Uutiset - Kestävät materiaalit ja järjestelmät

18.10.2019 Uutinen

Teollisten prosessien autonomisuutta kehitetään Oulun yliopistossa

Teollisten prosessien digitalisaatiota kehitetään ja demonstroidaan kahdessa merkittävässä Oulun yliopiston Säätötekniikan tutkimusryhmän hankkeessa yhteistyössä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Hankkeiden yhteisenä tavoitteena on edistää tuotantolaitosten autonomisuutta.

19.9.2019 Uutinen

Oulun yliopisto vahvistaa merkittävästi kiertotaloustutkimustaan - haussa viisi huippututkijaa

Epäorgaanisten sivuvirtojen arvoketjujen tutkimukseen ja uusien hyödyntämisteknologioiden kehittämiseen haetaan maailmanlaajuisella haulla viittä uutta huippututkijaa Oulun yliopiston InStreams-tutkimusohjelmaan.

17.9.2019 Uutinen

Suomen terästeollisuuden osaamista vahvistetaan ja päästöjä pienennetään 16,7 miljoonan euron yhteishankkeella

Neljä yliopistoa, VTT ja yhdeksän yritystä käynnistävät laajan hankkeen, jonka päätavoitteena on uusien terästuotteiden ja koneiden tehokas ja kestävä kehittäminen. Hankkeella halutaan nopeuttaa tuotekehitysprosessia sekä parantaa tuotteita, niiden suorituskykyä ja niihin liittyviä palveluita niin, että valmistus on ympäristöystävällistä ja tuotannon päästöt vähenevät.

12.3.2019 Uutinen

Kvanttifyysikot onnistuivat energian häviöiden ja siirtymien hallinnassa

Saavutus on tärkeä askel kvanttitietokoneiden toteuttamisessa ja fysiikan ymmärtämisessä.

25.2.2019 Uutinen

Uusia kierrätyslannoitteita kehitteillä jätevesilietteistä

Oulun yliopiston Kestävän kemian tutkimusyksikkö koordinoi tutkimus- ja kehittämishanketta, jonka tavoitteena on luoda kaupallistamismalleja jätevesistä valmistettaville lannoitetuotteille.

21.1.2019 Uutinen

Ennätysluja ekobetoni kehitetty Oulun yliopistossa

Oulun yliopistossa on kehitetty maailman lujin sementtiä sisältämätön ekokuivabetoni, ns. geopolymeeribetoni, joka valmistetaan kuivista raaka-aineista ja vedestä. Geopolymeeribetoniin liittyvät hiilidioksidipäästöt ovat jopa 80 prosenttia pienemmät kuin tavallisen betonin.

8.11.2018 Uutinen

Metallinvalmistuksen kiertotaloutta tutkiva laaja hanke alkaa

SYMMET-hankkeen tavoitteena on parantaa metalliteollisuuden materiaali- ja energiatehokkuutta, kierrätystä ja materiaalien uusiokäyttöä. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 6,9 miljoonaa euroa ja siihen osallistuu kymmenen yritystä ja neljä yliopistoa ja tutkimuslaitosta.

1.10.2018 Uutinen

Kierrätystä kemian keinoin

Oulun yliopiston Kestävän kemian tutkimusyksikkö tähtää teollisuuden sivutuotteiden hyödyntämiseen. Parhaassa tapauksessa jätteestä jalostetaan ympäristöystävällinen tuote: esimerkiksi alkaliparistomassasta syntyy lannoitetta.

5.6.2018 Uutinen

Kultainen nanoliima täydentää ihmemateriaalin

Oulun yliopiston NANOMO-tutkimusyksikön johtamassa tutkimuksessa on onnistuttu kehittämään nanoliitos, jolla yksi lupaavimmista puolijohdemateriaaleista, molybdeenisulfidi, kyetään liittämään muihin komponentteihin, kuten nikkeliin.

9.5.2018 Uutinen

Aurinko- ja tuulienergia laajaan kustannustehokkaaseen käyttöön

Miten saada aurinko- ja tuulienergia mahdollisimman laajaan ja kustannustehokkaaseen käyttöön? Tähän etsii ratkaisuja Oulun yliopiston johtaman konsortion strategisen tutkimuksen rahoituksella tehtävä tutkimus. BCDC Energia -hanke pyrkii tähän mahdollisimman ympäristöystävällisin keinoin.

12.3.2018 Uutinen

Typen ja raskasmetallien puhdistukseen vesistä uusia passiiviratkaisuja

Uudenlaisia passiivisia hybridiratkaisuja typen ja raskasmetallien puhdistamiseen arktisista valumavesistä kehitetään Oulun yliopiston Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikön, Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikön ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä uudessa hankkeessa. Passiiviset hybridiratkaisut muodostuvat erilaisista puhdistusyksiköistä, esimerkiksi sammalaltaista, bioreaktoreista ja kosteikoista, jotka eivät vaadi energiaa.

