Logopedian tutkinto-ohjelma

Logopedian tutkinto-ohjelma on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, kommunikoinnista sekä niiden häiriöistä. Olet myös kiinnostunut myös häiriöiden ennaltaehkäisystä ja kuntoutuksesta.

Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, jonka tutkimuskohteina ovat äänen, puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja vaikutussuhteet sekä häiriöiden ennaltaehkäisy ja kuntoutus. Logopedian koulutusohjelma antaa pätevyyden useisiin puheen, kielen ja kommunikaation asiantuntemusta vaativiin tehtäviin sekä pätevyyden toimia laillistetun puheterapeutin ammatissa. Peruskoulutuksen tavoite on kouluttaa monialaisia osaajia. Tähän tavoitteeseen pyritään koulutusohjelman tarkoituksenmukaisella oppiainevalikoimalla.

Logopedian tutkinto-ohjelmassa logopedisten opintojen ohella psykologian, lääketieteen ja fonetiikan sekä kielitieteen opetuksella on keskeinen merkitys. Opinnot sisältävät teoriaopetusta, ohjattua kliinistä opetusta ja terapeutiksi valmentautumista sekä itsenäistä harjoittelua. Tieteellisen työn ja tutkimuksen kehittäminen peruskoulutuksen rinnalla on olennaisen tärkeää alan kehityksen kannalta. Opiskelijat osallistuvat kohtuullisessa määrin laitoksen tutkimustoimintaan, esimerkiksi toimimalla koehenkilönä/aineiston kerääjänä laitoksella tehtävissä tutkimuksissa. Logopedian tutkinto-ohjelma antaa tieteellisen jatkokoulutusvalmiuden pääaineessa, logopediassa.

Puheterapia määritellään suomalaisessa terveydenhuollossa lääkinnälliseksi kuntoutukseksi, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä, lievittää ja poistaa inhimillisen kommunikaation häiriöitä. Puheterapia on kokonaisvaltaista terapiaa, johon kielellisen yksilökuntoutuksen ja ryhmämuotoisen kuntoutuksen lisäksi kuuluu myös vammaan sopeutumisen tukemista ja sosiaaliseen kanssakäymiseen valmentamista. Työnkuvaan kuuluu olennaisena osana yhteistyö omaisten ja lähiympäristön kanssa sekä tiedon antaminen kommunikaatiohäiriöistä ja kielen ja puheen kehittymisestä. Puheterapeutti toimii asiantuntijana ja koordinaattorina kommunikaatiohäiriöiden kuntoutuksessa.

Puheterapeutit sijoittuvat hyvin työelämään. Alueellisia eroja työllistyvyydessä on, mutta tällä hetkellä eri puolilla Suomea on pulaa esimerkiksi yksityisistä puheterapeuteista ja sijaisuuksia on paljon täyttämättä.

 

Valintakoe: 14.5.2018 klo 9-12 salissa L1

Koe on suomenkielinen. Kokeeseen kuuluu valintakokeessa jaettava aineisto. Hakija vastaa monivalintakysymyksiin valintakokeessa jaettavan aineiston pohjalta.

Aineistokokeesta voi saada 0–40 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 15 pistettä.

Logopedian tutkinto-ohjelmaan hakevan on osoitettava hakuvaiheessa riittävä suomen kielen taito. Hakija voi osoittaa riittävän suomen kielen taidon joko suorittamiensa opintojen perusteella (esim. suomalainen ylioppilastutkinto) tai kielikokeella.

Alin hyväksytty pistemäärä valintakokeessa on 15 pistettä.

Logopedian kirjallinen valintakoe on sama Oulun, Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoissa, ja se pidetään samana ajankohtana. Hakija voi osallistua vain yhden yliopiston logopedian koulutuksen valintamenettelyyn. Koe tulee suorittaa siinä yliopistossa, johon on hakenut, eikä koesuoritusta huomioida muissa yliopistoissa.

 

 

Viimeksi päivitetty: 9.2.2018