Tutkimus

Tutkimuksen toimenpideohjelma 2015-2019

Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimus kiinnittyy Oulun yliopiston tutkimusstrategian painoalaan Kulttuurinen identiteetti ja vuorovaikutus. Se edustaa Tutkimusperustaisen opettajankoulutuksen kehittämisalaa. Seuraavassa tiivistelmässä kuvataan tiedekunnan tehtäviä, päämääriä ja tutkimusprofiilia. Toimenpideohjelma kokonaisuudessaan löytyy sivun lopusta linkkinä.

Tiedekunnan tehtävä ja päämäärät  

  • Vahvistaa hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistävää osaamista erityisesti Pohjois-Suomessa ja Arktisella alueella tuottamalla uutta tietoa kasvatusalan asiantuntijoiden käyttöön
  • Tuottaa kansainvälisesti korkeatasoista, omaleimaista ja yhteiskunnallisesti relevanttia tutkimusta
  • Tutkimusperustaisesta opettajankoulutuksesta tulee merkittävä osa koko yliopiston tutkimusprofiilia ja yksi sen vahvuuksista
  • Opettajankoulutus ja muu tiedekunnan koulutus, erityisesti monitieteiset maisteriohjelmat ovat vahvasti tutkimusperustaisia
  • Tiedekunnalla on keskeinen rooli Eudaimoniassa ja tutkimusperustaisen tohtorikoulutuksen kehittämisessä ja tutkimuksessa Oulun yliopistossa

 

Tiedekunnan tutkimusryhmät ja -profiili:
Kasvatuksen haasteita moninaistuvassa maailmassa

Oppiminen ja oppimisprosessit  

Tällä alueella tutkitaan yksilöiden ja ryhmien oppimista eri oppimisympäristöissä sekä teknologiaa hyödyntäviä oppimisen malleja monitieteisessä tutkimusyhteistyössä. Tutkimusalueeseen liittyvässä soveltavassa tutkimuksessa kehitetään oppimisen ja vuorovaikutuksen muotoja ja ympäristöjä sekä tarkastellaan niiden edellyttämien taitojen oppimista.

Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt

Tällä alueella tutkitaan opettajan identiteettiä ja kasvattajan työtä erilaisissa kasvatus- ja opetusympäristöissä. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti näiden ympäristöjen ja yksilöiden väliset suhteet. Tutkimuksen tavoitteena on monipuolinen opettajankoulutuksen ja kasvatus- ja oppimisympäristöjen kehittäminen.

Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit

Tällä alueella tutkitaan kasvatuksen, koulutuksen ja kasvatustieteellisen tutkimuksen teoreettisia ja filosofisia perusteita, arvolähtökohtia ja yhteiskunnallisia konteksteja. Kasvatusta ja kasvatuksen tutkimusta tarkastellaan historiallisesti rakentuneina ilmiöinä ja ajattelutapoina. Tavoitteena on rakentaa kasvatuksen ja pedagogiikan kriittistä teoreettista ja käytännöllistä ymmärrystä.

Viimeksi päivitetty: 3.3.2017