Valmistuminen

Tutkinnon suorittaminen

Kandidaatintutkielma, pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte

Sivuaineen tutkielma

Pää- ja sivuaineen laatuarvosana

Tutkintotodistukset

Diploma Supplement

Publiikki

 

Tutkinnon suorittaminen

Kandidaatintutkinnon suorittaminen ei aiheuta muutosta opiskelijan opinto-oikeuteen. Maisterintutkinnon suorittaneen opinto-oikeus humanistisessa tiedekunnassa päättyy valmistumispäivänä. Tutkintoa anovan on oltava yliopiston kirjoissa läsnäolevana.

Kaikille maisterintutkinnon suorittaneille myönnetään automaattisesti tutkintoa täydentävä opinto-oikeus valmistumislukuvuoden loppuun (31.7. asti), ja tämän jatkoksi vielä kahdeksi lukuvuodeksi. Opinto-oikeus koskee humanistisen tiedekunnan opintoja.

(Huom. Ohjeita vanhan tutkintoasetuksen mukaisen kandidaatintutkinnon suorittaneelle tästä linkistä.)

 

Kandidaatintutkielma, pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte

Kandidaatintutkinnon valmistuminen ja opintotuki
1.8.2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla opintotuki on myönnetty ensin vain kandidaatin tutkinnon suorittamiseen (ns. kaksiportainen yliopistotuki). Opiskelijan tulee tarkistaa hyvissä ajoin tiedekunnan valmistumisaikataulu ja ohjeistus tutkinnon valmistumisesta. Kandidaatin tutkielman tarkastaminen ja kypsyysnäytteen arviointi ovat aikaa vieviä prosesseja. Opintotukea maisterivaiheen opintoihin voi saada vasta kandidaatintutkinnon valmistumiskuukaudesta seuraavan kuukauden alusta.

Kandidaatintutkielman hyväksyy opetuksesta vastuussa oleva opettaja. Arvostelusta kerrotaan opetussuunnitelmassa. Kandidaatintutkielman pohjalta kirjoitetun kypsyysnäytteen tarkastaa opetuksesta vastuussa oleva opettaja ja lisäksi kielentarkastaja. Opettajan ja kielentarkastajan on annettava lausuntonsa viimeistään kolmen viikon kuluessa siitä, kun hän on saanut kypsyysnäytteen arvioitavakseen.

Koulutusdekaani hyväksyy kypsyysnäytteen tarkastajien lausuntojen perusteella. Hyväksymispäivä on keskiviikko. Tarkastuslausunnon on oltava opintopalveluissa ehdottomasti edellisen viikon perjantaina, jotta kypsyysnäyte voidaan hyväksyä.

Huom! Kandidaatintutkinnon on oltava suoritettuna, ennen kuin pro gradu -tutkielman tarkastusprosessin voi aloittaa.

Kun pro gradu -tutkielma on valmis, ohjaaja antaa opiskelijalle luvan syöttää gradun Laturi‐järjestelmään. Jos kandidaatintutkinto on tässä vaiheessa vielä suorittamatta, gradua ei voi syöttää Laturiin. Opiskelija toimittaa ohjaajalle kopion tutkielmansa lopullisen version nimiölehdestä. Ohjaaja toimittaa lomakkeella tiedekunnan opintopalveluohin tarkastajien tiedot ja tutkielman nimiölehden. Opintopalveluissa tarkastajien tiedot kirjataan Oodiin. Laturi‐järjestelmä hakee pohjatiedot Oodista.

Tiedot ovat Laturissa viimeistään Oodiin kirjaamista seuraavana päivänä. Nyt opiskelija voi syöttää valmiin gradunsa Laturi‐järjestelmään. Työn tulee olla PDF/A tiedostomuodossa. (Ks. Muuntaja). Samalla hän syöttää Laturiin työn tiivistelmän.

Tiivistelmä, tehdään samalla kielellä, jolla gradu on kirjoitettu ja se liitetään ”tiivistelmä (ensisijainen)” -kenttään. Jos gradun kieli ei ole suomi, ”tiivistelmä (toissijainen)” -kenttään liitetään myös suomenkielinen tiivistelmäteksti. Tiivistelmä on samallla maisterintutkinnon kypsyysnäyte. Jos gradun kieli ei ole suomi, kypsyysnäytteenä käsitellään toisijaiseen kenttään kirjoitettu tiivistelmä.

Tiivistelmästä tulee ilmetä

  • tutkielman aihe
  • tutkimuksen kohde, aineisto ja tarkoitus
  • käytetyt tutkimusmenetelmät (mikäli tutkimus on luonteeltaan teoreettinen ja perustuu tiettyyn kirjalliseen materiaaliin, on mainittava tärkeimmät lähdeteokset; mikäli tutkimus on luonteeltaan empiirinen, on mainittava käytetyt metodit)
  • keskeiset tutkimustulokset
  • tulosten perusteella tehdyt päätelmät ja toimenpidesuositukset
  • asiasanat

Tiivistelmän pituus on yksi A4-sivu  (välilyönteineen n. 3200 merkkiä, kirjasinkoko 12, riviväli 1,5).

