Uravaihtoehdot

Oulun yliopisto tarjoaa laajan valikoiman uramahdollisuuksia paitsi tutkijoille ja opettajille myös eri palvelutoiminnoissa ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville henkilöille.

 

Asiantuntija- ja palvelutehtävät

Palvelutoimintomme työllistävät useiden eri alojen asiantuntijoita mm. koulutus-, talous-, henkilöstö-, IT-, viestintä- ja tutkimuspalveluissa. Asiantuntijaorganisaatiossamme olet yhteiskunnallisesti merkittävässä roolissa tukemassa kansainvälistä huippututkimusta ja laadukasta opetustyötä. Laaja ja monipuolinen tehtäväkenttä mahdollistaa monenlaisia urakehityspolkuja.

 

Opetus- ja tutkimustehtävät

Opetus- ja tutkimustehtävissä meillä on käytössämme kaksi eri uramallia: neliportainen tutkijanura ja tenure track eli ns. vakinaistamispolku. Lisäksi Oulun yliopistossa on tarjolla opetuspainotteiset yliopistonlehtorin, kliinisen opettajan ja yliopisto-opettajan tehtävät sekä lisäksi työelämäprofessorin ja tutkimusprofessorin tehtävät. Alla nämä eri uravaihtoehdot on kuvattu tarkemmin valintaedellytyksineen.

Tohtorikoulutettava

Tohtorikoulutettavan tehtävään edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja hyväksyttyä tutkimussuunnitelmaa. Lisäksi edellytetään tutkinnon suorittamisen yhteydessä ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman mukaisesti.

Tutkijatohtori

Tutkijatohtorin tehtävä on tohtorikoulutusvaiheen jälkeen juuri väitelleen ammattimaiselle tutkijanuralle siirtyvän henkilön tehtävä. Tutkijatohtorin tehtävään voidaan nimetä henkilö, jonka tohtorin tutkinnosta on kulunut korkeintaan 10 vuotta.

Tutkijatohtorin tehtävään edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa.

Yliopistotutkija

Yliopistotutkijan tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa.

Tehtävä edellyttää kykyä johtaa tutkimusryhmää ja hankkia täydentävää tutkimusrahoitusta. Valinnassa arvostetaan tieteellistä työskentelyä ulkomailla ja näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Professori

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä tai taiteellista pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Professorin tehtävässä vaaditaan lisäksi taitoa toimia akateemisena johtajana.  

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä tai taiteellista arvoa, opetuskokemus, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot, opetusnäyte sekä ohjatut väitöskirjat. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, tarvittaessa käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, menestyminen täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisessa, ulkomainen tieteellinen työskentely, kansainväliset tehtävät ja johtamis- ja vuorovaikutustaidot.

Tenure track -uramalli tukee yliopiston strategisia tutkimustavoitteita ja akateemisen uran kilpailukykyä lahjakkaiden tutkijoiden sitouttamiseksi Oulun yliopistoon. Tenure track -rekrytoinnit perustuvat aina avoimeen ja kansainväliseen hakuun sekä ulkopuoliseen asiantuntija-arviointiin.

Perusvalintakriteerit tenure track -uratasoille noudattavat samaa linjaa kuin vastaavat tasot neliportaisella tutkijanuralla. Tenure track -valinta kuitenkin edellyttää, että ulkopuolisessa arvioinnissa saadaan yleisarvonsanaksi “outstanding” tai “excellent”.   

Valittu henkilö voi sijoittua kokemuksensa ja pätevyytensä perusteella Assistant Professor, Associate Professor, Professor tai Distinguished Professor -tasolle. Valituilla henkilöllä on mahdollisuus edetä uralla säännöllisten ulkopuolisten arviointien kautta. Valintaa ja uralla etenemistä koskevat periaatteet on kirjattu Oulun yliopiston tenure track -ohjeisiin.

Assistant Professor 

  • Vastaa tutkijatohtorin tasoa neliportaisella tutkijanuralla
  • Määräaikainen työsopimus 3-5 vuotta
  • Enintään kaksi kautta

Associate Professor

  • Vastaa yliopistotutkijan tasoa neliportaisella tutkijanuralla
  • Määräaikainen työsopimus 5 vuotta
  • Enintään 2 kautta tai vakinaistaminen

Professor

  • Vastaa professorin tasoa neliportaisella tutkijanuralla

Distinguished Professor

  • Positio on erityisen ansioituneelle henkilölle, joka ylittää professorin valintakriteerit.

Yliopistonlehtori ja kliininen opettaja

Yliopistonlehtorin ja kliinisen opettajan tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Yliopistonlehtorin ja kliinisen opettajan tehtäviin hakeneiden henkilöiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, tarvittaessa käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia sekä muut opetustoimessa saavutetut ansiot. Hyvä opetustaito osoitetaan opetusnäytteellä.

Yliopisto-opettaja

Yliopisto-opettajan tehtävään edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa. Erityisesti arvostetaan laajaa tehtäväalueen osaamista, pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti. Hyvä opetustaito osoitetaan opetusnäytteellä.

Työelämäprofessori

Työelämäprofessoriksi voidaan ottaa henkilö, jolla on yliopistoyhteisön ulkopuolella työelämässä tai yrityksessä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita. Ansioista tulee olla hyötyä yliopiston opetuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa palvelutehtävässä. Työelämäprofessorin tehtävä edellyttää tohtorin tutkintoa tai vaihtoehtoisesti poikkeuksellisen korkeatasoista osaamista tehtäväalueelta. Työelämäprofessorin tehtävä täytetään kutsusta ja se on aina määräaikainen. Tehtävä voi olla myös osa-aikainen. 

Tutkimusprofessori

Tutkimusprofessorin tehtävään edellytetään vastaavia ansioita kuin professorin tehtävään, kuitenkin niin, että ansioita arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon tieteellinen työ ja tuloksellinen toiminta tutkimusryhmän johtamisessa sekä menestyminen täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisessa ja näytöt kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä. 

Suomessa on käytössä dosentin arvo akateemisesti ansioituneelle henkilölle. Oulun yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito. Dosentin arvo on eduksi, kun haetaan esim. professorin tehtävää tai halutaan toimia väitöskirjan ohjaajana.  

Dosentin arvon myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on väitöskirjan lisäksi julkaissut tieteellisiä tutkimuksia, jotka laajentavat hakijan tutkimusalaa ja vastaavat tieteelliseltä merkitykseltään, laadultaan ja määrältään vähintään toista hyvätasoista väitöskirjaa.  

Dosentuurin hakuohje
Dosentuurin hakulomake