Lauri Tuovinen

Lauri Tuovinen

TkT

Tutkijatohtori

Biografia

Suoritin vuonna 2014 tekniikan tohtorin tutkinnon Oulun yliopiston Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa, ja olen siitä lähtien ollut tutkijatohtorina tiedekunnan BISG-tutkimusyksikössä, DataAI-tutkimusryhmässä. Toisin kuin useimmilla muilla ryhmäni jäsenillä, koulutustaustani on tietojenkäsittelytieteessä, ja olenkin lähestynyt tutkimusongelmiamme ennen kaikkea niiden prosessien ja arkkitehtuurien näkökulmasta, jotka mahdollistavat tiedonlouhintaratkaisujen tehokkaan toteuttamisen ja käyttöönoton. Minua kiinnostavat myös tiedonlouhintaan liittyvät eettiset ja tietoteoreettiset kysymykset.

Tutkimusaiheet

 • Tiedon louhinta
 • Tiedonhallinta ja tietämyksen esittäminen
 • Älykkäiden järjestelmien arkkitehtuurit
 • Tietoturva ja yksityisyys
 • Tietojenkäsittelyn filosofia

Tutkimusvisio

Ajatus tietokoneesta sananmukaisesti koneena, joka tietää ja luo uutta tietoa, on kiehtova, mutta myös haastava. Haasteet ovat luonteeltaan sekä teknisiä että filosofisia, joten niiden ratkaiseminen edellyttää poikkitieteellistä lähestymistapaa. Perinteisessä tiedonlouhintaprosessissa tietokoneilla on passiivisen työvälineen rooli, mutta tekoälyn kehittyessä niistä tulee enenevässä määrin aktiivisia yhteistyökumppaneita. Roolien muuttuminen vaikuttaa perustavanlaatuisella tavalla prosessin kulkuun ja myös sen teoreettiseen perustaan, kun ongelman analysointiin, ratkaisun suunnitteluun ja tulosten tulkintaan liittyviä asiantuntijatehtäviä, jotka tähän asti ovat olleet ihmisten vastuulla, ulkoistetaan ohjelmistojen suoritettavaksi. Omassa tutkimuksessani kantavana teemana on tämän muutoksen edellytysten kartoittaminen, lähtien liikkeelle siitä, millaiseen käsitykseen tiedon luonteesta data-analyysiin perustuva tiedon etsintä pohjautuu ja miten se voidaan esittää koneen ymmärrettävässä muodossa. Samalla pyrin löytämään keinoja siihen, miten ne eettiset reunaehdot, joita etenkin henkilötietojen käsittelyyn liittyvät yksityisyyskysymykset tiedonlouhinnalle asettavat, voidaan tuoda saumattomaksi ja erottamattomaksi osaksi prosessia.

Opetus

521156S Towards Data Mining

 • Etiikka, tietoturva, yksityisyys ja avoin data
 • Tiedonhallinta ja tietokannat

Tutkimusvierailut

 • Insight Centre for Data Analytics, Dublin City University, Irlanti
  1.2.2018 - 31.1.2020

  Insight Centre on neljän irlantilaisen yliopiston sekä muiden kumppaniorganisaatioiden yhteinen tutkimuskeskus, joka tekee laaja-alaisesti perus- ja soveltavaa tutkimusta data-analytiikan alalla. Vuonna 2017 minulle myönnettiin Euroopan komission Marie Skłodowska-Curie -ohjelmasta kaksivuotinen henkilökohtainen apuraha, jonka käytän työskentelemällä professori Alan Smeatonin tutkimusryhmässä Dublin City Universityssä, joka on yksi Insightin jäsenyliopistoista. Apurahakaudella tutkin tiedonlouhintaa yhteistyöprosessina tavoitteenani kehittää ohjelmistoalusta, jonka avulla prosessiin osallistuvat ihmiset voivat työskennellä keskenään sekä tulevaisuudessa myös älykkäiden ohjelmistoagenttien kanssa.