Pro gradun tarkastajien on annettava lausuntonsa kuukauden kuluessa tarkastajien määräämisestä.

Koulutusdekaani hyväksyy pro gradu -tutkielman tarkastajien lausuntojen perusteella ja samalla kertaa gradun tiivistelmän maisterintutkinnon kypsyysnäytteenä.  Opiskelija saa tiedon työn hyväksymisestä ja arvosanasta WebOodista hyväksymisen jälkeen. Tiedekunnan opintopalvelut lähettää tarkastajien lausunnon opiskelijalle sähköpostitse Oodissa olevaan osoitteeseen.

Opiskelija voi pyytää tutkintolautakunnalta tutkielman arvosteluun oikaisua 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hänellä on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.

Lukukausien loppupuolella pro gradu -tutkielmien tarkastustyöt ruuhkautuvat, ja tarkastaminen saattaa kestää maksimiajan. Opiskelijan on syytä ottaa tämä huomioon.  

 

Sivuaineen tutkielma

Pääaineen tutkielman lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus maisterin tutkinnossa tai sen jälkeen suorittaa myös sivuaineesta syventävät opinnot, joihin sisältyy joko sivuaineen tutkielma tai tutkielmatyyppisiä opintoja. Sivuaineen tutkielman tai tutkielmatyyppisen työn vaatimukset ovat soveltuvin osin samat kuin pro gradu -tutkielman, sillä myös sivuaineen syventävien opintojen tulee tuottaa aineen jatkokoulutuskelpoisuus.

Sivuaineen tutkielman aihe ja tutkimusongelma tulee rajata siten, että tutkielman työmäärä ei ylitä 20 opintopisteen laajuutta.

Sivuaineen tutkielman tarkastaja arvioi työn asteikolla 0—5. Palaute sivuaineen tutkielmasta annetaan samaan tapaan kuin palaute muista opintosuorituksista, ts. tutkielman hyväksyminen ei kuulu koulutusdekaanin tehtäviin. Kirjallista lausuntoa sivuaineen tutkielmasta ei edellytetä, mutta pyydettäessä tarkastajan tulee sellainen antaa.

 

Pää- ja sivuaineen laatuarvosana

 

Tutkintotodistukseen merkitään opintokokonaisuuksien opintopistemäärä ja kokonaisuudesta annettu arvosana.

Kandidaatintodistuksessa kerrotaan, että pääaineen opintoihin sisältyy hyväksytty kandidaatintutkielma. Maisterintutkintotodistukseen merkitään  pro gradu -tutkielman arvosana.

Pienin mahdollisen sivuainekokonaisuus on perusopinnot 25 op. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin esimerkiksi ulkomailla suoritetut opinnot (minimilaajuus 10 op, arvosana 'hyväksytty') ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilta vaadittavat puheviestinnän opinnot (10 op, arvosana 1-5). Kieli- ja viestintäkoulutuksessa suoritetuista vapaaehtoisista kielikursseista voidaan koostaa sivuainekokonaisuus kieli, kulttuuri ja viestintä (minimilaajuus on 10 op, arvosana 'hyväksytty').

Kieli- ja viestintäopinnoista sekä muista opinnoista todistukseen merkitään opintopistemäärä.
Tutkintoasetuksen määräämä kielitaito merkitään myös todistukseen.

Tutkintoon sisällytettävät opintokokonaisuudet on koostettava Oodiin. Koostamista pyydetään oppiaineen opintosuoritusten kirjaajalta. Kieli- ja viestintäopinnot koostetaan tiedekunnan opintopalveluissa sen jälkeen, kun opiskelija on toimittanut sinne tutkintotodistusanomuksensa. Niistä opinnoista ei siis tarvitse erikseen pyytää kokonaisuusmerkintää.

 

Tutkintotodistukset

Kaksiportaisessa tutkintojärjestelmässä kandidaatintutkinto ja maisterintutkinto ovat molemmat itsenäisiä tutkintoja, joista annetaan kummastakin oma tutkintotodistus. Tiedekunnan koulutusdekaani myöntää tutkintotodistukset. Huomaa, että samana valmistumispäivänä ei voi valmistua sekä kandidaatiksi että maisteriksi.

Henkilökohtaisten opintosuunnitelmien avulla opiskelijaa ohjataan suorittamaan kandidaatin tutkinto 180 opintopisteen ja maisterintutkinto 120 opintopisteen laajuisena. Opintojen ohjauksessa korostetaan opintojen suunnittelua ja sitä, että tutkinto on mielekästä koota valmiista opintokokonaisuuksista. Yksittäiset opintojaksot ja keskeneräisten opintokokonaisuuksien opinnot, jotka sisällytetään tutkintoon, sijoitetaan tutkintotodistuksissa kohtaan ”muut opinnot”. Ne näkyvät todistuksessa ainoastaan opintopisteinä, eivät sivuaineena. Keskeneräisiin opintokokonaisuuksiin sisältyvät opinnot suositellaan jätettäväksi kandidaatintutkinnon ulkopuolelle ainakin silloin, jos opiskelijan tavoite on suorittaa opintokokonaisuus maisteritutkinnon aikana valmiiksi. Kandidaatin- tai maisterintutkintoon sisällytettyjä opintoja ei voi käyttää toistamiseen muussa tutkinnossa.  

