University of Oulu, 2019

Valmistuneet toivovat parempia neuvottelutaitoja ja stressinsietokykyä – syksyn uraseurantakysely alkaa

Uraseurannan perusteella maisterit ovat pääosin tyytyväisiä tutkintoihinsa ja kouluttautuminen on kannattanut.

Vuonna 2013 valmistuneet maisterit ovat sijoittuneet työelämään hyvin, selviää juuri julkistetun valtakunnallisen uraseurantakyselyn tuloksista. Urapolut ovat olleet erilaisia, mutta yli 70 prosenttia vastaajista on työskennellyt valmistumisestaan asti ilman merkittäviä katkoksia työurassa. Vastaajat työskentelivät monipuolisissa tehtävissä, jotka vastasivat heidän yliopistollista koulutustaan.

Vastaushetkellä työssä oli 94 prosenttia ja työttömänä 2 prosenttia vastaajista. Työttömyysvaltaiseksi omaa urapolkuaan kuvailivat useimmin taiteiden koulutusalalta valmistuneet (6 % vastaajista) sekä humanistiselta (4 %) ja luonnontieteelliseltä (3 %) koulutusalalta valmistuneet.

Vuonna 2013 valmistuneilla maistereilla kaikkien palkkojen mediaani on 3600 euroa. Naisten palkkojen mediaani on 3400 ja miesten palkkojen 4100 euroa. Vastaajien mediaanipalkka vaihtelee koulutusaloittain niin, että selvästi suurin mediaanipalkka, 5500 euroa, on lääketieteen koulutusalalta valmistuneilla vastaajilla. Sen sijaan pienin mediaanipalkka on taiteiden koulutusalalta, kasvatustieteelliseltä koulutusalalta ja humanistiselta koulutusalalta valmistuneilla. Kaikilla aloilla ylittyy kuitenkin suomalaisten työ- ja virkasuhteiden kokonaisansioiden mediaani.

Työkokemus ja projektiosaaminen arvossaan

Työllistymiseen vaikuttaneista tekijöistä vastaajat arvioivat tärkeimmiksi kyvyn kertoa omasta osaamisesta, muun työkokemuksen sekä tutkinnon aineyhdistelmän. Verrattaessa työssä tarvittavia taitoja ja yliopisto-opinnoissa kehittyneitä valmiuksia eniten puutteita koettiin neuvottelutaidoissa, stressinsietokyvyssä sekä organisointi- ja koordinointitaidoissa.

Lisäksi vastaajilta kysyttiin, millaisia taitoja tai osaamista he kannustaisivat nykyisiä opiskelijoita hankkimaan tulevaisuuden työelämää ajatellen. Vastaajat saivat muotoilla vastauksensa vapaasti. Vastauksissa toistuvat eri muodoissa muun muassa

 • projektinjohtaminen, esimiestaidot
 • liiketoiminnan ja taloushallinnon perusteet
 • verkostoituminen, yhteistyötaidot, sosiaaliset taidot
 • kielitaito, kansainvälisyys, monikulttuurisuus
 • ohjelmointiosaaminen, koodaus, tietotekniikkaosaaminen
 • yrittäjyystaidot
 • uuden oppiminen, analyyttisyys ja kriittinen ajattelu.

Uraseurantakyselyn vastaukset kerättiin syksyllä 2018, ja valtakunnallinen vastausprosentti oli 39,1. Kyselyssä on mukana 14 suomalaista yliopistoa.

Uraseurantakyselyn tuloksista raportoitiin samassa yhteydessä vuonna 2017 ja 2018 kerätyn kandipalautteen kanssa. Kandipalautekyselyn avoimissa vastauksissa tuli ilmi, että yliopistojen resurssien pienentyminen näkyi opiskelijoiden arjessa. Raportin mukaan ”todennäköisesti se näkyi etenkin niille, jotka tarvitsivat eniten tukea opinnoissaan”.

Yliopistojen uraseurantojen tulokset ovat julkisesti saatavilla Vipunen-tietopalvelusta. Uraseurannan tuloksiin on myös mahdollista tutustua tietoa visualisoivassa Töissä.fi-verkkopalvelussa.

Kuulutko kohderyhmään? Vastaa uraseurantakyselyyn

Syksyn 2019 uraseuranta on alkanut. Tällä kertaa kohderyhmänä ovat vuonna 2014 ylemmän korkeakoulututkinnon tai lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneet sekä vuonna 2016 tohtorin tutkinnon suorittaneet. Kohderyhmään kuuluvat saavat henkilökohtaisen yhteydenoton.

”Uraseurantakyselyistä saadaan tietoa yliopistokoulutuksen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Lisäksi maisterikyselyn tulokset vaikuttavat oman yliopistomme saamaan rahoitukseen. Vastaaminen on erittäin arvokas tapa tukea nykyisiä ja tulevia opiskelijoita”, sanoo Oulun yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä.

Valmistuneita lähestytään loka- ja marraskuussa joko tekstiviestillä tai kirjeitse. Oman yliopistonsa alumnirekisteriin yhteystietonsa jättäneitä voidaan lisäksi lähestyä sähköpostitse. Kyselyyn voi vastata verkossa henkilökohtaisen linkin kautta tai paperilomakkeella.

Uraseurannalla kerätään tietoa valmistumisen jälkeisen työuran ensimmäisistä vuosista. Valmistuneita pyydetään arvioimaan tyytyväisyyttä tutkintoonsa ja tähänastiseen työuraansa sekä kuvaamaan työllistymiseensä vaikuttaneita tekijöitä. 

Nyt käynnistyvän kyselyn tulokset julkaistaan vuonna 2020.

Oulun yliopistosta vuonna 2003 valmistuneet maisterit:

 • 69 % on sitä mieltä, että koulutus antoi riittävät valmiudet työelämään.
 • 86 % suosittelisi koulutustaan muille.
 • 85 % oli tyytyväisiä vuonna 2013 suorittamaansa tutkintoon työuran kannalta.
 • 70 % oli ollut valmistumisestaan lähtien töissä ilman katkoksia.

Unifi: Palautekyselyjen tulokset julkaistu (sisältää linkin raporttiin)

Aarresaari: Maisterien ja tohtorien uraseuranta käynnissä

Viimeksi päivitetty: 1.10.2019