunnan kohtaamaa väkivaltaa myös muissa hoitotyön ympäristöissä.

Mielenkiinnon kohteenani ovat myös psykiatrisen hoitotyön vaikuttavuuden arviointi ja näyttöön perustuva toiminta sekä näihin liittyvä tutkimus. Teknologian kehittymistä hoitotyössä seuraan mielenkiinnolla.

Menetelmällisesti olen kiinnostunut laadullisesta tutkimuksesta sekä systemaattisista kirjallisuuskatsauksista. 

Tietokannat

Social media