Kestävän kehityksen uutiset

25.11.2020 Uutinen

Yliopistot julkistivat 12 kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teesiä

Hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä, kestävä kehitys strategioiden ytimeen ja vahva tuki Suomen hallituksen ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteille. Tähän kaikkeen suomalaiset yliopistot tähtäävät yhteisillä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teeseillä, jotka on julkaistu 24.11.2020

6.5.2020 Uutinen

Ilmastosiirtolaisuutta tutkitaan kestävän kehityksen näkökulmasta

Oulun yliopiston ja Siirtolaisuusinstituutin tutkijoiden yhteistyössä toteuttama Ilmastosiirtolaisuus: kohti ilmiön parempaa ymmärtämistä ja hallintaa (ILMASI) -hanke tuottaa ajankohtaista tietoa ilmastonmuutoksen tuomien ympäristömuutosten vaikutuksesta muuttoliikkeeseen eri alueilla. Ilmastosiirtolaisuuden ilmiöstä tuotettavaa ja koostettavaa tietoa analysoidaan Euroopan unionin ja Suomen tavoitteiden näkökulmasta huomioiden YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. 

23.4.2020 Uutinen

THE University Impact 2020: Oulun yliopisto vahva vaikuttaja kestävässä talouskasvussa ja innovaatioissa

Oulun yliopisto sijoittuu sijavälille 201-300 yliopistojen vaikuttavuutta mittaavassa kansainvälisessä The University Impact 2020 -vertailussa. Vertailussa arvioidaan yliopistojen sosiaalista ja taloudellista vaikuttavuutta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisen kautta.

25.2.2020 Uutinen

Sementtituotannon prosesseihin kehitetty merkittävä hiilidioksidipäästöjen vähennys

Kuonien hyötykäyttö sementtiteollisuuden raaka-aineena tehostuu merkittävästi: raaka-aineiden hiilidioksidipäästöt alenevat jopa 90 prosenttia.

20.2.2020 Uutinen

Oulun yliopiston kiertotalouskeskittymälle mittava rahoitus hiilidioksidin hyötykäytön tutkimukseen

Yksi maailman suurimmista kiertotalouden tutkimuskeskittymistä, Oulun yliopiston InStreams Hub, on saanut mittavan rahoituksen hiilidioksidin talteenoton ja sen hyödyntämisen tutkimukseen.

12.12.2019 Uutinen

Erikoisluja teräs on ilmastoystävällistä

Oulun yliopiston Terästutkimuskeskuksen painopisteenä ovat erikoislujat teräkset. Ne liittyvät toiseen tärkeään teemaan, ilmastotavoitteisiin. 

4.12.2019 Uutinen

Maantiede terveyspalvelujen avuksi

Oulun yliopiston SOLOGS-hanke selvittää Pohjois-Pohjanmaan sote-palvelujen parasta sijaintia ja järkevintä logistiikkaa. Syksyllä 2020 päättyvän hankkeen tulokset herättävät jo kiinnostusta.

19.11.2019 Uutinen

Ilmasto.nyt-opintojen osallistujamäärä yllätti iloisesti

Ilmasto.nyt on monitieteinen opintokokonaisuus, joka käsittelee ilmastonmuutoksen luonnontieteellisiä perusteita ja kuinka sitä voidaan ehkäistä ja siihen sopeutua. Opinnot ovat avoimia kaikille kiinnostuneille ja ne voi suorittaa laajan verkkoaineiston avulla.

 

18.10.2019 Uutinen

Teollisten prosessien autonomisuutta kehitetään Oulun yliopistossa

Teollisten prosessien digitalisaatiota kehitetään ja demonstroidaan kahdessa merkittävässä Oulun yliopiston Säätötekniikan tutkimusryhmän hankkeessa yhteistyössä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Hankkeiden yhteisenä tavoitteena on edistää tuotantolaitosten autonomisuutta.

15.10.2019 Uutinen

Yrityksillä tarve kiertotalouden tutkimustiedolle

Tekniikan torstain aiheena ollut Kiertotalous keräsi Telluksen stagen täyteen alan yrityksiä ja tutkijoita esittelemään ajatuksiaan yhteistyömahdollisuuksista. Lopputulema keskustelulle oli, että yrityksillä on runsaasti kysyntää kiertotalouden uusimmalle tutkimustiedolle. Yhteistyötä toivovat molemmat osapuolet.

19.9.2019 Uutinen

Oulun yliopisto vahvistaa merkittävästi kiertotaloustutkimustaan - haussa viisi huippututkijaa

Epäorgaanisten sivuvirtojen arvoketjujen tutkimukseen ja uusien hyödyntämisteknologioiden kehittämiseen haetaan maailmanlaajuisella haulla viittä uutta huippututkijaa Oulun yliopiston InStreams-tutkimusohjelmaan.

5.9.2019 Uutinen

Eva Pongrácz pyrkii ymmärtämään kestävää kehitystä ja ihmisiä

Professori Eva Pongrácz vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksiköstä haluaa ratkaista maailman ongelmia yhteistyössä. Se, mitä maailmalla tapahtuu, koskettaa hänen mukaansa meitä kaikkia.

20.5.2019 Uutinen

Veden kiertokulussa arktisilla alueilla havaittu jo monia muutoksia

Makean veden kiertokulussa arktisilla alueilla on ilmastonmuutoksen seurauksena tapahtunut jo huomattavia muutoksia. Kokonaissadannan määrä monilla seuduilla on lisääntynyt johtuen muun muassa Jäämeren aikaisempaa pidemmästä avovesikaudesta. Lumen osuus sadannasta vähenee vaikuttaen voimakkaasti pohjoisten alueiden vedenkiertoon ja ekosysteemeihin.

14.5.2019 Uutinen

Ikirouta innoitti pohtimaan arktisen luonnon ja ihmisen vuorovaikutusta

Ihmisen muuttaessa ympäristöä rakentamisen ja maankäytön myötä muuttuvat samalla luonnonprosessit niillä alueilla. Luonnonmaantieteen professori Jan Hjort Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksiköstä muistuttaa, että paikallisella tasolla tämä voi tuoda myös miellyttävyysaspektin.

11.4.2019 Uutinen

Tutkimushanke selvittämään saamelaisten sopeutumista ilmastonmuutokseen

Oulun yliopiston Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH) on käynnistänyt tutkimushankkeen SAAMI - saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen. Hankkeen tavoitteena on etsiä keinoja siihen, miten saamelaiset voivat sopeutua ilmastonmuutokseen ja millaisia toimenpiteitä tämä edellyttää. Hankkeessa tuotetusta tiedosta hyötyvät päättäjät, tiedeyhteisö ja saamelaiset itse.

25.2.2019 Uutinen

Uusia kierrätyslannoitteita kehitteillä jätevesilietteistä

Oulun yliopiston Kestävän kemian tutkimusyksikkö koordinoi tutkimus- ja kehittämishanketta, jonka tavoitteena on luoda kaupallistamismalleja jätevesistä valmistettaville lannoitetuotteille.

14.2.2019 Uutinen

Iso apuraha ilmastonmuutoksen ja saamelaisten tutkimukseen

Suomen kulttuurirahasto on myöntänyt professori Jouni Jaakkolalle ja ARAHAT-työryhmälle 100 000 euroa saamelaisten sopeutumista ilmastonmuutokseen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia saamelaiskulttuurille käsittelevään tutkimukseen.