Kalimenjoki heinäkuussa 2019

Kalimenjoessa runsas rauta heikentää voimakkaasti veden laatua

Kalimenjoki on lähes luonnontilainen Oulun pohjoispuolella sijaitseva pieni joki, jonka tila on heikentynyt viime vuosina. Sen vedenlaadun heikentymiseen johtaneita syitä ja vesistöön tulevan kuormituksen vaikuttavia tekijöitä joen koko valuma-alueella on selvitetty KaliVesi-tutkimushankkeessa. 

Kalimenjoen alueella vedenlaatua heikentää erityisesti liukoisen ja sakkautuneen raudan runsas esiintyminen, jonka seurauksena vesi on värjäytynyt ruskeaksi, näkyvyys heikentynyt ja uoman pohjat ovat paikoin liettyneet. Lisäksi Kalimenjoen typpi- ja fosforipitoisuudet ovat hieman kohonneet, mikä viittaa maankäytöstä tulevaan hajakuormitukseen valuma-alueen eri osissa. Kohonnut ravinnepitoisuus näkyy pääuomassa kesäisin rehevöitymisenä ja etenkin levien ja vesikasvien lisääntymisenä.

Raudan kulkeutumista Kalimenjokeen lisäävät etenkin valuma-alueella tehtävät voimakkaat kuivatustoimenpiteet maa- ja metsätalouden, maa-aineksen oton ja rakennetun ympäristön tarpeisiin. Kuivatustoimenpiteet alentavat paikallista pohjaveden korkeutta ja muuttavat veden virtausreittejä. Pohjaveden pinnankorkeuden muutokset muuttavat maaperässä vallitsevia hapettomia ja hapellisia olosuhteita, minkä seurauksena rautakulkeutuma vesistöihin voimistuu. Ojituksen jälkeiset veden virtausreittien muutokset puolestaan lisäävät rautapitoisen pohjaveden purkautumista suoraan kuivatusojiin tai vesistöihin.

”Hankkeessa tehtiin yhteistyötä paikallisten asukkaiden ja järjestöjen, Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Yhteistyöllä saatiin toteutettua valuma-alueen kattavia mittauskampanjoita ja pystyttiin keräämään tärkeää paikallista tietoa kokonaisvaltaisen ymmärryksen saavuttamiseksi valuma-alueella”, kertoo tohtorikoulutettava Markus Saari KaliVesi-hankkeen tuloksista.

Hankkeen aikana tehtiin toimenpidesuunnitelma ja ehdotus Kalimenjoen vedenlaadun parantamiseksi. Kalimenjoen vesiensuojelussa tulee kiinnittää huomiota hajakuormituksen hallintaan ja tehdä toimenpiteitä koko valuma-alueella. Erityisesti tulee välttää turhia kuivatustoimenpiteitä ja estää kuivatusvesien suora pääsy vesistöihin mukaan lukien Kalimenjoen pääuoma, sivupurot, lammet ja Jäälinjärvi. 

”Tämä tulee ottaa huomioon kaikessa maankäytössä ja siten myös teiden, metsätalouden ja maanottoalueiden kuivatustoimenpiteissä. Pistekuormittajien, kuten louhosten, maanläjitysalueiden ja haja-asutuksen vesien käsittelyyn tulee myös kiinnittää erityistä huomiota”, sanoo hanketta koordinoinut apulaisprofessori Hannu Marttila Oulun yliopistosta. 

Vesiensuojelutoimenpiteinä suositellaan ennakoivaa suunnittelua, kuivatusvesien hallittua ohjausta ja valumavesien pidätystä lähellä toimenpidettä. 
Hanketta rahoittivat Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, Oulun kaupunki ja Oulun yliopisto. Hankkeen kesto oli kolme vuotta (2017–2019) ja toteuttajana oli Oulun yliopiston vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö.

KaliVesi – Eri toimintojen vesistövaikutukset Kalimenojan ekologiseen tilaan. Selvitys kunnostustarpeiden kohdentamiseksi -hankkeen loppuraportti verkossa: Toimenpide-ehdotukset Kalimenjoen valuma-alueelle – KaliVesi-hankkeen loppuraportti
 

Pääkuva: Kalimenjoki heinäkuussa 2019. Kuva: Markus Saari

 

Viimeksi päivitetty: 6.4.2020