Eettiset ohjeet

Opiskelijan etiikka

Yliopiston tehtävä on antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta ja edistää sivistystä ja hyvinvointia yhteiskunnassa. Yliopisto pyrkii tukemaan opiskelijoittensa kasvua itsenäisiksi, kriittisiksi ja suvaitseviksi toimijoiksi.

Onnistuakseen tehtävässään sen on luotava hyvä oppimis- ja työympäristö opiskelijoilleen sekä opettajilleen, tutkijoilleen ja muulle henkilökunnalle. Yliopistomme on määritellyt eettisyyden yhdeksi tavoittelemakseen arvoksi.

Yliopiston yhteiset opetuksen eettiset ohjeet löydät täältä.

Tenttikäyttäytyminen

Humanistisessa tiedekunnassa järjestetään lukuvuoden aikana kymmeniä tenttitilaisuuksia. Suurimpiin tentteihin, ns. tiedekunnan tentteihin, saattaa osallistua yhdellä kertaa yli 400 tenttijää. Jotta tenttitilaisuus pääsisi alkamaan joustavasti, on hyvä, että kaikki noudattavat yhteisiä pelisääntöjä. Näitä ohjeita sovelletaan kaikissa tiedekunnan tenteissä, laitosryhmien tenteissä ja osin muissakin tenteissä.

  1. Suurissa tenteissä valvojat kutsuvat tenttijät aakkosjärjestyksessä tenttisaliin.
  2. Ovella tenttiin osallistuja saa tenttikuoren, jonka sisällä ovat kysymykset ja vastauspaperit.
  3. Tenttiin osallistujan tulee jättää laukkunsa, päällysvaatteensa yms. tavaransa tenttisalin seinustalle tai käytäville. Matkapuhelin on pidettävä suljettuna ja säilytettävä laukussa, ei pöydällä.
  4. Tentinvalvoja ohjaa tenttijät oikeille paikoille. Valvojan antamia ohjeita on ehdottomasti nouda-tettava.
  5. Kuoren saa avata vasta, kun siihen on annettu lupa.
  6. Tentin alkaminen lasketaan siitä hetkestä, jolloin tenttijöille annetaan lupa avata kuoret. Myöhästyneet saavat tulla tenttitilaisuuteen enintään 30 minuuttia sen jälkeen, kun tentti on ilmoitettu alkaneeksi. Samoin tenttitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua tentin alkamisesta.
  7. Jos sanakirjojen, laskimien tai muiden apuvälineiden käyttö on sallittua, on siitä oltava maininta tenttijän kysymyskuoressa.
  8. Poistuessaan tenttitilaisuudesta tenttijä jättää valvojalle kysymyskuoren, joka sisältää sekä kysymykset että vastaukset. Myös tentistä luopujat jättävät kysymyskuoren kysymyksineen valvojalle. Samalla tenttijän on todistettava henkilöllisyytensä. Jos opiskelija ei pysty todistamaan henkilöllisyyttään, on tästä tehtävä merkintä tenttipöytäkirjaan.
  9. Jos tenttitilaisuudessa esiintyy järjestyshäiriöitä (esim. tenttijä on selvästi alkoholin vaikutuksen alainen), on tentinvalvojalla oikeus poistaa häiritsevä henkilö tenttisalista
  10. Opiskelijan tentti voidaan keskeyttää, jos hän sen aikana syyllistyy väärinkäytökseen. Jos väärinkäytös havaitaan myöhemmin, opintosuoritus voidaan hylätä.

Viimeksi päivitetty: 28.6.2016