University of Oulu, 2016

Musiikkikasvatuksen koulutus jatkuu Oulun yliopistossa, tähtitiedettä tarjotaan jatkossa sivuaineena

Musiikkikasvatuksen ja tähtitieteen opetukseen on tiedossa muutoksia. Tutkimus painottuu entistä enemmän.

Luonnontieteellisessä tiedekunnassa on saatu päätökseen tähtitieteen tutkimusyksikköä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Yksikössä ei tule irtisanomisia, mutta tähtitiedettä ei jatkossa tarjota pääainevaihtoehtona. Vuosina 2014–2018 FM-tutkintoja, joissa tähtitiede on pääaineena, on valmistunut vuosittain keskimäärin alle yksi. Jatkossa tähtitiedettä voi opiskella sivuaineena Oulun yliopistossa, ja yliopistojen yhteistyön kautta sivuainetta voi täydentää pääaineeksi. Tämä mahdollistaa myös tohtoriopintojen suorittamisen tähtitieteen alalla Oulun yliopistossa. Muutos tulee voimaan syksyllä 2020 opintonsa aloittaville opiskelijoille. Tätä aiemmin opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla on oikeus suorittaa opintonsa loppuun nykyisen tutkintorakenteen mukaisesti.

Tähtitieteen tutkimusyksikössä työskentelee tällä hetkellä kahdeksan henkilöä, ja yksikön vahvuutena on laadukas tutkimus- ja julkaisutoiminta. Tutkimuksen edellytyksiä vahvistetaan muuttamalla yksi tähtitieteen professuuri määräaikaisesta toistaiseksi voimassa olevaksi. Samalla suunnataan taloudellista tukea opetuspainotteisiin tehtäviin, jotka tukevat laajasti fysiikan koulutusta. Tehtävät organisoidaan osaksi suurempaa kokonaisuutta luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Tavoitteena on turvata tähtitieteen tutkimus, vahvistaa fysiikan koulutusta ja tasapainottaa opetushenkilöstön työkuormaa.

Kasvatustieteiden tiedekunnan yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltiin musiikkikasvatuksen, musiikin, soiton ja laulun opetuksen toimenpideohjelmaa. Kehittämistarpeiden taustalla on musiikkikasvatuksen koulutuksen kustannusrakenne sekä vähäinen tutkintojen valmistuminen.

Musiikkikasvatuksen, musiikin, soiton ja laulun opetuksessa on tällä hetkellä 14 työntekijää. Tehtävänkuvat tiivistetään yhdeksään tehtävään. Lisäksi parhaillaan ollaan täyttämässä musiikkikasvatuksen professuuria. Tiedekunnan haasteena on tutkimuksen kehittäminen. Tehtävänkuvia uudistetaan siten, että nykyistä suurempi osa henkilöstöstä tekee tutkimusta opettamisen lisäksi. Neuvotteluiden alussa vähennystarpeeksi arvioitiin enintään kuusi henkilöä, josta toteutuu enintään viisi. Irtisanottaville tarjotaan tukitoimia työllistymiseen ja kouluttautumiseen.

Musiikkikasvatuksen aineenopettajakoulutusta uudistetaan siten, että koulutuksessa korostuu aiempaa enemmän opettajan pedagoginen kehittyminen. Musiikin sivuaineopetuksessa kontaktituntimäärää linjataan yhdenmukaiseksi tiedekunnan muun sivuaineopetuksen kanssa muun muassa opetusmenetelmiä kehittämällä ja vertaisoppimista hyödyntämällä. Opetuksessa siirrytään yksilöopetuksesta yhä enemmän pari- ja ryhmäopetukseen.

Viimeksi päivitetty: 3.4.2019