Tutkintotodistuksiin merkitään pääaineen ja sivuaineiden nimet, jokaiseen opintokokonaisuuteen sisältyvä opintopistemäärä ja jokaisen opintokokonaisuuden arvostelu. Kandidaatin tutkintotodistuksessa mainitaan kandidaatin tutkielma. Maisterin tutkintotodistuksessa mainitaan pro gradu -tutkielma ja sen arvosana. Mikäli opintokokonaisuus on suoritettu muualla kuin todistuksen antavassa yliopistossa, merkitään opintokokonaisuuden nimen alle sulkuihin yliopiston nimi. Opetettavan aineen opinnot ja muut opettajan kelpoisuuteen kuuluvat opinnot ilmaistaan todistuksen liitteessä.

Vähintään 10 opintopisteen laajuiset opinnot, joiden opetussuunnitelmissa noudatetaan erilaista opetussuunnitelmarakennetta kuin humanistisella alalla (esim. ulkomaisissa yliopistoissa suoritetut, temaattisesti yhteenkuuluvat opinnot ja kauppakorkeakoulussa, oikeustieteellisessä tiedekunnassa tai taidekorkeakouluissa suoritetut opinnot) ja joiden opintokokonaisuuksia ei ole arvosteltu, merkitään sivuaineet-kohtaan. Tällöin merkitään oppiaineen nimi ja suorituspaikka sekä opintopistemäärä ilman arvostelua. Sivuaineeksi voidaan myös merkitä äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelijoiksi valmistuvilta vaadittava puheviestintä sekä kieli, kulttuuri ja viestintä -kokonaisuus.

Koulusivistyskieli ja kypsyysnäytteen kieli merkitään tutkintotodistukseen. Toisen kotimaisen kielen taidon osalta suullinen ja kirjallinen kielitaito merkitään tutkintotodistuksessa erikseen. Vieraiden kielten opinnot merkitään todistukseen, esimerkiksi vieraan kielen taito on osoitettu englannin kielessä. Tutkinnon suorittaneen vapaavalintaiset vieraiden kielten opinnot käyvät ilmi tutkintotodistuksen liitteenä seuraavasta opintosuoritusotteesta.

Todistuksen kohtaan ”muut opinnot” kirjataan opetussuunnitelman mukaiset joko omassa yliopistossa tai muissa koti- tai ulkomaisissa tiede- tai taidekorkeakouluissa suoritetut opintojaksot, joita ei ole sisällytetty toiseen korkeakoulututkintoon tai sivuaineiden opintokokonaisuuksiin.

 

Diploma Supplement

Oulun yliopistossa on käytössä EU:n ja Opetusministeriön kanssa yhteistyössä kehitetty Diploma Supplement, joka on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen englanninkielinen liite. Diploma Supplementin tarkoitus on lisätä tutkintojen kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja helpottaa liikkuvuutta valmistumisen jälkeen.

Oulun yliopiston opiskelijat saavat valmistuessaan automaattisesti ja maksutta Diploma Supplementin, josta ilmenee kunkin tutkinnon taso, rakenne ja laajuus, sisältö ja tutkinnon asema kansallisessa koulutusjärjestelmässä. Lisäksi siinä annetaan tietoa suoritetun tutkinnon antamasta kelpoisuudesta. Diploma Supplementin liitteenä on opintosuoritusote ja selvitys suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.

 

Publiikki

Tiedekunnan koulutusdekaani myöntää tutkintotodistukset. Publiikki on suoritettujen tutkintojen julkistamistilaisuus, jossa tiedekunnan koulutusdekaani luovuttaa tutkintotodistukset tutkinnon suorittaneille. Publiikki järjestetään yleensä kerran kuukaudessa (ei heinä- ja elokuussa). Publiikkiin ilmoittaudutaan täyttämällä tutkintotodistushakemus sähköisessa OSAT-järjestelmässä, jonne kirjadutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla. Huomaa, että samassa publiikissa ei voi valmistua sekä kandidaatiksi että maisteriksi.

Henkilökohtainen osallistuminen publiikkiin on erittäin toivottavaa. Mikäli tutkinnon suorittanut ei osallistu publiikkiin, hän voi noutaa todistuksensa opintopalveluiista (aikaisintaan publiikkipäivänä klo 12.00 jälkeen tai myöhemmin hänelle sopivana aikana). Myös nimetty asiamies voi noutaa todistuksen.

Pyynnöstä todistus toimitetaan myös postitse vastaanottajan vastuulla kirjaamattomana kirjeenä. Todistuksen noutamistavasta tai postittamisesta on ilmoitettava tutkintotodistushakemuksessa.

Pukeutumisohjeita publiikkia varten, klikkaa tästä.

Syyslukukauden 2017 publiikkipäivät ja valmistautumisaikataulu

 

Viimeksi päivitetty: 15.9.2017