tohtoreiden tyollistyminen

Tohtorit ovat työllistyneet hyvin

Tohtorin tutkinnon suorittaneet ovat työllistyneet hyvin ja monipuolisesti eri aloille ja erilaisiin tehtäviin. Vuonna 2015 valmistuneille tohtoreille tehdyn uraseurantakyselyn perusteella työssä vastaushetkellä oli 95 prosenttia vastaajista ja työttöminä kaksi prosenttia.

Tohtorin tutkinnon suorittaneiden suurin työllistäjä on yliopisto, kun lähes 32 prosenttia vastaajista työskenteli vastaushetkellä yliopistossa. Heidän osuutensa on kuitenkin pienentynyt aiemmasta, sillä vuonna 2017 tehdyn kyselyn mukaan 38 prosenttia vastanneista tohtoreista työskenteli silloin yliopistossa.

Noin 14 prosenttia vastaajista työskenteli yksityisessä suuressa, yli 250 työntekijän yrityksessä tai valtionyhtiössä ja noin 13 prosenttia kunnan, kuntayhtymän tai liikelaitoksen palveluksessa. Muita prosenttiosuuksiltaan pienempiä työllistäjiä olivat järjestöt, säätiöt, seurakunnat, valtio tai sen liikelaitos ja ammattikorkeakoulut. Oma yritys oli hieman alle neljällä prosentilla vastaajista.

Tohtorien pääasiallinen työtehtävä sijoittui useimmiten tutkimukseen (37 % vastaajista), suunnittelu- ja kehitystehtäviin (14 %) sekä opetukseen ja kasvatukseen (12 %). Johto- ja esimiestehtävissä työskenteli kuusi prosenttia vastaajista.

Koulutusaloittain tarkasteltuna tutkimustyössä suurin osa oli tekniikan (82 %), maatalous-metsätieteellisen (63 %), yhteiskuntatieteellisen (54 %), luonnontieteellisen (50 %), kauppatieteellisen (39 %) ja humanistisen (37 %) alan tohtorin tutkinnon suorittaneista.

Noin neljännes vastaajista oli ollut työttömänä työnhakijana tohtorin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Hieman yli puolet työttömyysjaksoista oli lyhyitä, alle puoli vuotta. Yleisintä työttömyys oli ollut kuusi kuukautta tutkinnon suorittamisen jälkeen (8 % vastaajista).

Kyselyssä selvitettiin useilla kysymyksillä myös tohtorikoulutuksen ja tohtorin tutkinnon antamien valmiuksien vastaavuutta työelämän vaatimusten ja uran kannalta. Suurin osa tohtoreista oli tyytyväisiä tutkintoonsa suhteessa nykyiseen työhönsä.

Uraseurantakysely lähetettiin vuonna 2018 yhteensä 1740 tohtorille. Vastauksia saatiin 861 valmistuneelta ja vastausprosentti oli 45,8.

Oulun yliopistosta valmistuneilta tohtoreilta vastauksia saatiin 77 ja vastausprosentti oli 45. Kyselyn perusteella Oulun yliopistosta valmistuneiden tohtoreiden uraseurantatiedot ovat suurelta osin samansuuntaisia valtakunnallisen selvityksen tulosten kanssa. Kyselyhetkellä ei vastaajista kukaan ollut työttömänä.

Uraseurantakyselyjen tulokset (sivu sisältää linkin raporttiin)

Aiempien Oulun yliopiston tohtoreiden uraseurantojen yhteenvedot verkossa

 

Viimeksi päivitetty: 8.11.2019