Kasvatus muuttuvassa maailmassa

Tutkimuksen toimenpideohjelma 2015-2019

Kasvatustieteiden tiedekunnan  tutkimus sijoittuu erityisesti yliopiston tutkimuksen fokusalueisiin Ihmiset muuttuvassa maailmassa ja Digitaaliset ratkaisut havainnoinnissa ja vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen pääteema on kasvatus muuttuvassa maailmassa. Tiedekunnan tutkimus hakee ratkaisuja siihen, miten ihminen voi aktiivisesti vaikuttaa muutoksiin eikä vain reagoida niihin.

Tutkimuksesta vastaavat kolme tutkimusyksikköä, 1) Oppiminen ja oppimisprosessit, 2) Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt sekä 3) Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit.

<Tutkimuksen toimenpideohjelma 2015-19 kokonaisuudessaan>

Tiedekunnan tehtävä ja päämäärät

  • Vahvistaa hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistävää osaamista erityisesti Pohjois-Suomessa ja Arktisella alueella tuottamalla uutta tietoa kasvatusalan asiantuntijoiden käyttöön
  • Tuottaa kansainvälisesti korkeatasoista, omaleimaista ja yhteiskunnallisesti relevanttia tutkimusta
  • Tutkimusperustaisesta opettajankoulutuksesta tulee merkittävä osa koko yliopiston tutkimusprofiilia ja yksi sen vahvuuksista
  • Opettajankoulutus ja muu tiedekunnan koulutus, erityisesti monitieteiset maisteriohjelmat ovat vahvasti tutkimusperustaisia
  • Tiedekunnalla on keskeinen rooli Eudaimoniassa ja tutkimusperustaisen tohtorikoulutuksen kehittämisessä ja tutkimuksessa Oulun yliopistossa
Tutkimusyksiköt
3.3.2017

Oppiminen ja oppimisprosessit

Tällä alueella tutkitaan yksilöiden ja ryhmien oppimista eri oppimisympäristöissä sekä teknologiaa hyödyntäviä oppimisen malleja monitieteisessä tutkimusyhteistyössä. Tutkimusalueeseen liittyvässä soveltavassa tutkimuksessa kehitetään oppimisen ja vuorovaikutuksen muotoja ja ympäristöjä sekä tarkastellaan niiden edellyttämien taitojen oppimista.
3.3.2017

Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt

Tällä alueella tutkitaan opettajan identiteettiä ja kasvattajan työtä erilaisissa kasvatus- ja opetusympäristöissä. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti näiden ympäristöjen ja yksilöiden väliset suhteet. Tutkimuksen tavoitteena on monipuolinen opettajankoulutuksen ja kasvatus- ja oppimisympäristöjen kehittäminen.
3.3.2017

Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit

Tällä alueella tutkitaan kasvatuksen, koulutuksen ja kasvatustieteellisen tutkimuksen teoreettisia ja filosofisia perusteita, arvolähtökohtia ja yhteiskunnallisia konteksteja. Kasvatusta ja kasvatuksen tutkimusta tarkastellaan historiallisesti rakentuneina ilmiöinä ja ajattelutapoina. Tavoitteena on rakentaa kasvatuksen ja pedagogiikan kriittistä teoreettista ja käytännöllistä ymmärrystä.

Tohtorikoulutus

Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkijakoulutus on tohtorin tutkintoon johtavaa koulutusta. Jatko-opiskelijat perehtyvät syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja luovat uutta tieteellistä tietoa. He osallistuvat tiedekunnan omien tutkimusryhmien sekä monipuolisten tutkimusverkostojen toimintaan kotimaassa ja ulkomailla.

Tutkijakoulutuksen tavoitteena on sekä ammatillinen että yhteiskunnallinen pätevyys toimia tohtoritasoisissa tehtävissä. Suoritettuaan tohtorin tutkinnon, tohtorilla on hyvät valmiudet käyttää tieteellisiä menetelmiä ongelmien ratkaisuun joko tutkimustehtävissä tai muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä, ja siten hyvät mahdollisuudet työllistyä joko akateemisen tai muun sektorin tehtävään.

Tiedekunnan tohtorikoulutus on osa yliopiston tutkijakoulua University of Oulu Graduate School. Jatko-opinto-oikeutta haetaan UniOGSilta.

Lisätietoja tohtorikoulutuksesta

UniOGS tutkijakoulukoordinaattori, ihmistieteet
Annu Ristola

Tohtorikoulutuksen koordinaattori kasvatustieteiden tiedekunnassa
Pauliina Rautio
 

Tohtorikoulutus:

Lisensiaatin tutkinto kasvatustieteiden tiedekunnassa
Lisensiaatintutkimus voi olla yhtenäinen julkaisematon käsikirjoitus. Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös vähintään kaksi samaan aihepiiriin kuuluvaa tieteellistä artikkelia, joista molemmat on julkaistu tai hyväksytty julkaista-vaksi sekä niistä laadittu tiivistelmä, johon tulee kuulua johdanto, artikkelit ja päätelmät. Artikkelitutkimuksen tulee tieteelliseltä tasoltaan ja muulta vaatimustasoltaan vastata yhtenäistä lisensiaatintutkimusta (monografiaa). Artikkelitutkimus ei voi sisältää aikaisemman oman lisensiaatintutkielman osia. Julkaisuihin voi myös kuulua yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus niissä voidaan osoittaa. Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös yhtenäinen painettu ja julkaistu teos, johon sovelletaan artikkelitutkielmasta annettuja yleisiä ohjeita.

Lisensiaatintutkimus toimitetaan opintoasioiden palvelupisteeseen kahtena sidottuna kappaleena ja yhtenä irtolehtikappaleena.

Lisätietoja lisensiaatin tutkinnosta
Helena Seppälä, Johtava koulutusasiantuntija