Tutkimusetiikka

Hyvää tieteellistä käytäntöä edistetään Oulun yliopistossa laatutyöllä, avoin tiede ja tutkimus -työllä (ATT) ja tutkimuseettisellä koulutuksella, esim. tutkimusryhmien johtajien koulutus, valtakunnallinen tutkimusetiikan kurssi tohtorikoulutettaville sekä tutkimusetiikan kurssit perusopiskelijoille.

Tutkimusetiikan tuntemus on osa yliopiston laatutyötä, jolla hyvä tieteellinen käytäntö –ohje (HTK-ohje) ja -prosessi tehdään yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille tutuksi kattavan koulutuksen avulla.

Oulun yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistusta.

  Tutkimuseettiset toimielimet

  Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK

  Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK uudisti vuonna 2012 yhteistyössä suomalaisen tiedeyhteisön kanssa tutkimuseettisen ohjeen hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä eli HTK-ohjeen. Ohje astui voimaan 1. maaliskuuta 2013 ohjeeseen sitoutuneissa organisaatioissa, myös Oulun yliopistossa.

   

  Oulun yliopiston etiikkatyöryhmä

  Oulun yliopiston etiikka-työryhmä on perustettu rehtorin päätöksellä syksyllä 1997. Rehtori on asettanut nykyisen etiikka-työryhmän 31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi. Työryhmän tehtävät:

  1. Herättää ja jatkaa keskustelua yliopiston arvoista ja eettisistä kysymyksistä.
  2. Miettiä keinoja, miten nämä arvot saadaan näkyviksi yliopiston työssä: tutkimuksessa, opetuksessa, opiskelussa ja hallinnossa, ja tukea niiden toteuttamisessa.
  3. Osallistua keskusteluun yliopiston eri tiedekuntien etiikan opetuksen järjestämisestä.
  4. Tukea tiedekuntia eettisten toimikuntien perustamisessa ja niiden työssä.
  5. Eettisiä asioita pohtivien kokousten ja tilaisuuksien järjestäminen omassa yliopistossa sekä osallistuminen vastaaviin hankkeisiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

   

  Oulun yliopiston ihmistieteiden eettinen toimikunta

  TENK laati vuonna 2009 laatinut ohjeistuksen ihmistieteellisestä tutkimuksesta ja sen eettisestä ennakkoarvioinnista (http://www.tenk.fi/fi/eettinen-ennakkoarviointi-ihmistieteissa). Oulun yliopisto on sitoutunut noudattamaan näitä periaatteita. 

  Oulun yliopiston ihmistieteiden eettinen toimikunta perustettiin syksyllä 2012. Sen tehtävänä on antaa lausuntoja ihmistieteiden alan ei-lääketieteellisistä tutkimushankkeista ja käsitellä niihin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Toimikunta toimii Eudaimonia ihmistieteiden tutkimuskeskuksessa.

   

  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta

  Lääketieteellisten tutkimusten eettinen ennakkoarviointi on lakisääteistä  ja siitä huolehtii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta.

   

  Toiminta ongelmatilanteissa

  Ongelmatilanteissa yhteyttä otetaan ensin Oulun yliopiston rehtoriin tai hallintojohtajaan.