Karttaprojektiot ja koordinaattijärjestelmät
|SISÄLLYSLUETTELOVärien käyttö kartografiassa Suomen karttalaitos


KARTTAPROJEKTIO-OPPI KÄSITTELEE MATEMAATTISIA MENETTELYTAPOJA, JOIDEN AVULLA MAAPALLON KOKO PINTA TAI SEN OSA VOIDAAN KUVATA TASOPINNALLA.

Karttaprojektiot
 
Maa ei ole täysin pallon muotoinen, vaan jonkin verran navoiltaan litistynyt ellipsoidi. Maan pinta poikkeaa kuitenkin niin vähän pallopinnasta, että sitä voidaan karttoja laadittaessa käsitellä pallona. Karttaprojektion laatiminen tarkoittaa maapallon pinnan tai sen osan projisoimista joko suoraan tasolle tai esim. kartio- tai lieriöpinnalle, joka sitten levitetään tasoksi.
Projektioiden geometrisissä suhteissa on aina virheitä, koska ainoastaan pallokartta antaa oikean kuvan maanpinnan suhteista. Käytännön syistä kartat joudutaan kuitenkin lähes poikkeuksetta kuvaamaan tasolle. Tasokartan laatimisessa käytettävä projektiotyyppi pyritään valitsemaan niin, että sen ominaisuudet palvelevat mahdollisimman hyvin kartan käyttötarkoitusta.

Laadintaperiaatteen ja kuvaamispinnan mukaan karttaprojektiot voidaan jakaa kolmeen ryhmään:
 

 
Tasoprojektio
Lieriöprojektio
Kartioprojektio
 
Kuvaamistason sijainnin maapallon akseliin nähden perusteella voidaan erottaa seuraavat tapaukset:
 
 
a)
Projektiotaso sivuaa maapalloa eteläisessä tai pohjoisessa napapisteessä tai lieriön/kartion akseli yhtyy maapallon akseliin, jolloin kysymyksessä on perus- eli normaaliasentoinen projektio.
b)
Projektiotaso sivuaa maapalloa jossakin päiväntasaajan pisteessä tai lieriön/kartion akseli on kohtisuorassa maapallonakselia vastaan, jolloin kyseessä on poikittaisasentoinen projektio.
c)
Projektiotaso sivuaa maapalloa jossakin pisteessä päiväntasaajan ja napojen välissä tai lieriö/kartion akseli on vinossa maan akseliin nähden, jolloin kyseessä on vinoasentoinen projektio.
 
Karttaprojektioiden laatimisen yhteydessä syntyvien virheiden hallinnassa voidaan erottaa toisistaan kolme kartan perusominaisuutta:
 
 
a)
Oikeapituisessa kartassa muutamat, edeltäpäin valitut pituudet ovat suoraan verrannollisia vastaaviin pituuksiin todellisessa maailmassa. Kartan mittakaava tarkoittaa kartalla ja todellisessa maailmassa olevien pituuksien suhdetta.
b)
Oikeapintaisessa kartassa pinta-alat koko kartan alueella ovat suoraan verrannollisia vastaaviin pinta-aloihin todellisessa maailmassa.
c)
Oikeakulmaisessa kartassa kaikki kartan kuvioiden kulmat ovat todellisessa maailmassa esiintyvien kulmien suuruisia ja kartan kuviot näin ollen yhdenmuotoisia todellisen maailman kuvioiden kanssa.
 
Kartalla voi samanaikaisesti olla ainoastaan yksi näistä perusominaisuuksista. Kartta voi siis olla joko oikeapituinen, oikeapintainen tai oikeakulmainen, mutta sillä ei voi olla kahta näistä ominaisuuksista samanaikaisesti. Joskus edellä esitetyistä ominaisuuksista voidaan hieman tinkiä ja laatia karttoja, joilla saattaa tiettyjen virherajojen puitteissa olla samanaikaisesti useampia perusominaisuuksia.
 
Koordinaattijärjestelmät
 
Kartastokoordinaattijärjestelmä on esim. peruskartoista löytyvä koordinaatisto, joka perustuu Gauss-Krüger karttaprojektioon. Koordinaatit ilmaistaan yleensä metreinä.

Peruskoordinaatistossa (pkj) Suomi on jaettu itä-länsisuunnassa kaistoihin, jotka on numeroitu yhdestä neljään. Karttaprojektiota sovelletaan kullekin kaistalle erikseen siten, että kaistan keskimeridiaani on samalla projektion sivuamisviiva. Kukin kaista on kolme astetta leveä ja niiden keskimeridiaanit ovat 21°, 24°, 27° ja 30° itäistä pituutta. Koordinaatiston itäkoordinaatti (I) muodostuu siten, että otetaan etäisyys kaistan keskimeridiaanista ja lisätään siihen luku 1 500 000 m, 2 500 000 m, 3 500 000 m tai 4 500 000 m riippuen siitä, millä neljästä projektiokaistasta ollaan. Pohjoiskoordinaatti (P) ilmaisee etäisyyden päiväntasaajasta. Koordinaatit ovat etäisyyksiä karttaprojektiolla ja projektiovirheen vuoksi ne ovat hieman todellisia maastoetäisyyksiä suurempia.

Koko Suomi voidaan myös esittää yhdellä ainoalla projektiokaistalla, jolloin päästään eroon kaistojen välisistä epäjatkuvuuskohdista koordinaateissa, mutta projektiovirheet kasvavat suuremmiksi. Tällöin käytetään kolmoskaistan koordinaatteja ja koordinaatistoa kutsutaan yhtenäiskoordinaatistoksi (ykj).

Peruskartoista löytyy sekä perus-, että yhtenäiskoordinaatiston mukaiset koordinaatit. Peruskoordinaatit on painettu kartan reunoille mustalla ja koordinaatisto on kartalla suorassa. Yhtenäiskoordinaatit on merkitty punaisella ja koordinaatisto on vinossa. Luvut ovat kilometrejä, joten ennen koordinaattien ilmoittamista niihin perään lisätään kolme numeroa jotka saadaan mittaamalla paikan suhteellisen sijainnin kilometriruudun sisällä. Kolmoskaistan aluetta esittävillä kartoilla ei ole kun yhdenlaisia koordinaatteja, sillä koordinaatit ovat samat.
 

Koordinaattipohjaisia paikannustapoja
   
Koordinaattipaikannus
 
- Kartastokoordinaattijärjestelmän peruskoordinaatit (pkj).
- Kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatit (ykj).
- Paikalliskoordinaattijärjestelmän koordinaatit (esim. Helsingin järjestelmä).
- Geodeettinen pituus ja leveys (itäinen pituus, pohjoinen leveys).
   
Ruutupaikannus
 
- Koordinaatistopohjaiset karttalehtijaot (esim. yleislehtijako).
- Koordinaatistopohjaiset hakuruudustot (esim. pelastuspalveluruudusto).
 
Viittaukseen perustuvassa välillisessä paikantamisessa käytettyjä tunnuksia
 
 
Aluetunnus
 
Läänitunnus
Kuntatunnus
Kunnan osa-alueen tunnus
Kylän/kaupunginosan tunnus
Korttelin tunnus
Kiinteistötunnus
Postinumeroalueen tunnus
Verkkotunnus Katuosoite
Puhelinnumero
Paikannimistö Järven, suon, talon jne. nimi
 
LÄHTEET: Peltonen 1989

|SISÄLLYSLUETTELOVärien käyttö kartografiassa Suomen karttalaitos © Timo Koivunen 2001