6.3.2018 Uutinen

Oulun yliopiston tutkimus esillä arktisen öljyntorjunnan konferenssissa

Arktisen öljyntorjunnan konferenssi kokoaa Ouluun 200 alan asiantuntijaa 7.–8.3.2018. Myös Oulun yliopiston tutkimus on esillä konferenssissa.

22.2.2018 Uutinen

Uusi synteettinen biomuovi kehitetty

Oulun yliopiston Kestävän kemian tutkimusyksikössä on kehitetty uusi synteettinen biopolymeeri, jonka tutkijat ovat nimenneet lyhenteellä PEBF. Polymeeriä voidaan valmistaa biomassapohjaisista raaka-aineista siten, että materiaalin sisältämä hiili on kokonaisuudessaan biomassaperäistä.

9.1.2018 Uutinen

Kaivinkone luopuu kuljettajasta OuluZone+:ssa

Maarakennusala − väylien, satamien ja muun infrastruktuurin rakentaminen − on viime vuosina automatisoitunut ja digitalisoitunut vauhdilla. Oulun yliopiston kolmivuotinen projekti tekee OuluZonesta maarakennusautomaation testikeskuksen.

30.11.2017 Uutinen

Uuden ultranopean NMR-menetelmän kehittämiseen 2,6 miljoonan euron ERC-rahoitus

Täysin uuden ultranopean moniulotteisen NMR-menetelmän kehittämiseen on akatemiatutkija Ville-Veikko Telkin ryhmälle Oulun yliopistosta myönnetty huomattava 2,6 miljoonan euron rahoitus viideksi vuodeksi. Menetelmä tarjoaa uraauurtavia mahdollisuuksia kemialliseen, biokemialliseen, geologiseen, arkeologiseen ja lääketieteelliseen analyysiin.

12.10.2017 Uutinen

Biopohjaisia hiilinanomateriaaleja elektroniikan sovelluksiin

Oulun yliopiston Kuitu- ja partikkelitekniikan sekä Mikroelektroniikan tutkimusryhmät ovat saaneet rahoituksen kaksivuotiselle Green carbon nanofibres for large area elecronics (Grelectronics) - hankkeelle Tekesin Puhtaasti biotalouteen – kestävää liiketoimintaa rahoitushausta.

11.9.2017 Uutinen

Uudella katalysaattorilla vedestä vetyä helposti ja kustannustehokkaasti

Oululaiset mikroelektroniikan tutkijat ovat mukana tieteellisessä läpimurrossa, jolla voidaan edistää merkittävästi vihreän energian tuotantoa. Uusi katalysaattori voi tulevaisuudessa mahdollistaa laajamittaisemman vedyntuotannon uusiutuvista energialähteistä. Oulun yliopisto on yksi neljästä yhteistyöyliopistosta, joiden tutkimuksesta julkaistu artikkeli on saanut runsaasti huomiota. 

30.8.2017 Uutinen

Kaivosteollisuuden ympäristöhaittoihin ratkaisut veden ja rikastushiekan kierrättämisestä

Oulun yliopisto osallistuu seitsemän suomalaisen yrityksen ja yliopiston mukana kaivosten vesi- ja jätekonsepteja uudistavaan ITERAMS-projektiin. VTT:n koordinoimassa projektissa kehitetään osaamista, jonka avulla EU:lla on mahdollisuus olla kaivosteollisuuden edelläkävijä vedenkulutuksen, jätteiden ja energiankulutuksen minimoimisessa.

24.8.2017 Uutinen

Kaivosten raskasmetallipäästöille kehitettiin uusi mittausjärjestelmä

Kaivosteollisuuden päästöt aiheuttavat ympäristöön joutuessaan merkittävää vahinkoa. Jotta ympäristövahinkoihin voidaan reagoida mahdollisimman nopeasti, tulee mm. kaivosvesiä monitoroida jatkuvatoimisesti. Oulun yliopistossa meneillään olevassa tutkimushankkeessa on kehitetty laitteisto raskasmetallien jatkuvatoimiseen mittaukseen. Tutkimushankkeessa kehitetään lisäksi öljyn jatkuvatoimista mittausmenetelmää sekä mallinnetaan öljypäästöjen leviämistä satama-alueilla.

24.5.2017 Uutinen

Kosminen mittausmenetelmä suojelemaan maailman pohjavesiä

Oulun yliopiston tutkijat ovat kehittäneet kosmista säteilyä hyödyntävän mittausmenetelmän, jonka avulla voidaan löytää ja suojella maapallon arvokkaita pohjavesivarantoja. Mittausteknologiaa kehitetään kovaa vauhtia kansainvälisten vesivoimaviranomaisten ja vesitoimijoiden käyttöön, sillä kuivuus ja puhtaan veden puute ovat laajeneva globaali vitsaus.